Nodevu kalkulators


Šajā sadaļā, izvēloties procesa veidu un iesniedzamā pieteikuma, prasības vai sūdzības veidu ir iespējams aprēķināt ar tiesvedības gaitu saistītos izdevumus.Vairāk par kancelejas nodevu

Kancelejas nodeva
Lietā esošā dokumenta noraksta izsniegšana 7,00 EUR
Tiesas sprieduma izsniegšana 7,00 EUR
Tiesas lēmuma atkārtotā izsniegšana 7,00 EUR
Izziņas izsniegšana 3,00 EUR
Izpildu raksta dublikāta izdošana 15,00 EUR
Tiesu nolēmuma spēkā stāšanās apliecināšana (iesniegšanai ārvalsts iestādēs) 5,00 EUR
Liecinieku uzaicināšana (par katru liecinieku) 5,00 EUR

Vairāk par izdevumiem, kas saistīti ar lietas izskatīšanu

Civilprocesa likuma 39.pants.

 

(1)
Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi ir:
1)
summas, kas jāizmaksā lieciniekiem un ekspertiem;
2)
izdevumi, kas saistīti ar liecinieku nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas;
3)
ar atbildētāja meklēšanu saistītie izdevumi;
4)
ar tiesas sprieduma izpildi saistītie izdevumi;
5)
ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu saistītie izdevumi;
6)
ar sludinājuma ievietošanu laikrakstā saistītie izdevumi;
7)
ar prasības nodrošināšanu saistītie izdevumi;

(2)
Kārtību, kādā aprēķināmas lieciniekiem un ekspertiem izmaksājamās summas, kā arī ar liecinieku nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas, atbildētāja meklēšanu, tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu, sludinājuma ievietošanu laikrakstā un prasības nodrošināšanu sais­tīto izdevumu apmēru nosaka Ministru kabinets.

Informācija par tiesu kontiem

Informācija par tiesu kontiem pieejama šeit.

Informācija par valsts nodevas daļēju atmaksu

Informējam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 37.panta pirmās daļas 7.punktu, ja tiesvedības izbeigšanas pamats ir prasītāja atteikšanās no prasības, jo ir panākta mediācijas vienošanās, kuru apliecina mediatora izsniegts rakstveida apliecinājums par mediācijas rezultātu, samaksātā valsts nodeva atmaksājama 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas.

Sertificēto mediatoru saraksts.

Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu apmērs

Iesniedzot tiesā pieteikumu, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi maksājami šādā apmērā:

1.par prasības pieteikumu, izņemot pieteikumu vienkāršotās procedūras lietās un pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā:

1.1. ja viens prasītājs un viens atbildētājs – 0,00 euro;

1.2. par katru nākamo prasītāju – 0,00 euro;

1.3. par katru nākamo atbildētāju un/vai trešo personu – 0,00 euro;

2.par prasības pieteikumu vienkāršotās procedūras lietās:

2.1. ja viens prasītājs un viens atbildētājs – 0,00 euro;

2.2. par katru nākamo prasītāju - 0,00 euro;

2.3.par katru nākamo atbildētāju un/vai trešo personu – 0,00 euro;

3.par pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā – 4,00 euro