Tiesu administrācijas pārstāvji piedalās projekta darba grupas sanāksmē Briselē

Š.g. 10.janvārī Tiesu administrācijas pārstāvji piedalījās projekta “ECLI ieviešana” (European Case Law Identifier jeb Eiropas judikatūras identifikators) darba grupas sanāksmē Briselē, Beļģijas Karalistē.

Darba grupas sanāksmē Latvijas delegācija guva papildu pieredzi par Tiesu administrācijas realizētā projekta vadību, administratīvajiem un finanšu noteikumiem, kā arī praktiskas iemaņas noslēguma atskaites sagatavošanā. No Latvijas darba grupas sanāksmē piedalījās Tiesu administrācijas Finanšu un administratīvā departamenta Finanšu nodaļas vadītājas vietniece un konkrētā projekta grāmatvede Kristīne Usāne un Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta vadītāja un projekta “ECLI ieviešana” projekta vadītāja Dace Ezeriete.

                                   

Eiropas Komisijas Justīcijas un patērētāju ģenerāldirektorāta Programmu vadības nodaļa vairākas reizes gadā dalībvalstīm - dažādām Eiropas Komisijas projektu īstenotāj institūcijām - organizē darba grupas sanāksmes, kurās sniedz teorētisku un praktisku ieskatu projektu vadībā un apaļā galda diskusiju veidā iztirzā noslēguma atskaites dokumentu korektu aizpildīšanu, neattiecināmo izmaksu u.c. jautājumus, lai preventīvi novērstu iespējamās kļūdas un neatbilstības. Latvijas delegācija atsevišķi tikās arī ar Tiesisko apmācību un e-tiesiskuma IT projektu vadītāju Aleksandru Ivantčevu (Alexander Ivantchev), ar kuru apsprieda IT nianses veiksmīgai projekta realizācijai.

 

Eiropas judikatūras identifikatora ieviešana Latvijā tiek realizēta Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” ietvaros. 2015.gada 16.decembrī Tiesu administrācija noslēdza līgumu ar Eiropas Komisiju un 2016.gada martā uzsāka projekta realizāciju. To plānots noslēgt 2017.gada septembrī.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tiesu administrācija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

 

Papildu informācija:

Tiesu administrācija

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas

projekta vadītāja

Dace Ezeriete

Dace.Ezeriete@ta.gov.lv

Tālr. 67063808