Tieslietu sistēmā apmācīs vairāk nekā 12 tūkstošus personu

2016.gada 6.jūnijā Tiesu administrācija noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta "Justīcija attīstībai" īstenošanu. Projekta mērķis ir komercdarbības vides uzlabošana, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci.

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina uzsver projekta nozīmīgumu Latvijas tieslietu sistēmā: “Šis ir unikāls projekts, kāds līdz šim Latvijā nav īstenots. Projekts paredz ne tikai apjomīgāko mācību nodrošināšanu tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu pārstāvjiem, kvalifikācijas pilnveides pasākumus mediatoriem, šķīrējtiesnešiem, maksātnespējas procesa administratoriem, bet arī iespēju Latvijas tieslietu sistēmu aplūkot no malas – ar ārvalstu institūciju palīdzību izstrādāt novērtējumu, kas ir liels solis tieslietu sistēmas efektivizēšanā”.

Projekts “Justīcija attīstībai” ir vērsts uz Latvijas komercdarbības vides uzlabošanu, nodrošinot vērienīgus kvalifikācijas pilnveides pasākumus ne tikai tiesu sistēmā strādājošajiem, bet arī tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu darbiniekiem. Projektā plānots apmācīt vairāk nekā 12 tūkstošus personu, kā arī izstrādāt visaptverošu Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu – pamatu turpmākām reformām un citiem tieslietu sistēmas pilnveidošanas pasākumiem.

Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics norāda, ka projekts veicinās visu iesaistīto iestāžu sadarbību: “Tiesu administrācija ikdienā strādā ar mērķi efektivizēt tiesu darbu, savukārt projekts “Justīcija attīstībai” ir vērsts uz daudz plašāku iesaistīto personu loku, jo tā mērķauditorija ir visas tieslietu jomā pārstāvētas profesijas. Turklāt šajā projektā iesaistītas vairākas ar tieslietu jomu saistītās institūcijas – Augstākā tiesa, Ģenerālprokuratūra, Iekšlietu ministrija, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, līdz ar to veicinot starpinstitucionālo dialogu”.

Papildu informācija

Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā. Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”

 

Papildus informācija par projekta būtību un mērķiem

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas

Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos

Tālrunis: 67036712, 28748349

E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv