Tiesnešu konferencē – par cilvēktiesību aktualitātēm tiesu darbā un tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

Šodien, 2. novembrī notiks ikgadējā Latvijas tiesnešu konference, ko sasauc Tieslietu padome.

Tiesnešus konferencē uzrunās tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga, pamatziņojumu sniegs Augstākās tiesas un vienlaikus arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Konferences pirmā daļa būs veltīta tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – priekšsēdētāju Pētera Dzalbes, Visvalža Sprudzāna un Gunāra Aigara pārskata ziņojumiem, kā arī informācijai par tiesnešu profesionālās darbības jauno novērtēšanas sistēmu, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Latvijas Universitātes pasniedzēja Ginta Sniedzīte vērsīs uzmanību uz pozitīvajām un negatīvajām tendencēm tiesnešu tiesību attīstībā Latvijā.

Konferences otrajā daļā tiks analizēts Latvijas tiesu darbs atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.

Par aktualitātēm Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Latvijas tiesu mijiedarbībā konferencē aicināta uzstāties Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce, savu vērtējumu par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ievērošanu tiesu darbībā sniegs tiesībsargs Juris Jansons. Ar priekšlasījumiem konferencē uzstāsies Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki – asociētais profesors Artūrs Kučs referēs par vārda brīvības un citu pamattiesību līdzsvarošanu Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Latvijas tiesu praksē, savukārt Administratīvās rajona tiesas tiesnese Anita Kovaļevska analizēs tiesu prakses vienveidību tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā. Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors Mārtiņš Mits prezentēs pētījumu par Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru Augstākās tiesas nolēmumos.

Konferences noslēguma daļā organizēts darbs sekcijās pa tiesību nozarēm, kurās Augstākās tiesas senatori, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki un Tieslietu ministrijas speciālisti atbildēs uz tiesnešiem aktuāliem jautājumiem un aktualizēs tiesu darbā svarīgākos aspektus civiltiesībās, krimināltiesībās un administratīvajās tiesībās.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras darbā ar balsststiesībām piedalās Augstākās tiesas tiesneši, apgabaltiesu tiesneši, rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši.

Konferences otro un trešo daļu organizē Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Tiesību nozaru sekciju darbā aicināti piedalīties arī prokuratūras, advokatūras, notariāta pārstāvji, kā arī Latvijas Universitātes mācībspēki.

Konferenci tiešraidē var vērot šeit!


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211