Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija skaidro, kāpēc tiesnesi Valdi Muižnieku ārpus kārtas nevērtēs

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pēc tam, kad izvērtēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša norādītos argumentus ierosinājumā veikt Zemgales rajona tiesas tiesneša Valda Muižnieka profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu un iepazinās ar konkrētās tiesas lietas apstākļiem, kā arī uzklausīja paša tiesneša viedokli, nolēma ārpuskārtas novērtēšanu neveikt.

Šā gada 23. martā kolēģija izskatīja Augstākās tiesas priekšsēdētāja ierosinājumu veikt tiesneša Valda Muižnieka profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu par trūkumiem lietu izskatīšanā, jo īpaši saistībā ar ģimenes tiesībām. Ārpuskārtas novērtēšana nozīmē to, ka veic tiesneša zināšanu pārbaudi (eksāmenu) konkrētā tiesību jomā, kur ierosinātājs saskatījis problēmas.

Analizējusi visu informācijas kopumu, kolēģija tikai daļēji varēja atzīt par pamatotiem ierosinājumā norādītos apsvērumus. Tā nepiekrita, ka tiesnesis, konkrētajā lietā nolemjot atcelt pagaidu aizsardzību pret vardarbību, nebūtu izpratis kritērijus šāda lēmuma pieņemšanai. Tiesnesis bija pēc būtības pievērsies to apstākļu noskaidrošanai, kas varētu liecināt par atbildētāja turpmāku rīcību un vardarbības risku. Vienlaikus kolēģija atzina, ka ir konstatēti trūkumi tiesneša pieņemtā tiesas lēmuma pamatojumā, kā arī iespējama nepietiekama izpratne par vardarbības psiholoģiju.

Novērtējot tiesas lēmuma pieņemšanā un argumentācijā saskatāmos trūkumus, kolēģija atzina, ka tie nav tik būtiski, lai pārbaudītu tiesneša profesionālās zināšanas konkrētajā tiesību jomā.

Kolēģija izvērtēja arī objektīvās grūtības, ar kurām saskaras tiesa, kam jāprognozē personas uzvedība, nereti balstoties uz nepilnīgām un pienācīgi nepārbaudītām ziņām par situāciju, kā arī citu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā gūtos novērojumus un to, ka tiesnešiem piemērotu mācību ir bijis maz. Šādā situācijā mērķtiecīga būtu nevis viena tiesneša zināšanu padziļināta pārbaude, bet turpmāka aktīva un organizēta rīcība, lai uzlabotu visu tiesnešu zināšanas un prasmes.

Ņemams vērā arī tas, ka konkrētajā gadījumā tiesnesis pats aktīvi rīkojās, lai pilnveidotu zināšanas un prasmes gaidāmajā mācību kursā.