Civillietas

Process

Civilprocess ir tiesvedība civillietās un likumā noteikta civillietu izskatīšanas kārtība tiesās. Civillietu izspriešanas kārtība noteikta Civilprocesa likumā un likumā "Par tiesu varu". Civilprocesa likums nosaka, ka katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Personai, kas griezusies tiesā, ir tiesības uz tās lietas izskatīšanu tiesā likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

Lietu piekritība

Civilprocesa likumā (3.nodaļa) ir noteikts, kurā tiesā iesniedzami dokumenti civiltiesiskā strīda izšķiršanai.

Tiesāšanās izdevumi

Tiesāšanās ir saistīta ar izdevumiem par valsts nodevas, kancelejas nodevas samaksu, advokāta pakalpojumu saņemšanu un citām lietām. Civilprocesa likuma 4.nodaļā noteikts precīzs izdevumu apmērs, izdevumu noteikšanas principi, tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana, kā arī atbrīvojumi no samaksas.

Spriedumu izpilde

Spriedumu izpilda pēc tā stāšanās likumīgā spēkā, izņemot gadījumus, kad spriedums izpildāms nekavējoties. Ja tiesas sprieduma izpildei ir noteikts labprātīgas izpildes termiņš un spriedums nav izpildīts, tiesa pēc labprātīgas izpildes termiņa izbeigšanās izraksta un piedzinējam izsniedz izpildu rakstu. Sprieduma izpilde notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma E daļu (13. un 14.sadaļa). Tiesu un citu institūciju nolēmumus (kas noteikti Civilprocesa likuma 539.pantā) izpilda tiesu izpildītājs.