Tiesnešu neklātienes konferencē vēlēs Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļus

No 14. līdz 15. septembrim notiks Latvijas tiesnešu neklātienes konference, kurā plānots ievēlēt Tieslietu padomes, Tiesnešu ētikas komisijas, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus.

Konferencē plānots ievēlēt divus Tieslietu padomes locekļus no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, jo esošajiem Tieslietu padomes locekļiem – Rēzeknes tiesas tiesnesim Andrim Zutim un Administratīvās rajona tiesas tiesnesim Guntaram Ploriņam – beigsies pilnvaru termiņš. Uz Tieslietu padomes locekļa amatiem kandidē Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane, Rīgas rajona tiesas tiesnese Ieva Čudina, Rīgas pilsētas tiesas tiesneši Viesturs Gaidukēvičs un Baiba Ozoliņa, kā arī Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs Guntars Ploriņš.

Tiesnešu ētikas komisijā plānots ievēlēt trīs komisijas locekļus (divus no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus un vienu no Augstākās tiesas izvirzīto kandidātu vidus), jo mūžībā devās līdzšinējā Tiesnešu ētikas komisijas locekle, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore Dace Mita, bet Zemgales rajona tiesas tiesnesēm Adrijai Kasakovskai un Ivetai Andžānei beidzas pilnvaru termiņš. Uz Tiesnešu ētikas komisijas locekļa amatiem kandidē Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore Diāna Makarova, Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama priekšsēdētāja Kristīne Brokane, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājas vietniece Elga Guitāne, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece Adrija Kasakovska, kā arī Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Anita Moļņika un Inga Pujate.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā plānots ievēlēt trīs kolēģijas locekļus – vienu Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, vienu Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesi un vienu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesi, jo līdzšinējais Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis, Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Māris Vīgants pārcelts darbā Rīgas apgabaltiesā un diviem kolēģijas locekļiem beigsies pilnvaru termiņš – Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatoram Aivaram Keišam un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatorei Rudītei Vīdušai. Uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas amatu kandidē Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece Sanita Kanenberga, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Aivars Keišs un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore Rudīte Vīduša.

Tiesnešu disciplinārkolēģijā jāievēl viens kolēģijas loceklis – tiesnesis no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, kurš ir specializējies krimināllietu izskatīšanā, jo līdzšinējais Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis, Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Ilgvars Jaunģelže beidzis pildīt tiesneša amata pienākumus. Uz Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa amatu kandidē Kurzemes rajona tiesas tiesnese Daina Alksne, Zemgales rajona tiesas tiesnesis Ramiro Grandāns, Rīgas rajona tiesas tiesnese Baiba Jakobsone, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece Iveta Salaka un Rīgas pilsētas tiesas tieneši – Gunta Sokolova, Aija Reitupe un Vita Rūsiņa.

Tiesnešu neklātienes konferenci vadīs Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis Māris Vīgants, bet sekretāra pienākumus pildīs Rīgas rajona tiesas tiesnese Ināra Zariņa.

Ar Latvijas tiesnešu neklātienes konferences darba kārtību iespējams iepazīties šeit.

 

Papildu informācija:

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, ko ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. Konferencē piedalās rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesneši.

Tieslietu padomes apstiprinātais Tiesnešu konferences nolikums nosaka, ka Tiesnešu konference var notikt arī neklātienē, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

 

Informāciju sagatavoja:

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv, tālrunis: 67020711, mobilais: 27846380