Vidzemes apgabaltiesa skaidro, kāpēc lēmusi izbeigt Pirmās Evaņģēliskās Jēzus draudzes darbību

Vidzemes apgabaltiesa nolēmusi apmierināt bijušā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera prasību izbeigt reliģiskās organizācijas “Pirmā Evaņģēliskā Jēzus draudze” darbību. Ē.Kalnmeiers prasību pamatoja ar krimināllietā konstatētiem faktiem saistībā ar 21 gadu vecās sievietes un viņas jaundzimušā bērna nāvi 2019. gadā. Mājdzemdību laikā reliģiskās pārliecības dēļ netika sniegta medicīniskā palīdzība.

Zaiga Cera, Vidzemes apgabaltiesas tiesnese: “Tiesa atzina par pierādītiem prasītāja izvirzītos argumentus, ka reliģiskās organizācijas darbība bijusi pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un Latvijas likumiem, kā arī tā ar savu darbību apdraud demokrātisko valsts iekārtu un sabiedrisko drošību. Tiesa uzskata, ka draudzes pieļautie pārkāpumi nav savienojami ar demokrātiskā valstī reģistrētas reliģiskās organizācijas pastāvēšanu. Ņemot vērā, ka civillietai ir slēgtas lietas statuss, tiesa nevar plašāk komentēt noskaidrotos apstākļus un reliģiskās organizācijas pieļauto pārkāpumu būtību.”

Spriedums nav stājies spēkā un to var pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Vidzemes rajona tiesa 2022. gada 26. augustā izteica brīdinājumu reliģiskajai organizācijai un noraidīja bijušā ģenerālprokurora prasību par tās darbības izbeigšanu, jo tiesas ieskatā izteiktajam brīdinājumam ir pietiekami preventīvs raksturs, lai turpmāk draudzes vadība rūpīgāk pildītu savus pienākumus un atbilstoši statūtiem neuzspiestu draudzes locekļiem jebkādu darbību,  kas ir pretēja viņu brīvai gribai, Satversmei un citiem likumiem. Izsakot brīdinājumu, rajona tiesa ņēma vērā arī to, ka saskaņā ar Satversmes 99. panta noteikumiem ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Likvidējot draudzi, 95 draudzes locekļiem tiktu liegta iespēja turpināt reliģiskās izpausmes formas, piedalīties viņiem nozīmīgās reliģiskās ceremonijās, svētkos un rituālos.

Krimināllietu par sievietes un jaundzimušā bērna nāvi turpina iztiesāt Zemgales rajona tiesa.