Darba piedāvājumi

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

konkursa kārtībā aicina darbā

TIESAS SEKRETĀRI (-U)

Augstākās tiesas Kancelejā

uz NOTEIKTU laiku

Galvenie pienākumi:

   -  lietu reģistrēšana elektroniskajā sistēmā TIS

   -  lietu un korespondences noformēšana

   -  paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana

   -  tiesas sēžu protokolēšana (pēc nepieciešamības)

Prasības:

   -  nepabeigta augstākā izglītība

   -  teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas

   -  teicamas datorprasmes (MS Office, MS Internet Explorer), kā arī pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS) un programmu TIX

   -  labas saskarsmes un sadarbības prasmes

   -  augsta atbildības sajūta un precizitāte

   -  teicamas zināšanas lietvedībā

   -  iepriekšēja pieredze tiesas sekretāra amatā

Mēs piedāvājam:

   -  labus darba apstākļus;

   -  interesantu un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;

   -  kvalifikācijas paaugstināšanu;

   -  sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

   -  darba alga 800,- eiro pirms nodokļu nomaksas;

Motivācijas vēstuli un CV, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, lūdzam sūtīt uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu līdz 2017.gada 8.oktobrim, - pa e-pastu vakance@at.gov.lv ar norādi – TIESAS SEKRETĀRS

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

Tiesas sekretāra amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

   -  nodrošināt videokonferenču norisi sadarbībā ar citiem tiesu namiem (sagatavot un pārliecināties par videokonferences iekārtu tehnisko stāvokli un spēju nodrošināt videokonferenci);

   -  piedalīties tiesas sēdē un fiksēt tiesas sēdes gaitu, tostarp izmantojot tehniskos līdzekļus;

   -  reģistrēt dokumentus un datus Tiesu informācijas sistēmas lietvedības modulī;

   -  noformēt lietu;

   -  veikt darbības, kas saistītas ar nolēmuma nodošanu izpildei;

   -  pieņemt apmeklētāju iesniegumus un pieteikumus reģistrēšanai, sniegt apmeklētājiem nepieciešamo informāciju;

   -  iepazīstināt personas ar tiesas kancelejā vai arhīvā esošajām lietām, nodrošināt to saglabāšanu;

   -  sagatavot atbilžu projektus;

   -  sagatavot tiesas korespondenci nosūtīšanai         ;

   -  izsniegt dokumentus, nolēmumu norakstus;

   -  nepieciešamības gadījumā aizvietot citus kancelejas darbiniekus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

   -  vidējā izglītība, vēlama iesākta vai nepabeigta augstākā juridiskā izglītība;

   -  vēlama praktiskā darba pieredze lietvedībā, izpratne par tiesas darba organizāciju un procesuālajiem normatīvajiem aktiem;

   -  teicamas latviešu valodas zināšanas;

   -  labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel), interneta pārlūkprogrammu un biroja tehnikas lietošanā;

   -  precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

   -  labas komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:

   -  darbu profesionālā kolektīvā;

   -  profesionālās izaugsmes iespējas;

   -  labus darba apstākļus;

   -  sociālās garantijas;

   -  laba līmeņa veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

   -  mēnešalgu no 568,- līdz 710,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) lūdzam sūtīt uz e-pastu Ilze.Piseva@tiesas.lv līdz 2017.gada 21.septembrim, tālrunis uzziņām 67077948.

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

konkursa kārtībā aicina darbā

KONSULTANTU (-I)

(Administratīvo tiesību jomā)

Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā

 

Viena no Augstākās tiesas pamatfunkcijām, kas noteikta likuma „Par tiesu varu” 28.6 panta 4.un 5. daļā, ir vienveidīgas tiesu prakses veidošana. Šī uzdevuma izpilde ir Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darba mērķis.

Būtiskākie amata pienākumi

- atlasīt un sistematizēt nolēmumos ietvertās atziņas (tēzes) un veikt nolēmumu anonimizāciju;

- piedalīties tiesu prakses apkopojumu un pētījumu izstrādē;

- darbs ar Datu izplatīšanas sistēmu (DIS);

- gatavot pārskatus statistikas vajadzībām.

Prasības:

- augstākā izglītība tiesību zinātnēs un padziļināta izpratne administratīvo tiesību jomā;

- saskarsmes un sadarbības prasmes;

- radoša pieeja un analītiska darba prasmes;

- spēja darbu organizēt un veikt patstāvīgi;

- iepriekšēja darba pieredze tiesu sistēmā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Ieguvumi:

- saskatāms rezultāts ieguldītajam darbam;

- profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;

- profesionāls un draudzīgs kolektīvs;

- darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;

- mēnešalga 1150 euro (bruto).

Vairāk par Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu skatīt: http://at.gov.lv/lv/par-augstako-tiesu/struktura/judikaturas-nodala/

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV), papildus norādot personu kontaktinformāciju atsauksmēm par iepriekšējo profesionālo pieredzi, adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam gaidām līdz 2017.gada 22.septembrim - e-pasts vakance@at.gov.lv ar norādi –  JZAN KONSULTANTA  amats. 

Stiprinot tiesiskas valsts vērtības un cilvēktiesību aizsardzības standartu, kā arī, veicinot dialogu starp tiesām un tiesnešiem,

Satversmes tiesa izsludina iespēju

vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem

pieteikties praksē Satversmes tiesā.

Prakse Satversmes tiesā tiek organizēta likuma “Par tiesu varu” 86.1 panta noteiktajā kārtībā, ar tiesas priekšsēdētāja atļauju norīkojot tiesnesi pildīt Satversmes tiesas padomnieka amatu uz noteiktu laiku (turpmāk – prakse). Prakses laikā tiek saglabāts tiesneša atalgojums, tomēr tiesnesis nevar pildīt tiesneša pienākumus tajā tiesā, no kuras viņš norīkots praksē Satversmes tiesā.

Prakses mērķis ir stiprināt Latvijas valsts konstitucionālo iekārtu, sniedzot iespēju profesionāli pilnveidoties Latvijas Republikas Satversmes iztulkošanas, Satversmes tiesas procesa un cilvēktiesību aizsardzības jautājumos.

Prakses uzdevums ir iegūt tādas prasmes, zināšanas un kompetences, kas veicinātu tiesiskas valsts vērtību īstenošanu un aizsardzību tiesu varas atzarā.

Prakses organizāciju nodrošina Satversmes tiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju.

Prakses ietvaros tiek piedāvāta iespēja pildīt Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus.

Prakses ietvaros jāveic šādi pienākumi:

   1) pētīt un apkopot Satversmes tiesas praksi, Latvijas tiesu, citu valstu tiesu, kā arī starptautisko institūciju (īpaši Eiropas Cilvēktiesību tiesas) praksi;

   2) sagatavot Satversmes tiesas darbam nepieciešamo procesuālo dokumentu projektus;

   3) sniegt atzinumus par tiesību jautājumiem;

   4) sagatavot informāciju starptautiskajām institūcijām;

   5) sniegt atbalstu Satversmes tiesas tiesnešiem Satversmes tiesas nolēmumu sagatavošanā.

Prakses ilgums: 6 mēneši.

Prakses norises laiks: no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

Prakses vietu skaits: viena.

Prasības pretendentiem: uz prakses vietu var pretendēt tiesnesis, kuram ir vismaz piecu gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā, kurš kārtējā tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā saņēmis pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu un kuram nav piemērots disciplinārsods, izņemot, ja tas likumā noteiktā kārtībā dzēsts vai noņemts.

Tiesnesis, kurš vēlas pretendēt uz prakses vietu, iesniedz:

   1) motivētu pieteikumu, kurā izklāstīti apsvērumi par sagaidāmajiem ieguvumiem no prakses;

   2) dzīves un darba apraksts (CV);

   3) nolēmumu lietā, kurā tiesnesis bijis referents un kuru pretendents uzskata par nozīmīgu ieguldījumu tiesību sistēmas pilnveidošanā un tiesiskas valsts vērtību stiprināšanā. Nolēmumam pievieno īstu komentāru par tā nozīmi.

Dokumenti jāiesniedz Satversmes tiesā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi Jura Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010, vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi tiesa@satv.tiesa.gov.lv.

Tālrunis uzziņām 67830767 (Satversmes tiesas Juridiskais departaments).

Dokumenti jāiesniedz līdz 2017. gada 1. oktobrim.

Piemērotākais pretendents tiks izraudzīts konkursa kārtībā.  Pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus vērtēs Satversmes tiesas izveidota komisija. Konkurss tiks organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēti iesniegtie pieteikumi un dokumenti. Kandidāti, kuru iesniegtie pieteikumi, izvērtējot tajos ietverto motivāciju, tiks atzīti par virzāmiem uz otro kārtu, tiks aicināti uz pārrunām ar konkursa komisiju.

 

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu

Latvijas pārstāvju apstiprināšanai uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas specializēto paneļu arbitru un ekspertu vietām (4 vakances).

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas dabas resursu un vides tiesību arbitra vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte vides tiesībās;

2) persona ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt vides tiesību arbitra pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otra līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnēs vai vides, vai dabaszinību zinātnēs;

5) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

6) ieguvusi labas zināšanas un profesionālo pieredzi darbā ar dabas zinātnes un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

7) zināšanas par Latvijas vides aizsardzības jomas institucionālo sistēmu, Eiropas Savienības institūcijām un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām;

8) dalība Apvienoto nāciju organizācijas vai Eiropas Komisijas u.c. organizācijās saistībā ar vides politikas jautājumiem tiks uzskatīta kā priekšrocība.

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas vides zinātnes eksperta vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte vides zinātnē;

2) persona ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt vides zinātnes eksperta arbitra pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otra līmeņa profesionālo augstāko izglītību vides zinātnes vai dabaszinību zinātnēs;

5) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

6) labas zināšanas un profesionālā pieredze darbā ar dabas zinātnes un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

7) profesionālā pieredze klimata vai vides politikas jomā;

8) dalība Apvienoto nāciju organizācijas vai Eiropas Komisijas u.c. organizācijās saistībā ar vides politikas jautājumiem tiks uzskatīta kā priekšrocība.

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas kosmosa tiesību arbitra vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte kosmosa tiesībās vai kosmosa tehnoloģiju jautājumos;

2) ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt kosmosa tiesību arbitra pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otra līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnēs, vides zinātņu, ekonomikas vai enerģētikas specialitātē, kas papildināta ar vakancei atbilstošām speciālām studijām;

5) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

6) profesionālā pieredze kosmosa politikas jomā;

7) labas zināšanas par nacionālajām kosmosa programmām un Eiropas Kosmosa aģentūru.

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas zinātniskā un tehniskā eksperta kosmosa jautājumos vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte kosmosa tiesībās vai kosmosa tehnoloģiju jautājumos;

2) persona ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt zinātniskā un tehniskā eksperta kosmosa jautājumos pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otra līmeņa profesionālo augstāko izglītību vides zinātņu, enerģētikas specialitātē, materiālzinātnes, satelīttehnoloģijas, elektronikas, kosmosa tehnoloģiju vai citās inženierzinātņu jomās;

5) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

6) profesionālā pieredze kosmosa zinātnes jomā;

7)vismaz divu gadu profesionālā pieredze kosmosa tehnoloģiju izstrādes vai piemērošanas jomā;

8) labas zināšanas par nacionālajām kosmosa programmām un Eiropas Kosmosa aģentūru.

Pieteikuma dokumenti – motivēts pieteikums latviešu valodā, dzīves apraksts latviešu un angļu vai franču valodā Eiropas CV formātā, akadēmisko publikāciju saraksts, ja šādas publikācijas ir, augstākās akadēmiskās vai otra līmeņa profesionālās augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot, – jāiesniedz 20 darbdienu laikā no sludinājuma publikācijas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Tieslietu ministrijas kancelejā (adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu (elektroniskais pasts: tm.kanceleja@tm.gov.lv). Tālrunis uzziņām: 67036912.

Iesniedzot dokumentus, pretendentam jānorāda adrese saziņai ar pretendentu, kā arī vēlams norādīt elektroniskā pasta adresi un kontakttālruņa numuru.