Tiesu administrācija uzsāk Eiropas Savienības finansētā projekta „Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” īstenošanu

2019.gada 22.martā Tiesu administrācija un Eiropas Komisija noslēdza līgumu par projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” īstenošanu, kurš tiks uzsākts š.g. 1.aprīlī un to plānots noslēgt 2020.gada oktobrī.

Projekta mērķis ir veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un sekmēt Eiropas Savienības savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu krimināllietās, kā arī izstrādāt vienotu tiesu prakses pieeju, izpildot sodu, ko noteikušas ārvalstu tiesu institūcijas. Projekta pamatā ir divi Eiropas Savienības padomes lēmumi, proti, nr.2008/909/TI Par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā un nr. 2008/947/TI Par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai.

Tiesu administrācija projektu īstenos sadarbībā ar diviem projekta partneriem – Lietuvas Tiesu administrāciju un Horvātijas Tieslietu ministriju, un dosies pieredzes apmaiņas vizītēs uz šīm valstīm, kā arī ārvalstu viesus uzņems Latvijā.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts vienotas tiesu prakses pārskats, kas tiks prezentēts tiesu prakses semināros gan tiesnešiem, gan tiesu darbiniekiem dažādos Latvijas novados. Šādi reģionāli semināri tiks organizēti arī Lietuvā dažādos novados un viens seminārs tiks organizēts Zagrebā. Latvijas tiesās tiks definēta viena kontaktpersona kā eksperts jautājumos, kas saistīti ar abiem Padomes lēmumiem, izmantojot Training of Trainers (ToT) principu.

Projekta noslēgumā plānots Latvijā organizēt arī starptautiska līmeņa konferenci, kurā tiks apspriesti abu Eiropas Savienības padomes lēmumu principu ieviešanas jautājumi. Uz to plānots aicināt daudz plašāku nozares speciālistu loku, proti, ekspertus arī no Tieslietu ministrijas, Latvijas Republikas Prokuratūras un Valsts probācijas dienesta.

Projekta kopējais budžets ir 97 098,22 eur, no kuriem 80% finansē Eiropas Komisija, savukārt 20% sedz Latvijas, Lietuvas un Horvātijas valsts institūcijas.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Ezeriete

Tiesu administrācijas

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas

Projekta vadītāja

Tālr.: 29 248 273

www.ta.gov.lv