Latvijas tiesnešu biedrība

Latvijas tiesnešu biedrība (turpmāk - Biedrība) ir neatkarīga, bezpeļņas, brīvprātīga, profesionāla organizācija, kas apvieno Latvijas Republikas tiesnešus un iestājas par tiesnešu garīgo, sociāli- materiālo interešu aizsardzību, tiesas prestiža un tiesu varas stiprināšanu valstī.

Saskaņā ar Biedrības statūtiem, tās mērķi ir:

 • Apvienot Latvijas tiesnešus kopīgā saimē, lai veicinātu tiesnešu garīgo, profesionālo, sociāli- materiālo tiesību aizsardzību, tiesu prestiža un tiesu varas nostiprināšanu valstī.

 • Pētīt un analizēt Latvijas un citu valstu tiesu praksi.

 • Iesaistīties tiesību aktu pilnveidošanā, izmantojot arī starptautisko tiesību normas un piemērošanas praksi.

 • Rūpēties par Latvijas valsts vēsturisko tiesisko tradīciju un tiesu vēstures apzināšanu un saglabāšanu.

 • Aizstāvēt biedrības biedru tiesības un likumīgās intereses.

 • Veicināt biedrības biedru saprašanos un tuvināšanos, sakaru attīstību ar citu valstu tiesnešu biedrībām.

 • Sniegt biedrības biedriem materiālo palīdzību Savstarpējās palīdzības nolikumā paredzētajos gadījumos un kārtībā.


Biedrības darbības formas ir šādas:

 • normatīvo aktu projektu apspriešana un sava viedokļa izteikšana,

 • sadarbība ar ārvalstu un starptautiskajām tiesnešu apvienībām; valsts un starptautisku simpoziju, konferenču, sanāksmju un tikšanos organizēšana;

 • biedrības biedru pulcēšana savstarpējai domu apmaiņai, disputu, priekšlasījumu, ekskursiju un atpūtas pasākumu organizēšana;

 • periodisku izdevumu un citas juridiskās literatūras izdošana.

Par Biedrības biedru var būt jebkurš Latvijas Republikas tiesnesis, kurš atzīst un ievēro biedrības statūtus.

Tiesnesim, kurš vēlas iestāties Biedrībā, jāsniedz rakstisks iesniegums biedrības prezidentam vai valdei un jāiemaksā iestāšanās nauda. Jautājumu par tiesneša uzņemšanu biedrībā izlemj biedrības valde vai pilnsapulce.

Papildu informācija pieejama Biedrības statūtos.