Normatīvie akti

Normatīvie akti

Tiesu darbību regulējošie normatīvie akti:

 

Ārējie normatīvie akti

 

Latvijas Republikas Satversme

Likums „Par tiesu varu”

Civillikums

Civilprocesa likums

Krimināllikums

Kriminālprocesa likums

Administratīvās atbildības likums

Administratīvā procesa likums

Bāriņtiesu likums

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Valsts pārvaldes iekārtas likums

Satversmes tiesas likums

Notariāta likums

Zemesgrāmatu likums

Advokatūras likums

Prokuratūras likums

 

Ministru kabineta 2017.gada 16. augusta noteikumi Nr.474 "Tieslietu ministrijas nolikums"

 Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumus Nr. 585 "Tiesu administrācijas nolikums" 

Tieslietu padomes 2018. gada 5. marta lēmumu Nr. 307 "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām"


Iekšējie normatīvie akti

Tiesu administrācijas 2020.gada 15.janvāra iekšējie noteikumi Nr.1-3/1 „Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu apmeklētāju apkalpošanas standarts

Tieslietu ministrijas 2021.gada 29.novembra iekšējie noteikumi Nr.12/10 "Rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu lietvedības organizēšanas noteikumi"

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2


Tiesu administrācijas 2014. gada 22. oktobra iekšējie noteikumi Nr.1-3/13 "Apgabaltiesas, rajona (pilsētas) tiesas un rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas lietu un dokumentu nomenklatūras veidošanas kārtība"

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Tiesu darbinieku Ētikas kodekss