Tiesu darbs ārkārtējās situācijas laikā

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, epidemioloģisko drošības mērķu sasniegšanai, tiesas maksimāli izmantos rakstveida procesu vai lietas izskatīs attālināti un lems par tiesas sēdes organizēšanu, primāri izmantojot videokonferenci. Lietas dalībniekiem, kuriem pirmdien bija paredzēta lietas izskatīšana mutvārdu procesā, lūgums sazināties ar tiesu pa tālruni, kas norādīts tiesas pavēstē.

Lietas izskatīšana mutvārdu procesā klātienē notiks, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, ja lietas izskatīšanu nebūs iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un lietas izskatīšana saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību.

Krimināllietas apelācijas kārtībā varēs iztiesāt rakstveida procesā arī Kriminālprocesa likumā neminētos gadījumos. Lūgumu lietu izskatīt mutvārdu procesā, to pamatojot, var izteikt prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar. 

Krimināllietas, kas nodotas tiesai paātrinātā procesa kārtībā vai izskatīšanai bez pierādījumu pārbaudes, pirmās instances tiesā izskatīs rakstveida procesā. Tiesa paziņojumā par krimināllietas izskatīšanu rakstveida procesā norādīs tiesības prokuroram, apsūdzētajam, aizstāvim un cietušajam 10 dienu laikā pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā, iesniegt viedokli par piemērojamo soda veidu un mēru un citiem ar spriedumu saistītiem jautājumiem, kā arī norādīs nolēmuma pieejamības dienu. Ja iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā iesniedzis prokurors, apsūdzētais, aizstāvis vai cietušais, tiesa pieņems lēmumu par lietas iztiesāšanu mutvārdu procesā.

Administratīvo lietu tiesa varēs izskatīt rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē. Par administratīvās lietas iztiesāšanu rakstveida procesā tiesa laikus informēs lietas dalībniekus, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanai.

Administratīvo pārkāpumu lietu tiesa varēs izskatīt rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un, ja tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt mutvārdu tiesas procesā.

Ja lietas izskatīšanu nebūs iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un jautājums nebūs saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, lietas izskatīšanu atliks līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Tiesu kancelejas dokumentus no privātpersonām pieņems un tām izsniegs attālināti (tajā skaitā zemesgrāmatu jautājumos). Tiesas dokumenti tiks paziņoti, izmantojot pastu, e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). Tiesu administrācija nodrošinās, ka dokumentus varēs iesniegt arī, atstājot īpašā pasta kastē pie tiesas (dokumentu atstāšanas punktā). Tiesu kontaktinformācija pieejama ŠEIT.