Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

(reģistrācijas Nr. 90001672316)

izsludina atklātu konkursu uz

Personālvadības un juridiskā departamenta

Juridiskās nodaļas juriskonsulta amatu

(valsts civildienesta ierēdņa amats uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             privāttiesisko līgumu projektu, atbilžu uz iesniegumiem un citu juridiska rakstura dokumentu sagatavošana un izskatīšana;

•             iestādes darbinieku un vadības konsultēšana Juridiskās nodaļas kompetences jautājumos;

•             tiesību aktu projektu izstrāde Juridiskās nodaļas kompetences jomā un Juridiskajā nodaļā iesniegto tiesību aktu projektu izvērtēšana;

•             iestādes pārstāvēšana tiesā, valsts un citās iestādēs, attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām un šīs pārstāvības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu projektu sagatavošana;

•             Juridiskās nodaļas vadītāja aizvietošana prombūtnes laikā.

Prasības pretendentiem/- ēm:

•             atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

•             2. līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;

•             izpratne un labas zināšanas par valsts pārvaldes un tiesu sistēmu;

•             publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;

•             labas zināšanas administratīvajās tiesībās, civiltiesībās (arī procesuālajās), pamatzināšanas komerctiesībās;

•             iepriekšējā darba pieredze ar administratīvajām tiesībām, civiltiesībām;

•             pieredze uzņēmuma/iestādes pārstāvēšanā dažāda veida tiesvedības procesos;

•             labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības izjūta un precizitāte;

•             teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office), rakstu darbos, dažādu dokumentu projektu izstrādē un noformēšanā.

Mēs piedāvājam:

•             atalgojumu sākot no 921,- EUR;

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV Europass formā) iesniegt Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamentā (Antonijas ielā 6, 2.stāvā, Rīgā, LV-1010) vai nosūtīt uz e-pastu atlase@ta.gov.lv 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām 67063854, 67063884.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA/-ES AMATU

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot un noformēt lietu;

•             informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus Tiesu informācijas sistēmā.           

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             vēlama praktiskā darba pieredze lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 598,- līdz 747,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas) līdz 2019.gada 23.aprīlim lūdzam sūtīt uz e-pastu Agita.Keisa@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā!

 

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Jēzusbaznīcas ielā 6, Abrenes ielā 8, Rīgā.

Darba pienākumi:

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             noformēt un sagatavot lietu izskatīšanai atbilstoši noteiktajām prasībām;

•             sagatavot un nosūtīt informatīvus paziņojumus un citu informāciju;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā atbilstoši amata kompetencei.

Prasības pretendentiem/ -ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             praktiskā darba pieredze un zināšanas lietvedībā;

•             spēja strādāt paaugstinātās slodzes apstākļos;

•             labas komunikācijas spējas;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             atbildīgu un interesantu darbu;

•             sociālās garantijas - lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts);

•             mēnešalgu no 598,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2019. gada 18. aprīlim lūdzam sūtīt uz e-pastu rigas.vidzeme@tiesas.lv.   Tālrunis uzziņām 67502646.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā!

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklāto konkursu uz

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas

KONSULTANTA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             pieņemt nostiprinājuma lūgumus;

•             veikt iesniegumu reģistrēšanu Lietvedības žurnālā;

•             sagatavot nostiprinājuma lēmuma projektus un citus dokumentu projektus;

•             dokumentu kopiju sagatavošana atbilstoši normatīvajiem aktiem;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vēlama darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             precizitāte;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā;

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             mēnešalgu no 597 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „konsultants” gaidīsim līdz 2019.gada 18.aprīlim e-pastā riga@zemesgramata.lv, tālrunis uzziņām 67029932.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti zemesgrāmatu nodaļas lietvedībā!

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās apgabaltiesas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA/-ES amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             rakstīt tiesas sēžu protokolus un fiksēt tiesas sēžu gaitu audioierakstā;

•             pildīt tiesneša norādījumus, sagatavojot lietu iztiesāšanai;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā atbilstoši amata kompetencei;

•             nodrošināt procesuālo darbību norisi, izmantojot videokonferenci;

•             pēc lietas izskatīšanas noformēt lietu atbilstoši tiesā noteiktajai kārtībai;

•             veikt citus amata aprakstā neminētus, bet ar amata kompetenci saistītus darba uzdevumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students/-e;

•             vēlama praktiskā darba pieredze lietvedībā;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas datorprasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā;

•             ļoti labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē.

Mēs piedāvājam:

•             interesantu un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 658,00 līdz 827,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV Europass formā) ar norādi „Tiesas sēžu sekretārs” gaidīsim līdz 2019.gada 23.aprīlim e-pastā administrativa.apgabals@tiesas.lv. Tālrunis uzziņām 67359801.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.

 

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

TULKA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             mutiski un rakstiski tulkot no latviešu valodas uz krievu valodu un no krievu valodas uz latviešu valodu;

•             piedalīties tiesas sēdēs un nodrošināt tiesā juridiski kvalitatīvu mutisku un rakstisku tulkojumu;

•             tulkot tiesas nolēmumus un citus tiesvedībā nepieciešamos dokumentus;

•             nepieciešamības gadījumā nodrošināt tulkojumu procesa dalībniekiem, iepazīstoties ar lietas materiāliem;

•             nepieciešamības gadījumā Civillietu tiesas kolēģijas tulka prombūtnes laikā (atvaļinājums, darbnespēja) pildīt tiesas tulka amata pienākumus Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā (Rīgā, Brīvības bulvārī 34);

•             nepārtraukti papildināt amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās zināšanas.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;

•             praktiskā darba pieredze lietvedībā, krievu–latviešu un latviešu–krievu valodas mutiskās un rakstiskās tulkošanas pieredze;

•             izpratne par tiesas darba organizāciju un procesuālajiem normatīvajiem aktiem; juridiskās terminoloģijas pārzināšana latviešu un krievu valodā;

•             latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

•             teicamas krievu valodas zināšanas;

•             komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt komandā;

•             spēja plānot un organizēt;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu no 678,- līdz 849,- EUR (pirms nodokļu nomaksas atkarībā no kvalifikācijas pakāpes);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „KLK tiesas tulks” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2019.gada 29.aprīlim.

Tālrunis uzziņām 67088268.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti Rīgas apgabaltiesas lietvedībā!     

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama

TIESNEŠA PALĪGA/-DZES amatu (uz noteiktu laiku)

Darba pienākumi:

•             sagatavot izskatīšanai lietu, nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             veikt datu reģistrēšanu tiesu informācijas sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim.

Prasības pretendentam/-ei:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             izpratne par administratīvajām tiesībām, valsts pārvaldes un tiesu sistēmu;

•             vēlama darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             teicamas latviešu valodas gramatikas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             labas prasmes darbā ar datoru.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 757,- līdz 946,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) līdz 2019.gada 18.aprīlim lūdzam sūtīt uz e-pastu jelgava.administrativa@tiesas.lv , tālrunis uzziņām 63012516

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā! Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.