Tiesneši saņem tieslietu sistēmas augstāko apbalvojumu

Šodien, 2024. gada 10. maijā, 11 tiesneši saņēma augstāko tieslietu sistēmas apbalvojumu – Goda zīmi par būtisku ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā. Apbalvošanas pasākums notika Rīgas pils atjaunotajā kapelā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

.

Ar II pakāpes Goda zīmi apbalvoti

Agrita Sīmane, Vidzemes rajona tiesas tiesnese

Agrita Sīmane ir pieredzējusi, godprātīga un ar izcilu atbildības sajūtu apveltīta tiesnese. Savus darba pienākumus viņa veic apzinīgi, ar augstu pienākuma apziņu, ir prasīga pret sevi un citiem. Tiesnese rūpīgi iedziļinās katrā lietā, lai pieņemtu profesionālu, motivētu un taisnīgu nolēmumu. 

Ināra Rozīte, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese

Ināra Rozīte ir bijusi to tiesnešu skaitā, kuri 1995. gadā izveidoja Kurzemes apgabaltiesu. Visus šos gadus pildījusi tiesneša amata pienākumus atbildīgi, un nostrādātie gadi vērtējami kā nozīmīgs mūža ieguldījums tiesu sistēmā. Viņa amata pienākumus vienmēr veic priekšzīmīgi, profesionāli, radoši un kvalitatīvi. Tiesnese rūpīgi gatavojas tiesas sēdēm, viņai piemīt teicamas prasmes tiesas procesu vadīšanā un komunikācijā ar procesa dalībniekiem. Par to liecina lietu raita lietu izskatīšana, lielais izskatīto lietu skaits un labā kvalitātē sagatavotie nolēmumi. 

Alla Šilova, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja

Lai paaugstinātu tiesu efektivitāti, proti, ātrākus tiesas procesus un īsākus tiesvedības termiņus, Alla Šilova aktīvi iesaistījās un sniedza atbalstu jautājumu risināšanā saistībā ar tiesu reorganizācijas procesu, kad Daugavpils tiesa tika pievienota Rēzeknes tiesai. Šobrīd, kad tiesas ikdiena nav vairs iedomājama bez dažādiem digitāliem rīkiem un notiek tieslietu nozares aktīva digitalizācija, tiesas priekšsēdētāja iesaistās un sniedz atbalstu jaunajiem e-lietas risinājumiem, nebaidoties mainīt ierastos pieņēmumus un domāšanu. Allas Šilovas ieguldītais darbs likumības un taisnīguma labā ir atslēga atbildīgas sabiedrības veidošanā un sabiedrības uzticībai tiesu sistēmai.

Baiba Caunīte, Vidzemes rajona tiesas tiesnese

Tiesnese Baiba Caunīte ir profesionāle zemesgrāmatu jomā ar lielu darba pieredzi. Viņa nežēlo savu laiku, iedziļinoties sarežģītu jautājumu risināšanā, lai panāktu pareizu un taisnīgu rezultātu. Ar savu godprātīgo darbu būtiski stiprinājusi zemesgrāmatu kapacitāti 30 darba gadu laikā. Vienmēr gatava dalīties zināšanās ar kolēģiem. Atsaucīga, mērķtiecīga un uz diskusiju vērsta tiesnese. Viņa prot argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, ja ir pārliecināta, tādā veidā sekmējot tiesiskumu un taisnīgumu.

Ginta Gita Kukaine, Vidzemes apgabaltiesas tiesnese

Tiesnese ļoti labi orientējas krimināltiesībās, kriminālprocesuālās un administratīvajās tiesībās. Regulāri seko līdzi ne tikai izmaiņām likumdošanā, pareizi izprotot likumu normu piemērošanu, bet arī aktuālajai judikatūrai, savu un kolēģu izskatīto krimināllietu rezultātiem Senātā. G. Kukaine ļoti labi izprot savu nolēmumu nozīmi tiesiskajā sistēmā plašākā kontekstā. Viņa apzinās, ka nolēmumi ir publiski pieejami – to apliecina nolēmumos stilistiski un gramatiski pareizi izmantotā latviešu valoda un loģiski izdarīto secinājumu motivācija.

Ingūna Pinne, Vidzemes apgabaltiesas tiesnese

Kaut arī ir dažādas dzīves situācijas, tiesnese spēj mierīgi un nosvērti komunicēt  ne tikai ar kolēģiem un tiesas darbiniekiem, bet arī procesa dalībniekiem. Viņa spēj uzklausīt un argumentēti izteikt savu viedokli, kas īpaši svarīgi, pildot Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces un Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas pienākumus. Tiesnese ļoti labi orientējas civiltiesībās un civilprocesuālās tiesībās, seko līdzi izmaiņām likumdošanā un pareizi izprot likumu normu piemērošanu. I. Pinne prot augstā līmenī organizēt savu un kolēģijas darbu. Tiesnese ir atbildīga un godīga prasībās pret sevi un darbiniekiem. 

Iveta Vīgante, Rīgas apgabaltiesas tiesnese

Iveta Vīgante ir piedalījusies darba grupās par normatīvo aktu projektu izstrādi (likumprojekts “Preventīvo piespiedu līdzekļu likums”, likumprojekti par grozījumiem atsevišķos Krimināllikuma pantos, likumprojekta “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”). Tiesnese piedalījusies Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu palīgu un tiesas sēžu sekretāru atlases komisijā, sniedzot būtisku ieguldījumu jaunas tiesas izveidē. I. Vīgante pasniedz lekcijas gan jaunajiem tiesnešiem, gan tiesu sistēmai piederīgajām amatpersonām un dalās savās profesionālajās zināšanās un pieredzē, kas ir būtisks ieguldījums tieslietu sistēmas attīstībā. Viņa ir augstas raudzes juriste, kvalificēta tiesnese, kura, iztiesājot apjomīgas un juridiski sarežģītas krimināllietas, ar savu ilggadējo priekšzīmīgo darbu un pašaizliedzību ir sniegusi ievērojamu ieguldījumu tieslietu sistēmas stiprināšanā.

Modris Lapiņš, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētājs

Tiesnesis ļoti labi orientējas krimināltiesībās un kriminālprocesuālās tiesībās, seko līdzi izmaiņām likumdošanā un pareizi izprot likumu normu piemērošanu. Regulāri iepazīstas ar atziņām tiesību doktrīnā un judikatūrā. Apspriežot aktuālās tiesību normas un jaunākajos judikatūras nolēmumos sniegtās atziņas, vienmēr sniedz vērtīgu, argumentētu un pamatotu viedokli. M. Lapiņš ir prasīgs pret sevi un citiem kolēģiem par jebkura darba kvalitatīvu izpildi. Viņš labprāt dalās ar zināšanām, lai ikviens kolēģis un tiesas darbinieks, pildot darba pienākumus, sasniegtu labākus rezultātus. Veicot tiesas priekšsēdētāja pienākumus, viņš turpina atbildīgi, profesionāli un augstā līmenī izskatīt krimināllietas, sūdzības par drošības līdzekļiem un izmeklēšanas tiesneša lēmumiem. Nolēmumi un tajos izdarītie secinājumi ir labi motivēti, viegli uztverami un saprotami. 

Sandra Vītola, Vidzemes rajona tiesas tiesnese

Sandras Vītolas ieguldījums, precizitāte un atbildība ir neaizstājami faktori, kas veicina tiesiskumu un uzticamību tiesu sistēmai. Tiesnese spēj risināt sarežģītas situācijas, saglabājot taisnīgumu un objektivitāti. Viņas ietekme ir jūtama ne tikai profesionālajā jomā, bet ir arī kā izcilības paraugs un iedvesmotājs kolēģiem. Tiesnese tur cieņā savu amatu un tiesu varas neatkarību. 

Ar III pakāpes Goda zīmi apbalvoti

Inga Zālīte, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece

Inga Zālīte ar savu godprātīgo attieksmi, radošo un pašaizliedzīgo darba pienākumu pildīšanu devusi nozīmīgu ieguldījumu uzticības veicināšanā tiesu varai, tieslietu sistēmas attīstības nodrošināšanā un tiesiskuma stiprināšanā. Tiesnese vienmēr ir atsaucīga un pretimnākoša, nekad neliedz padomu sarežģītu juridisku un tiesas darba organizācijas jautājumu risināšanā. Viņas vadībā tiek veicināta vienādas tiesu prakses veidošana Zemgales rajona tiesā.

Marita Miķelsone, Administratīvās rajona tiesas tiesnese

Tiesnese ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu starptautiskās sadarbības un tiesnešu pieredzes apmaiņas veicināšanā. Pateicoties viņas iniciatīvai, Latvijas tiesnešiem bijusi iespēja piedalīties Administratīvo tiesnešu konferencē Vācijā, Administratīvās rajona tiesas tiesnešu vizītē Itālijas tiesā, viņa organizējusi arī Kirgizstānas administratīvo tiesnešu delegācijas uzņemšanu. M. Miķelsone aktīvi izmanto iespējas piedalīties Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla organizētajās apmaiņas programmās, lai iegūtu citu valstu tiesnešu pieredzi un piedalītos ideju apmaiņā. Šogad administratīvajai tiesai nozīmīgajā gadā, kad svin 20 gadus kopš specializētās administratīvās tiesas izveidošanas, tika atklāta izstāde “Retrospekcija. Administratīvajām tiesām 20”, kuras galvenā idejas autore un kuratore bija tieši tiesnese M. Miķelsone. Izstādē atlasītas un apkopotas fotogrāfijas par visu tiesas instanču nozīmīgākajiem darbības posmiem un personībām. Tiesnese ar šīs izstādes veidošanu sniedza būtisku ieguldījumu vēstures liecību saglabāšanā.