Tiesu administrācija aicina pieteikties personas, kuras bijušas Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskās tiesas tiesneša vai pārnacionālās tiesas tiesneša amatā uz vakantajām tiesneša amata vietām

Atbilstoši Tieslietu padomē apstiprinātās “Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtība” 5.punktam Tiesu administrācija aicina pieteikties personas, kuras bijušas Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskās tiesas tiesneša vai pārnacionālās tiesas tiesneša amatā uz vakantajām tiesneša amata vietām:

Rīgas apgabaltiesā (Civillietu tiesas kolēģijā un  Krimināllietu tiesas kolēģijā);

Kurzemes apgabaltiesā (Civillietu tiesas kolēģijā);

Vidzemes apgabaltiesā (Civillietu tiesas kolēģijā).

Prasības tiesneša amata pretendentiem/-ēm:

- atbilstība likuma „Par tiesu varu” 51. panta pirmās daļas prasībām;

- atbilstība likuma „Par tiesu varu” 53. panta trešās daļas prasībām;

- atbilstība likuma „Par tiesu varu” 55. panta prasībām.

Tiesneša amata kandidātu atlase tiek veikta saskaņā ar Tieslietu padomes 2021. gada 22. oktobrī apstiprināto kārtību “Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtība” (turpmāk – Kārtība).

Tiesneša amata pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti (noformēti atbilstoši Kārtības 9. pielikumam):

1. motivēta pieteikuma vēstule, pamatojot atbilstību likumā “Par tiesu varu” noteiktajām prasībām tiesneša amata kandidātam;

2. dzīves apraksts (atbilstoši Europas CV standartam) (Europass CV veidlapa atrodama http://europass.cedefop.europa.eu/lv);

3. izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;

4. darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinoši dokumenti vai to apliecinātas kopijas.

Apgabaltiesas tiesneša un mēnešalga tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.¹ panta otrās daļas 4. punktam. 2023. gadā tā noteikta 4368.00 EUR apmērā.

Pieteikuma dokumenti līdz 2023. gada 24.jūlijam jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@ta.gov.lv (elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs), vai jānosūta pa pastu uz adresi: Antonijas ielā 6, Rīgā, LV–1010, ar norādi „Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļai”, vai jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē, ievietojot tos pie Tiesu administrācijas ārdurvīm novietotajā pastkastē, darba laikā, ar norādi "Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļai".  Tālrunis uzziņām 67063844. 

Tiesu administrācija apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.