Tiesu administrācija apbalvojusi Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi un darbiniekus

Tiesu administrācija svinīgā pasākumā izteica atzinību tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, kopskaitā 50, to vidū četriem no Kurzemes apgabaltiesas -  tiesnesim Kristam Līcim, tiesnešu palīdzēm Martai Šperbergai, Ilzei Vasiļjevai un Baibai Andersonei par nozīmīgu ieguldījumu, godprātīgu un radošu darbu, par amata pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu un citiem būtiskiem sasniegumiem tiesu attīstībā

Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis K.Līcis saņēma Atzinības rakstu, uzslavējot viņa lieliskās analītiķa dotības, vispusīgās zināšanas juridiskajā teorijā un praksē, kā arī spēju veiksmīgi atrisināt problēmsituācijas. Atzinīgi novērtēta tiesneša aktīvā iesaistīšanās Krimināllietu tiesas kolēģijas darbā ar inovatīvām idejām saistībā ar darba organizācijas pilnveidošanu.

Tiesneša palīdze administratīvo pārkāpumu lietās M.Šperberga apbalvota ar Pateicības rakstu. Viņa raksturota kā atsaucīga un godprātīga, ar augstām darba spējām. Papildus tiešajiem darba pienākumiem atzinīgi novērtēta darbinieces aktīva dalība tiesu prakses apkopojumu sagatavošanā un normu skaidrošanā administratīvo pārkāpumu lietās.

Tiesnešu palīdzes Baiba Andersone un Ilze Vasiļjeva saņēma Atzinības rakstus par profesionālu un radošu darba pienākumu pildīšanu. Atzinīgi novērtētas viņu spējas papildus tiešajiem darba pienākumiem aktīvi veikt arī tiesas komunikatoru funkcijas, nodrošinot informācijas apriti tiesā un tās nodošanu plašsaziņas līdzekļiem. Darbinieces sniegušas ieguldījumu tiesas darba attīstībā un uzlabošanā, priekšzīmīgi un augstā kvalitātē veicot visus uzticētos pienākumus.

Uzziņai:

Atbilstoši Tiesu administrācijas apbalvojuma nolikumam ar:

   -  Pateicības rakstu apbalvo par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem attiecīgi Tiesu administrācijas vai tiesu attīstībā un par amata pienākumu pašaizliedzīgu izpildi;

   -  Atzinības rakstu apbalvo par godprātīgu un radošu amata pienākumu izpildi, veicinot attiecīgi Tiesu administrācijas vai tiesu attīstību.

 

Sagatavoja:

Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze

Baiba Andersone

Tel.63480189

e-pasts: baiba.andersone@tiesas.lv