Tiesnešus Santu Bernhardi un Ivaru Dzindzuku Tieslietu padome iecēlusi par tiesu priekšsēdētāju vietniekiem

Šodien, 2024. gada 26. janvārī, Tieslietu padome par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci iecēla Santu Bernhardi, bet Latgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieku – Ivaru Dzindzuku.

Santa Bernharde par tiesnesi Rīgas rajona tiesā strādā vairāk nekā 20 gadus, kuru laikā profesionāli un ar augstu atbildības sajūtu pildījusi tiesneša pienākumus. Par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā viņa apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu uz “sudraba” spalvu.

S.Bernharde strādājot jaunajā amatā, Rīgas rajona tiesas darbību iecerējusi organizēt tā, lai tā būtu efektīva, tiesas ērti pieejamas, lietas tiktu izskatītas saprātīgos termiņos, nolēmumi būtu pamatoti un pieņemti likumā noteiktā termiņā, kā arī sabiedrība izprastu tiesas nolēmumus.

Santa Bernharde, Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece: “Lai nodrošinātu sabiedrībai pieejamu tiesu, kura nodrošina tiesības uz taisnīgu tiesu, ir nepieciešami augsti kvalificēti tiesneši, kas turpina profesionāli izglītoties, attīstīt savas prasmes, apgūt un nostiprināt jaunas zināšanas. Šī mērķa sasniegšanai jāveicina tiesnešu un tiesas darbinieku iesaiste mācībās, semināros un apmaiņas programmās, kas atbilst Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai.”

Lai nodrošinātu tiesu sistēmas efektivitāti, S.Bernharde uzskata, ka ir nepieciešams izvērtēt lietu izskatīšanas kavējošos faktorus, veikt pasākumus lietu uzkrājuma mazināšanai, kā arī apmainīties pieredzē ar ārvalstu kolēģiem veiksmīgāku risinājumu meklēšanā. Viņasprāt, arī tiesas darbinieka lomai ir jāpiešķir būtiskāka vieta tiesu sistēmā, jo arī tā veido visas tiesas tēlu.

Ivaru Dzindzuku Saeima par tiesnesi Ludzas rajona tiesā (pēc tiesu reformas Latgales rajona tiesa) iecēla 2005. gada septembrī.

Lai Latgales rajona tiesu padarītu par mūsdienīgu, sabiedrībai ērtu, pieejamu, saprotamu, uzticamu un taisnīgu tiesu, kurā būs nodrošināts ātrs, kvalitatīvs un efektīvs tiesas process, I.Dzindzuks iecerējis realizēt konkrētus sasniedzamus mērķus un uzdevumus. Lai uzlabotu tiesas pieejamību lietas dalībniekiem, viņaprāt, jāizveido mūsdienīgas, ērtas un pieejamas telpas apmeklētājiem, jāveicina tiesas procesa pieejamība, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, jāveicina tiesnešu specializācija, jānodrošina efektīva lietu izskatīšanas pārvaldība.

Ivars Dzindzuks, Latgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks: “Ir jābūt vienotai lietu sadales sistēmai, izvērtējot nepieciešamo tiesnešu skaitu specializācijai tiesību nozarēs un noteiktu lietu kategoriju izskatīšanai, tādējādi nodrošinot vienotu principu tiesnešu slodzes izlīdzināšanai, kas sekmētu lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos. Tāpat svarīgi ir regulāri monitorēt lietu izskatīšanas termiņus, identificēt kavējošos faktorus, apzināt iespējamos risinājumus un izmanot normatīvajos aktos paredzētos instrumentus lietu uzkrājuma mazināšanai”.

I.Dzindzuks vēlas nodrošināt vienveidīgu tiesu praksi un tiesu nolēmumu kvalitāti. Šim nolūkam iecerēts regulāri organizēt sanāksmes tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, kurās apspriestu aktuālos tiesu prakses jautājumus ar apelācijas instances un citu tiesu tiesnešiem. Tiesas priekšsēdētāja vietnieks par svarīgu darba uzdevumu uzskata arī analizēt tiesnešu darba rezultātus, nolēmumu stabilitātes rādītājus, uzraudzīt lietu izskatīšanas termiņus un atbilstību darba apjomam tiesā un konkrēta tiesneša noslodzei.