Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz 

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, tiesneša noteiktajā termiņā noformēt tiesas sēde protokolu;

•             pildīt tiesneša norādījumus un sagatavot lietu izskatīšanai;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei;

•             veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm;

•             savlaicīgi paziņot prokuroram un advokātam par lietu izskatīšanu;

•             pēc lietas izskatīšanas noformēt lietu atbilstoši ”Dokumentēšanas un dokumentu kārtošanas organizēšanas kārtība apgabaltiesās, rajonu (pilsētu) tiesās un administratīvajās tiesās” kārtībai;

•             pēc tiesneša norādījuma sagatavot un nosūtīt informatīvus paziņojumus un citu informāciju;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot Tiesu informācijas sistēmu, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem, nodrošinot lietas materiālu saglabāšanu;

•             nepieciešamības gadījumā, aizvietot citu tiesas sēžu sekretāru. 

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             zināšanas un praktiskā darba pieredze lietvedībā, vēlams - valsts pārvaldē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā. 

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu no 658,- līdz 827,- EUR (pirms nodokļu nomaksas atkarībā no kvalifikācijas pakāpes);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „KLK tiesas sēžu sekretārs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2019.gada 8.martam. Tālrunis uzziņām 67088268.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti Rīgas apgabaltiesas lietvedībā!

MK izsludina atklātu konkursu Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu atlasei

Ministru kabinets izsludina atklātu konkursu Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu atlasei. Konkurss tiek izsludināts, pamatojoties uz Padomes 2017. gada 12. oktobra Regulas (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas prokuratūras (EPPO) izveidei (turpmāk - regula), 16. pantu, kurā noteikts, ka katra dalībvalsts izvirza trīs kandidātus Eiropas prokurora amatam. Eiropas Komisija 2018. gada 6. decembra vēstulē lūdz dalībvalstis laicīgi uzsākt pretendentu atlasi, lai līdz 2019. gada marta beigām izvirzītu trīs kandidātus.

Eiropas prokurora amatam izvirza tādus pretendentus, kuri atbilst regulas 16. panta 1. punktā noteiktajām obligātajām Eiropas prokuroram izvirzītajām prasībām: 

1) kuri ir Latvijas Republikas Prokuratūras prokurori vai Latvijas Republikas tiesneši; 

2) kuru neatkarība ir neapšaubāma; 

3) kuriem ir vismaz piecu gadu darba pieredze prokurora vai tiesneša amatā; 

4) kuriem ir praktiska pieredze Latvijas Republikas tiesību sistēmā, finanšu noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā, kā arī pieredze tiesu iestāžu starptautiskajā sadarbībā krimināllietās; 

5) kuriem ir labas angļu, vācu vai franču valodas zināšanas; 

6) kuri nav vecāki par 60 gadiem, turklāt spēs pabeigt sešu gadu pilnvaru termiņu Eiropas prokurora amatā ne vēlāk kā tajā mēnesī, kurā sasniegs 66 gadu vecumu. 

Par priekšrocību tiks uzskatīts, ja pretendentam ir: 

1) pieredze vadošā amatā un spēja koordinēt citu personu darbu; 

2) pieredze finanšu un kukuļošanas noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā, tai skaitā noziedzīgos nodarījumos, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses; 

3) pieredze pārrobežu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā; 

4) spēja strādāt multikulturālā vidē un saskarties ar tiesību sistēmām, kuras atšķiras no Latvijas Republikas tiesību sistēmas; 

5) prasme strādāt komandā, komunicēt un vest sarunas; 

6) prasme formulēt savu viedokli un patstāvīgi pieņemt lēmumus; 

7) labas zināšanas Eiropas Savienības institucionālajā un tiesiskajā uzbūvē; 

8) labas vismaz divu svešvalodu zināšanas (no obligāto Eiropas prokuroram izvirzīto prasību 5. punktā minētajām valodām). 

Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu atlases komisijas izvirzītajiem trim atbilstošākajiem kandidātiem būs nepieciešama atļauja piekļūt Eiropas Savienības klasificētai informācijai atbilstoši līmenim "ES slepeni" (EU Secret).

Pēc Tieslietu ministrijas priekšlikuma iesniegšanas Ministru kabinetā par Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu atlases komisijas izvirzītajiem kandidātiem un šo pretendentu apstiprināšanas Ministru kabinetā saraksts ar trim atbilstošākajiem pretendentiem tiks nosūtīts regulas 14. pantā minētajai atlases komitejai.

Kandidātu izvērtēšanai saskaņā ar regulas 14. panta 3. punktu tiek izveidota atlases komiteja 12 personu sastāvā, kuras izvēlētas no Eiropas Savienības Tiesas un Revīzijas palātas bijušo locekļu, bijušo Eirojusta valstu locekļu, valstu augstāko tiesu locekļu, augsta līmeņa prokuroru un vispāratzītu kompetentu juristu vidus, savukārt vienu no izvēlētajām personām ierosina Eiropas Parlaments. Kā noteikts regulas 16. panta 2. punktā, pēc atlases komitejas atzinuma saņemšanas Eiropas Savienības Padome izraugās un ieceļ vienu no kandidātiem par attiecīgās dalībvalsts Eiropas prokuroru.

Pieteikuma dokumentus - motivētu pieteikumu latviešu un angļu, vācu vai franču valodā, kurā norādītas arī ziņas, kas apliecina pieredzi finanšu noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā, kā arī pieredzi tiesu iestāžu starptautiskajā sadarbībā krimināllietās, dzīvesgaitas aprakstu (CV) latviešu un angļu, vācu vai franču valodā Europass CV formā (http://www.europass.lv/sakums), Ģenerālprokuratūras vai Tiesu administrācijas izsniegtu izziņu par darba stāžu un ieņemtajiem amatiem un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, - iesniedz Tieslietu ministrijas kancelejā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai nosūta elektroniski uz e-pastu (TM.kanceleja@tm.gov.lv) 14 kalendāra dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis uzziņām 67036970; 67036731.

Papildu informācija:

2019. gada 13. februārī tika pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr. 52 " Par atklāta konkursa izsludināšanu Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu atlasei" ar ko tiek uzsākta Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu atlases procedūra un izsludināts konkurss par Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu atlasi.

Eiropas prokuroru galvenās pilnvaras un amata pienākumi noteikti Padomes regulas (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (turpmāk – Regula) 12. pantā. Atbilstoši Regulai Eiropas prokurori uzrauga izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un apsūdzības uzturēšanu tiesā, par ko atbildīgi Eiropas deleģētie prokurori, kuri nodarbojas ar lietas izmeklēšanu, kriminālvajāšanu vai apsūdzības uzturēšanu tiesā savā izcelsmes dalībvalstī.

Eiropas Prokuratūra tiek veidota ar mērķi aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses. Eiropas prokuratūra būs galvenā iestāde, kas būs atbildīga par izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un apsūdzības uzturēšanu tiesā par tādiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu intereses (piemēram, krāpšana, kas skar Eiropas Savienības fondus).

Eiropas Prokuratūru šobrīd veido 22 ES dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija un Vācija).

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas rajona tiesas

(Rīgā) 

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

 

Darba apraksts: 

•             sagatavot un noformēt lietu;

•             informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus Tiesu informācijas sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei.    

Prasības pretendentiem/ - ēm: 

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             vēlama praktiskā darba pieredze tiesu sistēmai piederīgās iestādēs;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā. 

Mēs piedāvājam: 

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (laba līmeņa veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts);

•             mēnešalgu no 598,- līdz 747,- EUR pirms nodokļu nomaksas atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas ar norādi “tiesas sēžu sekretārs” lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 22.februārim uz e-pastu gunta.zelve@tiesas.lv  tālrunis uzziņām 67812096.

Aicinām izvērtēt CV iekļautās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un darba pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz 

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama 

TIESNEŠA PALĪGA/-DZES amatu

(uz nenoteiktu laiku)

 

Darba pienākumi: 

•             sagatavot izskatīšanai lietu, nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             veikt datu reģistrēšanu tiesu informācijas sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim. 

Prasības pretendentam/-ei: 

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             izpratne par administratīvajām tiesībām, valsts pārvaldes un tiesu sistēmu;

•             vēlama darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             teicamas latviešu valodas gramatikas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             labas prasmes darbā ar datoru. 

Mēs piedāvājam: 

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 757,- līdz 946,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes. 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) līdz 2019.gada 28.februārim lūdzam sūtīt uz e-pastu Agita.Keisa@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948. 

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā!

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA/-ES AMATU

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot un noformēt lietu;

•             informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus Tiesu informācijas sistēmā.           

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             vēlama praktiskā darba pieredze lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 598,- līdz 747,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas) līdz 2019.gada 28.februārim lūdzam sūtīt uz e-pastu Agita.Keisa@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.  

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā!

Esejas tēma Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata kandidātiem

“Pagaidu aizsardzība pret vardarbību: tiesiskais regulējums un problēmjautājumi saistībā ar tā piemērošanu.”

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas rajona tiesas Siguldā

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot lietu izskatīšanai;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informācijas sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

•             apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

•             nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

•             sagatavot apkopojumus par tiesu prakses jautājumiem;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             pieņemt apmeklētājus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un procesuālo tiesību normām;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 757 euro pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kvalifikācijas pakāpi).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2019.gada 22.februārim lūdzam sūtīt uz e-pastu kristiana.grosfogele@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67761744.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā! Pēc konkursa noslēgšanās tie tiks dzēsti vai iznīcināti.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas rajona tiesas Jūrmalā

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot un noformēt lietas izskatīšanai;

•             informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā.         

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             vēlama praktiskā darba pieredze tiesu sistēmai piederīgās iestādēs;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 598 euro pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kvalifikācijas pakāpi).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2019.gada 19.februārim lūdzam sūtīt uz e-pastu kristiana.grosfogele@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67761744.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā! Pēc konkursa noslēgšanās tie tiks dzēsti vai iznīcināti.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Civillietu tiesas kolēģijas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot lietu izskatīšanai;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             sagatavot apelācijas instances nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

•             apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

•             nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

•             sagatavot apkopojumus par tiesu prakses jautājumiem;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             pieņemt apmeklētājus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu no 822,- līdz 1031,- EUR (pirms nodokļu nomaksas);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „CLK tiesneša palīgs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2019.gada 20.februārim.

                Tālrunis uzziņām 67088268.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti Rīgas apgabaltiesas lietvedībā!     

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot lietu izskatīšanai;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             sagatavot apelācijas instances nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

•             apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

•             nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

•             sagatavot apkopojumus par tiesu prakses jautājumiem;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             pieņemt apmeklētājus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu no 822,- līdz 1031,- EUR (pirms nodokļu nomaksas atkarībā no kategorijas);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

                Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „KLK tiesneša palīgs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2019.gada 15.februārim.

                Tālrunis uzziņām 67088268.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti Rīgas apgabaltiesas lietvedībā!