Vadlīnijas Microsoft Teams izmantošanai tiesas sēžu organizēšanā rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības riskus un ievērojot Covid – 19 infekcijas izplatības laikā nostiprināto principu pēc iespējas rast risinājumus iestāžu pakalpojumu sniegšanai attālināti, lai nodrošinātu tiesu darba nepārtrauktību un sekmētu vienotu tiesu praksi, nosaku šādas vadlīnijas rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu sēžu organizēšanai attālināti, izmantojot videokonferenču platformu:

1. Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu (turpmāk – tiesas) sēžu organizēšanai attālināti pamatā izmanto Microsoft Teams (turpmāk – MS Teams) platformu.

2. Tiesas sēdi organizē, izmantojot MS Teams platformu, gadījumos:

2.1. kad tiesai ir nodrošināti nepieciešamie tehnoloģiskie rīki – dators ar videokameru un skaļruni;

2.2. kad lieta izskatāma atklātā tiesas sēdē un lietas dalībniekam likumā noteiktajos gadījumos nav objektīvu šķēršļu piedalīties tiesas sēdē, izmantojot viņa rīcībā esošos tehnoloģiskos rīkus.

3. Tiesu administrācija sagatavo un publicē tīmekļa vietnēs manas.tiesas.lv un tiesas.lv informāciju tiesas procesu dalībniekiem par nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu un nosacījumiem, kas jāievēro tiesas sēdes laikā.

4. Tiesa par lēmumu (tajā skaitā rezolūcijas formā) organizēt tiesas sēdi attālināti, izmantojot MS Teams savlaicīgi pirms plānotās tiesas sēdes informē lietas dalībniekus. Paziņojot lēmumu, tiesa nosūta pavēsti ar tiesas darbinieka, kas atbild par attiecīgās sēdes organizēšanu, kontakttālruni un e-pastu, kā arī informē par nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu (piemēram, nosūtot saiti uz tīmekļa vietni, kurā publicēta 3.punktā minētā informācija). Tiesa vienlaikus pārliecinās, vai tās rīcībā ir lietas dalībnieku un liecinieku e-pasta adreses un tālruņu numuri. Nepieciešamības gadījumā tiesa lūdz lietas dalībniekiem vai lieciniekiem sniegt šo informāciju. 

5. Ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos par tiesas lēmumu izskatīt lietu, izmantojot MS Teams, saņemti iebildumi, tiesa novērtē, vai tos izteikusi persona, kurai normatīvie akti piešķir tiesību izteikt iebildumus, un vai izteiktie iebildumi ir objektīvi pamatoti. Ja tiesa atzīst, ka iebildumi ir pamatoti, tā lemj par citu lietas izskatīšanas formu. Par pieņemto lēmumu informē lietas dalībniekus.

6. Ja tiek rīkota tiesas sēde, kurā piedalīsies ieslodzījuma vietā esoša persona, tiesa saskaņo tiesas sēdes, kas notiks MS Teams platformā, laiku, izmantojot videokonferenču rezervācijas kalendāru.

7. Tiesas sēžu sekretārs vai cits tiesas darbinieks tiesneša uzdevumā savlaicīgi pirms pavēstē norādītās tiesas sēdes dienas visiem tās dalībniekiem uz to e-pastiem, kā arī attiecīgajai ieslodzījuma vietai, ja tiesas sēdē piedalās persona, kas atrodas ieslodzījumā, nosūta unikālo MS Teams uzaicinājuma saiti uz tiesas sēdi, vienlaikus aicinot informēt, ja personu tiesas sēdē pārstāvēs pilnvarots pārstāvis, kā arī atsūtīt personu apliecinoša dokumenta fotokopiju, izņemot, ja persona atrodas ieslodzījuma vietā. Saņemtās fotokopijas nodod tiesnesim. Ja uzaicinājuma saiti nosūta ar vienu e-pastu visām uzaicinātajām vai izsauktajām personām, tad adresātu e-pastu adreses norāda sūtījuma diskrētajā kopijā, tādejādi nodrošinot to konfidencialitāti.

8. Pēc saites nosūtīšanas tiesas sēžu sekretārs vai cits tiesas darbinieks tiesneša uzdevumā pārliecinās, ka e-pasts ir piegādāts adresātam (proti, nav atgriezts sūtītājam kā nepiegādājams, piemēram, sakarā ar neeksistējošu e-pasta adresi). Ja e-pastu nav izdevies nosūtīt, par to nekavējoties informē tiesnesi un iespēju robežās mēģina sazināties ar attiecīgo lietas dalībnieku, izmantojot tālruni, lai precizētu e-pasta adresi. 

9. Ja lietas dalībnieks, izmantojot automātiskās atbildes iespēju, ir noraidījis saņemto aicinājumu uz tiešsaistes sēdi, tiesas sēžu sekretārs vai tiesneša uzdevumā cits tiesas darbinieks saiti uz tiešsaistes tiesas sēdi nosūta atkārtoti, vienlaikus izskaidrojot kārtību, kādā tiesa jāinformē par neierašanos uz tiesas sēdi un tās iemesliem. Šāda automātiskā atbilde pati par sevi nav uzskatāma par paziņojumu tiesai par neierašanos uz tiesas sēdi. Par notikušo informē tiesnesi. 

10. Tiesas sēžu sekretārs aktivizē saiti uz tiesas sēdi, pievienojoties tai, vismaz 15 minūtes pirms tiesas sēdes sākuma. Ne vēlāk kā 5 minūtes pirms tiesas sēdes sākuma, tiesas sēžu sekretārs:

10.1. pārbauda MS Teams platformas virtuālajā uzgaidāmajā telpā (lobby) pieslēgušās personas, pārliecinoties, ka ir pieslēgušies visi lietas dalībnieki un pārliecinoties, ka tiesas sēdei nav pieslēgušās nepiederošas personas (personas, kuras nav aicinātas un kuru dalība iepriekš nav tikusi pieteikta). Ja nepieciešams, tiesas sēžu sekretārs sazinās ar uzaicināto lietas dalībnieku, kurš nav pieslēdzies, lai noskaidrotu nepieslēgšanās iemeslu (piemēram, vai nav radušās kādas tehniskas grūtības).

10.2. uzaicina lietas dalībniekus ieslēgt kameras un mikrofonus, izmantojot MS Teams platformas rīkus, lai pārliecinātos par attēla un skaņas kvalitāti. Ja nepieciešams, dod ieteikumus lietas dalībniekiem, lai uzlabotu to redzamību vai dzirdamību.

11. Tiesnesis, vadot tiesas sēdi, atrodas tiesas sēžu zālē vai atbilstoši apstākļiem citā telpā tiesā vai ārpus tās. Veicot amata pienākumus, tiesnesis valkā mantiju un lieto amata zīmi (tiesneša ķēdi). 

12. Tiesas sēžu sekretārs ziņo tiesai, kuras šajā lietā uzaicinātās un izsauktās personas pieslēgušās, kā arī to, vai un kādas ziņas saņemtas par personu, kuras nav pieslēgušās, bet ir bijušas aicinātas vai izsauktas, nepieslēgšanās iemesliem.

13. Ja lietas izskatīšanā piedalās klausītāji, kas ir pieteikuši savu dalību, tiesas sēžu sekretārs par to informē tiesu un lietas dalībniekus.

14. Tiesas sēžu sekretārs visas sēdes laikā uzrauga, vai tiesas sēdei nav pieslēgušās kādas personas, kas nav aicinātas, nav izsauktas, kā arī nav pieteikušas savu dalību kā klausītāji. Ja šāda situācija tiek konstatēta, par to nekavējoties informē tiesnesi un atbilstoši tiesneša norādījumam atvieno šo personu no tiesas sēdes tiešsaistes.

15. Ja nepieciešams, tiesa pārbauda aicināto un izsaukto personu identitāti un pārstāvju pilnvaras, piemēram, pēc iesniegto dokumentu fotokopijām. Pēc tiesas sēdes personu apliecinošu dokumentu fotokopijas nekavējoties ir neatgriezeniski izdzēšamas (tajā skaitā no izdzēsto vienumu mapes) un izdrukas, ja tādas izgatavotas, iznīcināmas, par to sastādot aktu.

16. Ja tiesas sēdē piedalās tulks, tiek nodrošināta secīgā tulkošana. 

17. Gadījumos, kad atbilstoši procesu likumiem personai jādod tiesai savs paraksts (piemēram, apliecinājums par brīdināšanu par kriminālatbildību u.c.), tiesnesis skaidri nolasa ar parakstu apliecināmo tekstu un aicina personu apliecināt mutvārdos, ka tā ir sapratusi nolasīto un pauž nepārprotamu piekrišanu nolasītajam tekstam. Lietas dalībnieku mutvārdu apliecinājums ir fiksējams tiesas sēdes ierakstā un audio protokolā. 

18. Lieciniekus tiesas sēžu sekretārs tiesas uzdevumā līdz viņu nopratināšanas sākumam atvieno no tiesas sēdes tiešsaistes un atgriež MS Teams platformas virtuālajā uzgaidāmajā telpā (lobby). Pēc tiesas norādījuma tiesas sēžu sekretārs pievieno konkrētu liecinieku tiesas sēdes tiešsaistei.

19. Tiesa, izskaidrojot lietas dalībniekiem viņu procesuālās tiesības un pienākumus, papildus informē par jautājumiem, kas saistīti ar tiesas sēdes norisi MS Teams platformā. Piemēram:

19.1. Tiesnesis norāda, ka procesa dalībnieki tiesai paskaidrojumus un atzinumus, piesaka lūgumus un dod liecības, neceļoties kājās.

19.2. Tiesnesis aicina procesa dalībniekus, kas piedalās sēdē, bet kuram tiesnesis nav devis vārdu, atstāt ieslēgtas kameras, bet izslēgt mikrofonus, izmantojot MS Teams platformas rīkus. 

19.3. Ja lietas dalībnieks vēlas saņemt tiesas atļauju uzdot jautājumu, tērzētavā lietas dalībnieks ieraksta ziņu “lūdzu vārdu” vai izmanto opciju “pacelt roku” (rise hand), izmantojot MS Teams platformas rīkus.

20. Gadījumos, kad procesu likumi paredz tiesneša tiesību izraidīt personu no tiesas sēžu zāles, attālinātas sēdes gadījumā to īsteno, atslēdzot konkrēto personu no tiesas sēdes tiešsaistes norises. Ja ieslodzītais attālinātajā tiesas sēdē piedalās ar aizstāvi, kurš atrodas ieslodzījuma vietā, tad gadījumā, ja tiesa izraida ieslodzīto no tiesas sēdes, advokāts paliek videokonferences telpā līdz sēdes beigām.

21. Ja nepieciešama rakstveida pierādījuma uzrādīšana lietas dalībniekiem, tiesnesis vai tiesneša uzdevumā tiesas darbinieks uzrāda dokumentu (ja nepieciešams pirms tam to digitalizējot, piemēram, uzņemot fotokopiju), izmantojot MS Teams ekrāna koplietošanas funkciju (screen sharing), izņemot, ja dokumenti satur komercnoslēpumu vai informāciju, kas būtu pārbaudāma slēgtā tiesas sēdē. Tiesnesis var atļaut ekrāna koplietošanas funkciju izmantot arī lietas dalībniekam, lai parādītu rakstveida pierādījumu.

22. Ja tiesas sēdes gaitā kādam no lietas dalībniekiem rodas tehniskas grūtības, kas objektīvi liedz turpmāku dalību tiesas sēdē tiešsaistē, tad tiesa var pasludināt pārtraukumu, kura laikā tiesas sēžu sekretārs vai cits tiesas darbinieks sazinās ar attiecīgo lietas dalībnieku un sniedz nepieciešamo atbalstu. Ja tehniskos šķēršļus pārtraukuma laikā nav bijis iespējams novērst, tiesnesis rīkojas atbilstoši procesa likumā noteiktajam tāpat kā gadījumos, ja lietas dalībnieks nav ieradies attaisnojošu iemeslu dēļ.

23. Ja persona tiesas sēdē piedalās ar advokātu kā juridiskās palīdzības sniedzēju, vai, ja persona ir pieaicinājusi vai tiesa ir norīkojusi zvērinātu advokātu aizstāvības nodrošināšanai vai juridiskās palīdzības sniegšanai, tad nepieciešamības gadījumā pēc advokāta vai personas lūguma tiesa dod laiku personai konfidenciāli apspriesties ar advokātu atsevišķi, piemēram, sazinoties pa telefonu vai citā videokonferencē. Uz apspriešanās laiku tiesas sēdē tiek pasludināts pārtraukums.

24. Gadījumā, ja pārtraukums tiesas sēdē ir plānots līdz 30 minūtēm ilgs, tiesas sēdes ierakstu nepārtrauc un turpina arī pārtraukuma laikā. Tiesas sēžu sekretārs atslēdz pieslēgušos personu mikrofonus pārtraukuma laikā. Gadījumā, ja ir nepieciešams pārtraukums tiesas sēdē, kas ir ilgāks par 30 minūtēm, tad šādā gadījumā tiesas sēdes ieraksts tiek pārtraukts un, beidzoties pārtraukumam, sākts jauns ieraksts. Attiecīgi šādā gadījumā tiesas sēdes ieraksts ir vairākās daļās.

Instrukcijas par pieslēgšanos tiesas sēdei MS Teams platformā:

Pieslēgšanās instrukcija lietas dalībniekiem tiesas sēdei Microsoft Teams platformā

Informācija lietas dalībniekiem par tiesas sēdes norisi Microsoft Teams platformā