Administratīvā apgabaltiesa

APSTIPRINĀTS

ar Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja

2024.gada 10.janvāra rīkojumu Nr.1-23/2

 

Ar grozījumiem, kas veikti

ar Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja

2024.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.1-23/34

 

Administratīvās apgabaltiesas

lietu sadales plāns 2024.gadam

 

Izstrādāts saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 28¹.pantu.

 

1. Lietu sadales plāns noteic lietu sadales kārtību Administratīvajā apgabaltiesā.

 

2. Administratīvajā apgabaltiesā saņemto lietu un pieteikumu (turpmāk – lietas) sadali veic elektroniski, izmantojot datorizēto lietu sadali Tiesu informatīvajā sistēmā (turpmāk – TIS). Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks, reģistrējot lietu TIS, norāda procesa specializāciju un, ja nepieciešams, atzīmē tiesnešus, kuri nepiedalās lietas sadalē.

 

3. Administratīvajā apgabaltiesā ir šādi tiesas sastāvi:

1.sastāvs – tiesnesis Ojārs Priedītis;

2.sastāvs – tiesnese Una Mihailova;

3.sastāvs – tiesnese Sandra Gintere;

4.sastāvs – tiesnese Roze Paegle;

5.sastāvs – tiesnese Laura Konošonoka;

6.sastāvs – tiesnese Inga Juhņeviča-Knoka;

7.sastāvs – tiesnese Valda Zommere;

8.sastāvs – tiesnese Irina Kaļiņina;

9.sastāvs – tiesnese Santa Liniņa;

10.sastāvs – tiesnese Ieva Dambe;

11.sastāvs – tiesnesis Agris Dreimanis;

12.sastāvs – tiesnesis Kaspars Berķis;

13.sastāvs – tiesnese Sanita Kanenberga;

14.sastāvs – tiesnese Linda Vīnkalna;

15.sastāvs – tiesnesis Māris Birzgalis;

16.sastāvs – tiesnesis Valters Poķis;

17.sastāvs – tiesnese Ilze Amona;

18.sastāvs – tiesnese Anita Šteinberga;

19.sastāvs – tiesnese Karina Krastiņa;

20.sastāvs – tiesnese Ilze Freimane.

 

4. Administratīvās lietas, kurās iesniegta apelācijas sūdzība, saņemta blakus sūdzība vai pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, izskata:   

O.Priedītis (1.sastāvs);

U.Mihailova (2.sastāvs);

S.Gintere (3.sastāvs);

R.Paegle (4.sastāvs);

L.Konošonoka (5.sastāvs);

I.Juhņeviča-Knoka (6.sastāvs);

V.Zommere (7.sastāvs);

I.Kaļiņina (8.sastāvs);

S.Liniņa (9.sastāvs);

I.Dambe (10.sastāvs);

A.Dreimanis (11.sastāvs);

K.Berķis (12.sastāvs);

S.Kanenberga (13.sastāvs);

L.Vīnkalna (14.sastāvs);

M.Birzgalis (15.sastāvs);

V.Poķis (16.sastāvs);

I.Amona (17.sastāvs);

A.Šteinberga (18.sastāvs);

K.Krastiņa (19.sastāvs);

I.Freimane (20.sastāvs).

 

5. Administratīvās apgabaltiesas tiesneši specializējas turpmāk minētajās lietu kategorijās.

 

5.1. Konkurences tiesības:

L.Konošonoka (5.sastāvs);

I.Dambe (10.sastāvs);

K.Berķis (12.sastāvs);

I.Amona (17.sastāvs).

 

5.2. Valsts sociālā apdrošināšana:  

S.Gintere (3.sastāvs);

I.Kaļiņina (8.sastāvs);

I.Dambe (10.sastāvs);

S.Kanenberga (13.sastāvs);

V.Poķis (16.sastāvs);

K.Krastiņa (19.sastāvs);

I.Freimane (20.sastāvs).

 

5.3. Būvniecība un teritorijas plānojums:

O.Priedītis (1.sastāvs);

U.Mihailova (2.sastāvs);

V.Zommere (7.sastāvs);

S.Liniņa (9.sastāvs);

I.Dambe (10.sastāvs);

A.Dreimanis (11.sastāvs);

A.Šteinberga (18.sastāvs).

 

5.4. Personu pilsonības, migrācijas un patvēruma jautājumi:

S.Gintere (3.sastāvs);

V.Zommere (7.sastāvs);

L.Vīnkalna (14.sastāvs);

M.Birzgalis (15.sastāvs);

I.Amona (17.sastāvs).

 

5.5. Vides tiesības:

O.Priedītis (1.sastāvs);

U.Mihailova (2.sastāvs);

V.Zommere (7.sastāvs);

I.Dambe (10.sastāvs);

A.Dreimanis (11.sastāvs);

L.Vīnkalna (14.sastāvs);

I.Amona (17.sastāvs).

 

5.6. Valsts civildienests un militārais dienests:

U.Mihailova (2.sastāvs);

R.Paegle (4.sastāvs);

I.Juhņeviča-Knoka (6.sastāvs);

I.Kaļiņina (8.sastāvs);

S.Kanenberga (13.sastāvs);

A.Šteinberga (18.sastāvs);   

K.Krastiņa (19.sastāvs).

 

5.7. Veselības inspekcijas izdotie administratīvie akti, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izdotie administratīvie akti un Ārstniecības riska fonda izdotie administratīvie akti:

R.Paegle (4.sastāvs);

I.Kaļiņina (8.sastāvs);

I.Dambe (10.sastāvs);

S.Kanenberga (13.sastāvs);

L.Vīnkalna (14.sastāvs);

I.Freimane (20.sastāvs).

 

5.8. Patērētāju tiesības:

K.Berķis (12.sastāvs);

L.Vīnkalna (14.sastāvs);

M.Birzgalis (15.sastāvs).

 

5.9. Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai, Eiropas struktūrfondu sadale (Lauku atbalsta dienesta, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras u.c. iestāžu izdotie administratīvie akti attiecīgajā jomā):

S.Gintere (3.sastāvs);

S.Liniņa (9.sastāvs);

A.Dreimanis (11.sastāvs);

V.Poķis (16.sastāvs);

I.Freimane (20.sastāvs).

 

5.10. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora izdotie administratīvie akti:

I.Juhņeviča-Knoka (6.sastāvs);

V.Poķis (16.sastāvs);

A.Šteinberga (18.sastāvs);

K.Krastiņa (19.sastāvs).

 

5.11. Latvijas Bankas izdotie administratīvie akti:

L.Konošonoka (5.sastāvs);

A.Dreimanis (11.sastāvs);

K.Berķis (12.sastāvs).

5.12. Uzņēmumu reģistra izdotie administratīvie akti:

I.Juhņeviča-Knoka (6.sastāvs);

I.Kaļiņina (8.sastāvs);

S.Liniņa (9.sastāvs);

V.Poķis (16.sastāvs).

 

5.13. Lietas, kurās pārsūdzēts lēmums par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam atteikumu, anulēšanu vai kategorijas pazemināšanu, kā arī lietās par ieceļošanas aizliegumu:

S.Kanenberga (13.sastāvs);

I.Amona (17.sastāvs);

A.Šteinberga (18.sastāvs);

K.Krastiņa (19.sastāvs);

I.Freimane (20.sastāvs).

 

5.14. Ieslodzījuma vietu pārvaldes izdotie administratīvie akti, faktiskā rīcība:

O.Priedītis (1.sastāvs);

U.Mihailova (2.sastāvs);

S.Gintere (3.sastāvs);

R.Paegle (4.sastāvs);

M.Birzgalis (15.sastāvs).

 

6. Lietas, kurās iesniegtas blakus sūdzības jautājumā par administratīvā akta darbības apturēšanu vai pagaidu noregulējuma piemērošanu, tiek iedalītas šā lietu sadales plāna 5.punktā norādītajiem tiesnešiem referentiem atbilstoši to specializācijai.

 

7. Lietu sadales plāna 4.punktā norādītās lietas tiek nozīmētas, ievērojot lietu nejaušas izvēles principu, kā arī, lai nodrošinātu lietu izskatīšanu saprātīgā termiņā.

 

8. Ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu vai rezolūciju var paredzēt izņēmumu no noteiktās lietu sadales kārtības šādos gadījumos:

1) tiesas darba optimizācijas nolūkā (ja slimības, komandējuma vai citu iemeslu dēļ tiesnesis atradies prombūtnē, kā dēļ ir izveidojies attiecīgajam tiesnesim iedalīto lietu uzkrājums, tiesas priekšsēdētājs var pārdalīt tiesnesim iedalītās lietas citiem tiesnešiem, lai nodrošinātu lietu savlaicīgu izskatīšanu);

2) apmierināts pieteikums par noraidījumu tiesnesim vai visam tiesas sastāvam;

3) tiesnesis pieņēmis lēmumu par atstatīšanos no lietas izskatīšanas;

4) radusies nevienmērīga tiesnešu noslodze;

5) sakarā ar tiesnešu maiņu vai izmaiņām tiesnešu skaitā;

6) lai nodrošinātu efektīvu vienveidīgu lietu izskatīšanu, iedalot tās vienam vai diviem tiesnešiem;

7) citos īpašos gadījumos.

 

9. Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs nodrošina, ka paātrinātā kārtībā tiek uzsākts izskatīt šādas lietas:

1) lietas, kurās augstākas instances tiesa ir atcēlusi tiesas (tiesneša) nolēmumu;

2) lietas, kuras attiecas uz bērnu tiesību nodrošināšanu;

3) lietas par valsts civildienestam un militārajam dienestam pakļauto personu atbrīvošanu no ieņemamā amata;

4) lietas, kuru ātrāka izskatīšana ir noteikta ar likumu.

 

10. Ja Administratīvās apgabaltiesas tiesvedībā atrodas vairākas lietas, kurās dažādi pieteicēji pārsūdzējuši vienu un to pašu administratīvo aktu vai faktisko rīcību, un tiesneši nolēmuši šīs lietas apvienot, apvienotā lieta tiek nodota izskatīšanai tiesnesim, kura tiesvedībā atrodas pirmā Administratīvās apgabaltiesas lietvedībā reģistrētā lieta.

 

11. Lai nodrošinātu lietu ātrāku izskatīšanu un vienmērīgu tiesnešu slodzi, tiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs lietas pārdalīt, nododot jau sadalītās lietas darbu uzsākušajiem tiesnešiem. Pēc tam, kad darbu uzsākušajiem tiesnešiem iedalīto lietu skaits ir sasniedzis Administratīvās apgabaltiesas vidējo lietu skaitu uz vienu tiesnesi, lietu sadale tiek turpināta atbilstoši šajā lietu sadales plānā noteiktajai vispārējai kārtībai.

 

12. Ja tiesneša prombūtnē viņa lietvedībā esošajā lietā nepieciešams izlemt procesuālu jautājumu, to izlemj Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs vai nodod jautājumu izlemšanai citam attiecīgā sastāva tiesnesim, bet, ja tas nav iespējams, tad citam tiesnesim.