Tiesu dialogs – Kurzemes apgabaltiesā viesojas Satversmes tiesas tiesneši

Ceturtdien, 31. janvārī, Kurzemes apgabaltiesā viesojās Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš, turpinot 2017. gadā aizsākto Satversmes tiesas un Kurzemes apgabaltiesas dialogu par aktuāliem Latvijas tiesību sistēmas problēmjautājumiem.

Atklājot Satversmes tiesas tiesnešu un Kurzemes apgabaltiesas tiesnešu tikšanos, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde uzsvēra, ka tiesu dialogs veicina savstarpējo sapratni, dod iespēju runāt par dažādiem problēmjautājumiem, kā arī palīdz saprast Satversmes tiesas nolēmumus, kas ir saistoši vispārējās jurisdikcijas tiesām.

Foto no Satversmes tiesas arhīva.

Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš sniedza ieskatu vairākās Satversmes tiesas izskatītajās lietās, kas saistītas ar horizontālā efekta situācijām jeb situācijām, kad saduras divu vai vairāku personu pamattiesības. Aldis Laviņš uzsvēra, ka valstij arī caur tiesu nolēmumiem jāgarantē gan Satversmē, gan Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā nostiprināto cilvēka pamattiesību ievērošana.

Savukārt Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova apskatīja jautājumu par Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķajām domām un to juridisko dabu. Sanita Osipova pauda, ka tiesnesis savās atsevišķajās domās var vērst uzmanību uz riskiem normas piemērošanā, ieteikt metodoloģijas uzlabošanu un izgaismot pamatvērtības, tādējādi palīdzot citiem ieraudzīt konkrēto juridisko jautājumu plašākā tvērumā. Viņa uzsvēra, ka tiesnešu atsevišķās domas sekmē jurisprudences attīstību, veidojot juridisku diskusiju būtiskos tiesību jautājumos.

Tiesu dialoga noslēgumā tiesnešu diskusijā tika secināts, ka iespējamas situācijas, kad tiesas procesa laikā tiesnesim rodas pamats uzskatīt, ka piemērotā vai piemērojamā tiesību norma neatbilst Satversmei. Šādos gadījumos tiesai jāizmanto Satversmes tiesas likumā piešķirtās tiesības vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā.

Noslēdzot tikšanos, Kurzemes apgabaltiesas un Satversmes tiesas tiesneši pauda gandarījumu par paveikto un akcentēja šāda tiesu dialoga nozīmību. Tiesneši vienojās iesākto sadarbību turpināt.

 

Laila Glazūna

Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze

Laila.Glazuna@tiesas.lv

63483186