Tiesu apmeklētāji atzinīgi novērtē tiesu darbu

Lai uzlabotu tiesvedības procesu un novērtētu tiesu darbu, Tiesu administrācija sadarbībā ar domnīcu “Providus” organizēja tiesu apmeklētāju anketēšanu visos tiesu apgabalos. Aptauja norisinājās no 2022. gada janvāra līdz šā gada martam un ir saņemta 991 anketa.

Tiesu apmeklētāji pēc tiesas sēdes tika lūgti aizpildīt izsniegto anketu, kura veidota, lai varētu konstatēt problēmas, ja tādas ir, noskaidrot, kā vērtē tiesneša attieksmi un darbu tiesas sēdes laikā, vai saziņa ar tiesu ir pieejama un konstruktīva. Atšķirībā no citām sabiedriskās domas aptaujām, kur respondenti izvēlēti izlases kārtā un, kuriem pat nav bijusi saskarsme ar tiesu, šī aptauja organizēta tieši mērķauditorijai – tiesu apmeklētājiem.

Tiesu apmeklētāji tiesu darbu novērtējuši ļoti pozitīvi, atzinīgi vērtējot gan tiesneša darbu, gan tiesu darbinieku palīdzību un atbalstu tiesas procesa norisē. Visaugstāko vērtējumu respondenti sniedza par darbinieku attieksmi un procesa norisi tiesas zālē (4,6 balles no 5). 

Tiesas darba kvalitāte tika noskaidrota pēc vairākiem parametriem: cik ērti iepazīties ar lietas materiāliem; vai viegli orientēties tiesas ēkā un saņemt informāciju; kāda bijusi darbinieku attieksme; vai saprotama tiesas sēdes kārtība; noskaidrota tiesneša objektivitāte, neitralitāte un attieksme; vai bijis precīzs sēdes sākuma laiks. 

Tiesu apmeklētāji tiesnešu attieksmi novērtējuši ar 4,5 ballēm no 5, tāds pats vērtējums ir tiesnešu objektivitātei un neitralitātei. Tiesu apmeklētāji procesuālās kārtības un savu tiesību saprotamību novērtējuši ar 4,6 ballēm no 5.

Aptaujas rezultāti atklājuši arī dažus tiesu darba aspektus, kuri būtu jānovērš un jāuzlabo. Piemēram, neprecīzs tiesas sēdes sākšanas laiks (novērtējums ir 4,3 balles no 5).

Aptaujas dalībniekiem bija iespēja brīvā formā sniegt rakstiskus komentārus par saskarsmi ar tiesu un tiesas procesa norisi., kuru tiesu apmeklētāji novērtējuši atzinīgi. Piemēram: “Process notika atbilstoši spēkā esošajam procesuālajam regulējumam. Tika ievērots sacīkstes princips. Tiesa neuzdeva lietas dalībniekiem nevajadzīgus un liekus jautājumus. Augsta tiesas profesionalitāte, neitralitāte un objektivitāte, laba nolēmuma kvalitāte.”

Rezultātu apkopojumu skatīt šeit