Tiesu darba datu portālā aktualizēta informācija par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pirms prasības celšanas tiesā

Sabiedrībā plašu rezonansi ieguvusī traģēdija Jēkabpilī, kā arī citi ar vardarbību saistīti gadījumi, aktualizējuši jautājumu par vardarbībā cietušo personu aizsardzību. Likumdevējs noteicis konkrētus mehānismus personas tiesību aizsardzībai. Kaut arī Civilprocesa likumā ir ietverti vardarbības risināšanas instrumenti, tomēr ģimenēs tā aizvien ir problēma. 

Tiesu darba datu portālā (https://dati.ta.gov.lv/MicroStrategy/asp/Main.aspx?, sadaļā “Nolēmumi Atskaite” 04.03. Lēmumi lietās par pagaidu aizsardzību pret vardarbību”) pieejama informācija par pieteikumiem par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pirms prasības celšanas tiesā. Statistika aplūkojama no 2021. gada un tā atspoguļo aktuālos datus par pieteikumu apmierināšanu pilnībā vai daļēji, noraidīšanu vai atstāšanu bez virzības.  

Likumdevējs 2014. gada 13. februārī pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem ieviests jauns tiesību institūts – pagaidu aizsardzība pret vardarbību. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.45 pantu tiesa vai tiesnesis pēc personas motivēta pieteikuma vai pieteikuma, kas iesniegts ar policijas starpniecību, var pieņemt lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ja pret personu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība, kas notiek starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām neatkarīgi no tā, vai aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar aizskarto personu.