Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 21

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 32. §)

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta 11.daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegto maksas pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums) veidus, maksas apmēru (pielikums) un samaksas kārtību;

1.2. gadījumus, kad fizisku personu atbrīvo no maksas par pakalpojumu.

2. Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas.

3. Maksājumu veic, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

3.1. rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā:

3.1.1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;

3.1.2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

3.2. Augstākajā tiesā:

3.2.1. skaidrā naudā, iemaksājot attiecīgo summu tiesas kasē;

3.2.2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

4. Kopējo maksājuma summu aprēķina, saskaitot maksu par katru saņemtā pakalpojuma veidu.

5. No samaksas par pakalpojumu atbrīvo šādos gadījumos:

5.1. ja pakalpojumu pieprasa:

5.1.1. persona ar invaliditāti;

5.1.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

5.1.3. pensionārs, kura pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu;

5.1.4. persona, kura atzīta par trūcīgu;

5.1.5. politiski represēta persona;

5.1.6. daudzbērnu ģimenes vecāki;

5.1.7. lietas dalībnieks – fiziskā persona –, kura atbilstoši procesuālajiem likumiem ir atbrīvota no tiesas izdevumu vai valsts nodevas samaksas;

5.2. ja pieprasītais pakalpojums nepieciešams bērna tiesību un interešu aizsardzībai;

5.3. ja pieprasītais dokuments personai ir zudis nelaimes gadījumā vai citas personas prettiesiskas rīcības dēļ;

5.4. ja informācija personai nepieciešama likumā paredzēto pienākumu pildīšanai un atbrīvojums no maksas par informācijas saņemšanu paredzēts attiecīgajā likumā.

6. Šo noteikumu 5.punktā minētajos gadījumos pakalpojuma pieprasītāju tiesas priekšsēdētāja pilnvarota persona atbrīvo no samaksas par pakalpojumu, pamatojoties uz attiecīgu statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.

6.1. No samaksas par šo noteikumu 2. pielikuma 12., 13., 14. un 15. punktā minētajiem pakalpojumiem atbrīvo valsts drošības iestādes, Valsts kontroli, prokuratūru, Valsts ieņēmumu dienestu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Valsts policiju un Ārlietu ministriju atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē starptautisko sankciju ieviešanu un nacionālo sankciju noteikšanu.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 446 redakcijā)

7. Ja pēc personas pieprasījuma tiesa sagatavoto materiālu nosūta pa pastu, persona papildus maksai par pakalpojumu sedz arī pasta pakalpojumu izmaksas saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumus Nr.947 "Noteikumi par tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidiem, samaksas apmēru un kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 190.nr.).

9. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

10. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

11. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1021 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns