Tiesneši iepazīstas ar somu kolēģu pieredzi objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Objektīvās izmeklēšanas principa piemērošana” ietvaros Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas tiesneši no 2019.gada 21.oktobra līdz 23.oktobrim devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Somijas galvaspilsētu Helsinkiem.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar somu kolēģu pieredzi darbā ar objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanu, apspriest kopīgo un atšķirīgo, salīdzināt izmantoto darba metožu efektivitāti. Tā kā Latvijā nodokļu strīdi tiesā tiek skatīti visbiežāk, tad  objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanas jautājumi tika apspriesti galvenokārt nodokļu lietās. Ņemot vērā, ka Somijā ir ieviesta e-lieta, tiesneši izmantoja iespēju uzklausīt somu pieredzi arī digitalizācijas jautājumos.

Lai gūtu priekšstatu par nodokļu sistēmu, vizītes dalībnieki apmeklēja Somijas Nodokļu administrāciju. Nodokļu administrācijas pārstāve stāstīja, ka 75% somu ar nodokļu maksāšanas pienākumu ir apmierināti. Līdz ar to nodokļu strīdi nav tik izplatīti kā Latvijā. Bija interesanti uzzināt, ka iestādē ir izveidota Nodokļu saņēmēju juridisko pakalpojumu nodaļa, kas pilda ombuda funkcijas. Tā darbojas ne vien nodokļu maksātāju, bet arī nodokļu saņēmēju interesēs. Lai gan nodaļa ir izveidota iestādes ietvaros, tā ir neatkarīga, tāpēc, aizstāvot personu intereses un rūpējoties par tiesību normu vienveidīgu piemērošanu, var apstrīdēt un pārsūdzēt nodokļu administrācijas pieņemtos lēmums. Tāpat iestāde pārsteidza arī ar neierasti inovatīvu darba vidi, piemēram, darbiniekiem nebija vienas noteiktas darba vietas (divas dienas nedēļā tiek strādāts no mājām, pārējās dienās atvēta tipa birojā ir brīvi pieejamas darba stacijas, apspriežu istabas, klusās zonas).

Vizītes ietvaros tika apmeklētas arī divas tiesas – Helsinku Administratīvā tiesa un Somijas Augstākā administratīvā tiesa. Tiesneši abās tiesās atzina, ka nodokļu lietas tiek skatītas salīdzinoši maz. Lielākoties lietās ir strīds par tiesību normu interpretāciju, nevis faktiskajiem apstākļiem. Atšķirībā no Latvijas tiesneši Somijā nodokļu lietu skatīšanā specializējas.

Tieslietu ministrijas darbinieks Latvijas pārstāvjus iepazīstināja ar e-lietu un dokumentu vadības sistēmu. Latvijā vienotas e-lietas ieviešanas projekta realizācija ir uzsākta, savukārt Somijā jau tiek plānots pilnībā pārliet uz e-lietām. Salīdzinot abās valstīs tiesās pieejamās informācijas sistēmas, Latvijā pieejamā sistēma piedāvā plašākas iespējas – tā ir kopīga gan administratīvajām, gan vispārējās jurisdikcijas tiesām un piedāvā labākas tiesu nolēmumu meklēšanas iespējas.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija).