Uzņēmēji tiek aicināti aizpildīt aptauju par komercdarbības vidi Latvijā

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Publiskās pārvaldības un Teritoriālās attīstības direktorāts (turpmāk - OECD) sadarbībā ar Tiesu administrāciju aicina Latvijas uzņēmējus aizpildīt aptauju par Latvijas komerctiesību regulējumu, tieslietu nozarē sniegto pakalpojumu pieejamību un strīdu risināšanas vidi Latvijā. Aptauja būs pieejama aizpildīšanai līdz 30.septembrim. Aptauja pieejama šeit: https://www.surveymonkey.com/r/OECD_Questionnaire_for_Businesses_LV 

Aptauja tiek veikta OECD un Latvijas valdības pasūtījuma nolūkā izvērtēt justīcijas pieejamību uzņēmumiem un integrējošo izaugsmi Latvijā. Šī aptauja ne vien palīdzēs sagatavot pārskatu par komerctiesību režīmu un saprast valsts pakalpojumu noderīgumu un ērtumu saimnieciskās darbības veicējiem, bet arī apzināt uzņēmēju juridiskās problēmas un to risināšanas ceļus.

Aptauja uzņēmējiem tiek izplatīta ar mērķi identificēt iespējamos tieslietu jomas darbības uzlabojumus, lai nākotnē būtu iespējams nevien uzlabot un stiprināt valsts tieslietu sistēmu darbību, bet arī atbalstīt ekonomikas attīstību un izaugsmi. Paredzēts, ka aptaujas rezultāti ļaus vairāk identificēt Komerclikuma regulējuma un piemērošanas prakses trūkumus, kas traucē mūsdienīgai uzņēmējdarbības videi, kā arī tieslietu sistēmas pakalpojumu nepieciešamību uzņēmējiem, lai nodrošinātu draudzīgu tiesisko vidi attiecībās ar valsts iestādēm. OECD komisijas apkopotie rezultāti paredz sniegt rekomendācijas Komerclikuma pilnveidošanai kā arī ar šī likuma piemērošanu saistīto sniegto pakalpojumu pilnveidošanai un arī strīdu risināšanas vides uzlabošanai, tostarp, veicinot alternatīvu strīdu risināšanas veidu ieviešanu.

Uzņēmēji tiek aicināti dalīties ar savu pieredzi un skatījumu par jomām, kurās jurisprudence uzņēmumiem rada nevajadzīgu administratīvo slogu (pārlieku sarežģītas vai nevajadzīgas procedūras, nepamatotas prasības iesniegt oficiālus dokumentus u.tml.), kā arī ierobežo uzņēmumu iespējas izmantot mūsdienīgus līdzekļus (piemēram, IT platformas, sakaru līdzekļus u.tml.). Tāpat uzņēmēji ir aicināti izvērtēt valsts iestāžu sniegto pakalpojumu kvalitāti un dalīties ar informāciju par tām juridiskājām problēmām, ar ko saskaras visbiežāk, kā arī sneigt šo problēmu risināšanas ceļus.

OECD ekspertu izveidotā aptauja īstenota Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma ietvarā, kas savukārt tiek organizēts pateicoties projektam “Justīcija attīstībai”, kuru  īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu. Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai.  Viena no projekta aktivitātēm ir tiesu sistēmas novērtējums, kas ietver tiesu iestāžu darbības analīzi, tostarp, apskatot aspektus, kas skar tiesu sistēmai piederīgo personu darbību, vadošās iestādes tieslietu politikas un tieslietu administrēšanas nozares darbību, kā arī institūciju, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanas darbību, kā arī tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildes procesu. Novērtējuma ietvaros paredzēts sniegt procesu efektivitātes un kvalitātes, neatkarības, kā arī attīstības potenciāla vērtējumu šī gada beigās.

Lauma Legzdiņa

Tiesu administrācijas Eiropas sociālā fonda projekta koordinatore

E-pasts: lauma.legzdina@ta.gov.lv