Tiesneši papildina zināšanas par kukuļošanas apkarošanu

Tiesneši un prokurori, arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvji un Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības biroja darbinieki padziļināja zināšanas seminārā “Koruptīvie noziedzīgie nodarījumi” par tiesu praksi, judikatūru un krimināltiesību teorijas atziņām, kuras ilustrēja prakses piemēri, lai koruptīvo noziedzīgo nodarījumu apkarošana kļūtu efektīvāka.

Semināra dalībnieki analizēja identificētos problēmjautājumus materiālo un procesuālo tiesību piemērošanā – kukuļa pieprasīšanas un izspiešanas norobežošana, nodarījuma kvalifikācija, ja izdarītas vairākas kukuļošanas formas, un kukuļošanas kvalificējošās pazīmes.

Šajā seminārā, kas ir turpinājums jau iepriekš aizsāktajam semināru ciklam, aplūkoti arī temati par to, cik konkrētā pakāpē aprakstītas valsts amatpersonas darbības apsūdzībā, par to, vai kukuli var dot par darbību amatā, kas tiks iegūts nākotnē, vai kukuļņemšanā jākonstatē personas nodoms veikt dienesta darbību, par kuru kukulis piedāvāts, apsolīts vai dots un arī citi jautājumi. 

Seminārā analizētos tematus un prakses piemērus, kas būs noderīgi tālākam darbam, iztiesājot koruptīvos noziedzīgos nodarījumus, atzinīgi novērtēja Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece Silva Reinholde. Savukārt Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājs Didzis Aktumanis pauž, ka semināra lektors virsprokurors Māris Leja ir viens no spēcīgākajiem speciālistiem šajā jomā gan savas bagātās praktiskās pieredzes dēļ, gan saistībā ar savu aktīvo darbību teorijas izpētē, tostarp padziļināti pētot un analizējot starptautisko pieredzi. 

Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājs Didzis Aktumanis: “Koruptīvie noziegumi, ar kuriem praksē saskaras izmeklētāji, prokurori un tiesas, kļūst arvien daudzveidīgāki, sarežģītāki un komplicētāki, tādēļ svarīgi bija seminārā apskatītie prakses piemēri, kuri tika analizēti no dažādiem skatu punktiem, aktīvi iesaistot arī semināra dalībniekus sava viedokļa un redzējuma paušanā. Seminārs deva jaunu skatījumu un iemeslu pārvērtēt tiesu praksē, judikatūrā un krimināltiesību teorijā jau iepriekš nostiprinātās atziņas par noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jautājumiem. Tāpat būtisks un vērtīgs bija seminārā dotais skaidrojums par konvencijā paredzētajiem standartiem kriminālatbildības noteikšanā, analizējot tos kopsakarā ar praksē sastopamiem gadījumiem un līdz šim mūsu valsts krimināltiesību teorijā nostiprināto izpratni.” 

Māris Leja, semināra lektors, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors: “Seminārs ir aktuāls un nepieciešams vairāku iemeslu dēļ. Krimināltiesību teorijā un tiesu praksē nav aktualizēti vai nepietiekami aktualizēti jautājumi, ar kuriem jāsastopas izmeklētājiem un prokuroriem, izmeklējot koruptīvos noziedzīgos nodarījumus. 

Kā zināms, Latvija ir pievienojusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos. Konvencija paredz valstij juridiski saistošus standartus kriminālatbildības noteikšanai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu starptautiskajos biznesa darījumos un pasākumiem, lai šo noziegumu apkarošana būtu efektīva.”

Semināru organizēja Tiesu administrācija projekta (Nr. 6.2.1.3.i0/1/22/I/TM/001) “Tieslietu akadēmija” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Republikas prokuratūru.