Daugavpils tiesa Krāslavā

                                                                                                                                                                            APSTIPRINU

Daugavpils tiesas priekšsēdētājs

______________ Jānis Šauša

2019. gada 3. jūnijā                  

Daugavpils tiesas lietu sadales plāns

 

Izdota saskaņā ar likuma

“Par tiesu varu”28.1 pantu

1.Vispārīgie noteikumi

1.1 Sadales plāns nosaka lietu sadales principus Daugavpils tiesā.

1.2 Civillietas, krimināllietas, administratīvo pārkāpumu lietas un materiālus to ienākšanas secībā reģistrē Tiesu informācijas sistēmā (turpmāk - TIS), bet lietas par nekustamo īpašumu ierakstīšanu un ar tiem saistīto tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā (turpmāk – zemesgrāmatu lietas) un materiālus reģistrē Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (turpmāk – VVDZ).

1.3 Civillietās pieteikumu, prasības pieteikumu, sūdzību, materiālu u.c. dokumentu iesniegšana un reģistrēšana, kā arī tiesas nolēmumu norakstu un izpildu rakstu saņemšana tiek nodrošināta Daugavpils tiesas atrašanās vietās: 18.novembra ielā 37, Daugavpilī; Lāčplēša ielā 19, Krāslavā, Krāslavas nov. un Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā.

1.4 Nostiprinājuma lūgumu, iesniegumu, sūdzību, materiālu u.c. dokumentu iesniegšana, reģistrēšana un izsniegšana zemesgrāmatu lietās, kā arī no VVDZ un nekustamo īpašumu lietām izsniedzamo dokumentu saņemšana, tiek nodrošināta Daugavpils tiesas atrašanās vietās: Ģimnāzijas ielā 11, Daugavpilī; Lāčplēša ielā 19, Krāslavā, Krāslavas novadā, un Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā.

1.5. Visas krimināllietas, soda izpildes lietas, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem un medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu tiek reģistrētas un sadalītas izskatīšanai tiem Daugavpils tiesas tiesnešiem Daugavpilī, kuri specializējas krimināllietu izskatīšanā.

1.6. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.pantā noteiktos tiesai piekritīgos administratīvo pārkāpumu materiālus sadala Daugavpilī starp tiesnešiem, kuri specializējas krimināllietu izskatīšanā, un visiem tiesnešiem Preiļos un Krāslavā pēc sekojošas piekritības:

Daugavpils tiesā Daugavpilī- Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads un Ilūkstes novads;

- Daugavpils tiesā Preiļos- Preiļu pilsēta, Preiļu novads, Līvānu novads, Vārkavas novads, Riebiņu novads un Aglonas novads;

- Daugavpils tiesā Krāslavā- Krāslavas pilsēta, Krāslavas novads un Dagdas novads.

1.7 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279.pantā noteiktās sūdzības tiek sadalītas tiem tiesnešiem Daugavpilī, kuri specializējas civillietu izskatīšanā, un visiem tiesnešiem Preiļos un Krāslavā.

1.8 Civillietas, kas izriet no ģimenes tiesībām; lietas par personas rīcībspējas ierobežošanu un ierobežojuma pārskatīšanu; adopcijas lietas; lietas, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām; prasījumi personisku aizskārumu dēļ sakarā ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu un transporta līdzekļu avārijām, cietušajam veicot darba pienākumus un sakarā ar citiem apstākļiem; pieteikumus par bāriņtiesas lēmumu apstiprināšanu; pieteikumus par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pirms prasības celšanas, kuru piekritība Civilprocesa likuma izpratnē saistīta ar Daugavpils pilsētu, Daugavpils novadu un Ilūkstes novadu, skata tiesneši Daugavpils tiesā Daugavpilī, kuri specializējas civillietu izskatīšanā.

1.8.1 Pārējie pieteikumi un prasības pieteikumi, maksātnespējas pieteikumi, kas iesniegti Daugavpilī, tiek sadalīti visiem Daugavpils tiesas tiesnešiem, kuri specializējas civillietu izskatīšanā.

1.8.2 Pieteikumi un prasības pieteikumi, kas iesniegti Daugavpils tiesā Preiļos, tiek sadalīti Daugavpils tiesas tiesnešiem Preiļos.

1.8.3 Pieteikumi un prasības pieteikumi, kas iesniegti Daugavpils tiesā Krāslavā, tiek sadalīti Daugavpils tiesas tiesnešiem Krāslavā.

1.9 Pieteikumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā tiek sadalīti Daugavpils tiesas tiesnešiem, kuri specializējas civillietu izskatīšanā, un tiesnešiem, kuri specializējas zemesgrāmatu lietu izskatīšanā.

1.10 Lietu sadales nejaušības principa ievērošanai, kad Daugavpils tiesā Preiļos un Krāslavā tiesnešu prombūtnes dēļ amata pienākumus pilda tikai viens tiesnesis, punktos 1.8.2. un 1.8.3. norādītās lietas sadala visiem Daugavpils tiesas tiesnešiem, ievērojot tiesnešu specializāciju. 

1.11 Daugavpils tiesā iesniegtās lietas tiek sadalītas elektroniski, izmantojot TIS, izņemot krimināllietas paātrinātā procesa kārtībā un saņemtos tiesas uzdevumus, kas tiek sadalīti atbilstoši tiesas priekšsēdētāja apstiprinātam grafikam.

1.12. Citus tiesā ienākošos materiālus un pieteikumus, kas netiek reģistrēti TIS, iesniegšanas secībā un, ievērojot tiesnešu specializāciju, sadala tiesas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

1.13. Elektronisko lietu sadali programmā veic tiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai priekšsēdētāja norīkots darbinieks. Sadale notiek TIS vienu reizi darba dienas sākumā, bet steidzami izskatāmās lietas tiek sadalītas nekavējoties. Pēc tiesas priekšsēdētāja rīkojuma atsevišķos gadījumos var veikt lietu pārdali arī vairākas reizes dienā.

1.14 Zemesgrāmatu lietu sadali VVDZ veic tiesas priekšsēdētāja vietnieks zemesgrāmatu jautājumos, bet viņa prombūtnes laikā - tiesnesis, kurš viņu aizvieto. Lietu sadale VVDZ notiek vienu reizi dienā.

2. Daugavpils tiesas sastāvi un tiesnešu specializācija

2.1 Daugavpils tiesā tiesneši strādā atsevišķos tiesas sastāvos ar sekojošu kārtas numuru un saskaņā ar Tieslietu padomes lēmumiem pēc sekojošas atrašanās vietas:

1. - tiesnesis Vladimirs Isajevs Daugavpilī

2. - tiesnese Regīna Paipale Daugavpilī

3. – tiesnese Irina Beitāne Preiļos

4. -  tiesnese Inta Šteine Daugavpilī

5. - tiesnese Jana Zīle Daugavpilī

6. - tiesnese Iveta Kromāne Daugavpilī

7. - tiesnese Ilona Vaivode Daugavpilī

8. - tiesnesis Juris Kokins Daugavpilī

9. - tiesnese Jūlija Baufale Daugavpilī

10. - tiesnesis Jānis Šauša Daugavpilī

11. - tiesnese Vita Lāčplēse Daugavpilī

12. - tiesnesis Arvīds Ozerskis Daugavpilī

13. - tiesnesis Kaspars Rinčs Daugavpilī

14. - tiesnese Geļena Simoņuka Daugavpilī

15. - tiesnesis Ģirts Aizsils Daugavpilī

16. - tiesnese Gunta Kusiņa Krāslavā

17. - tiesnese Ināra Galeja Krāslavā

18. - tiesnese Inga Stivriņa Krāslavā

19. - tiesnese Anita Stikāne Preiļos

20. - tiesnese Rita Krēsliņa Preiļos

21. - tiesnesis Juris Taukuls Daugavpilī

22. - tiesnese Tatjana Ivanova Daugavpilī

23. - tiesnese Ligita Multiņa Daugavpilī

24. - tiesnese Zeltīte Zdanoviča Daugavpilī

25. - tiesnese Lidija Mičule Preiļos

2.2 Tiesas sastāvu specializācija.

1.tiesas sastāvstiesnesis – Vladimirs Isajevs specializējas administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju krimināllietu, soda izpildes lietu un lietu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izskatīšanā.

2.tiesas sastāvs, tiesnese – Regīna Paipale specializējas sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās, visu kategoriju civillietu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšanā.

3. tiesas sastāvs, tiesnese – Irina Beitāne specializējas administratīvo pārkāpumu lietu un sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās, visu kategoriju civillietu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšanā.

4.tiesas sastāvs, tiesnese – Inta Šteine specializējas sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās, visu kategoriju civillietu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšanā.

5.tiesas sastāvs, tiesnese – Jana Zīle specializējas administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju krimināllietu, soda izpildes lietu un lietu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izskatīšanā.

6. tiesas sastāvs, izmeklēšanas tiesnese – Iveta Kromāne veic izmeklēšanas tiesneša pienākumus saskaņā ar Kriminālprocesa likumu; specializējas patvēruma meklētāju un ārzemnieku aizturēšanas lietu un materiālu par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas izskatīšanā.

7. tiesas sastāvs, tiesnese – Ilona Vaivode specializējas sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās, visu kategoriju civillietu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšanā.

8. tiesas sastāvs, izmeklēšanas tiesnesis – Juris Kokins veic izmeklēšanas tiesneša pienākumus saskaņā ar Kriminālprocesa likumu; specializējas patvēruma meklētāju un ārzemnieku aizturēšanas lietu un materiālu par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas izskatīšanā.

9. tiesas sastāvs, tiesnese – Jūlija Baufale specializējas administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju krimināllietu, soda izpildes lietu un lietu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izskatīšanā.

10. tiesas sastāvs, tiesnesis – Jānis Šauša specializējas visu kategoriju civillietu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu, izņemot maksātnespējas lietas, administratīvo pārkāpumu lietas un sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā.

11. tiesas sastāvs, tiesnese – Vita Lāčplēse specializējas sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās, visu kategoriju civillietu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšanā.

12. tiesas sastāvs, tiesnesis – Arvīds Ozerskis specializējas administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju krimināllietu, soda izpildes lietu un lietu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izskatīšanā.

13. tiesas sastāvs, tiesnesis – Kaspars Rinčs specializējas administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju krimināllietu, soda izpildes lietu un lietu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izskatīšanā.

14. tiesas sastāvs, tiesnese – Geļena Simoņuka specializējas administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju krimināllietu, soda izpildes lietu un lietu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izskatīšanā.

15. tiesas sastāvs, tiesnesis – Ģirts Aizsils specializējas administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju krimināllietu, soda izpildes lietu un lietu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izskatīšanā.

16. tiesas sastāvs, tiesnese – Gunta Kusiņa specializējas administratīvo pārkāpumu lietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju civillietu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšanā.

17. tiesas sastāvs, tiesnese – Ināra Galeja specializējas administratīvo pārkāpumu lietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju civillietu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšanā.

18. tiesas sastāvs, tiesnese – Inga Stivriņa specializējas administratīvo pārkāpumu lietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju civillietu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšanā.

19. tiesas sastāvs, tiesnese – Anita Stikāne specializējas administratīvo pārkāpumu lietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju civillietu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšanā.

20. tiesas sastāvs, tiesnese – Rita Krēsliņa specializējas administratīvo pārkāpumu lietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietu, visu kategoriju civillietu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšanā.

21. tiesas sastāvs, tiesnesis – Juris Taukuls specializējas zemesgrāmatu lietu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un lietu par nekustamo īpašumu izsoļu aktu apstiprināšanu Civilprocesa likuma 73. un 73.1 nodaļas kārtībā izskatīšanā.

22. tiesas sastāvs, tiesnese – Tatjana Ivanova specializējas zemesgrāmatu lietu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un lietu par nekustamo īpašumu izsoļu aktu apstiprināšanu Civilprocesa likuma 73. un 73.1 nodaļas kārtībā izskatīšanā.

23. tiesas sastāvs, tiesnese – Ligita Multiņa specializējas zemesgrāmatu lietu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un lietu par nekustamo īpašumu izsoļu aktu apstiprināšanu Civilprocesa likuma 73. un 73.1 nodaļas kārtībā izskatīšanā.

24. tiesas sastāvs, tiesnese – Zeltīte Zdanoviča specializējas zemesgrāmatu lietu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un lietu par nekustamo īpašumu izsoļu aktu apstiprināšanu Civilprocesa likuma 73. un 73.1 nodaļas kārtībā izskatīšanā.

25. tiesas sastāvs, tiesnese – Lidija Mičule specializējas zemesgrāmatu lietu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un lietu par nekustamo īpašumu izsoļu aktu apstiprināšanu Civilprocesa likuma 73. un 73.1 nodaļas kārtībā izskatīšanā.

2.3 Izmeklēšanas tiesneša pienākumus veic tiesas priekšsēdētāja norīkoti divi tiesneši. Izmeklēšanas tiesneša prombūtnes laikā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu par izmeklēšanas tiesnesi var tikt norīkots cits tiesnesis.

3. Lietu slodzes un Daugavpils tiesas tiesnešu noslogotība

3.1 Lietu slodzes tiek noteiktas pēc vienotiem slodzes punktu noteikšanas kritērijiem saskaņā ar TIS un VVDZ elektroniskās lietu sadales principiem.

3.2 Pieteikumu par nekustamo īpašumu izsoļu aktu apstiprināšanu (Civilprocesa likuma 73. un 73.1 nodaļa) sadali realizē Tiesu administrācija.

3.3 Tiesnešu slodze tiek noteikta, ievērojot viņu specializāciju un iedalīto lietu skaitu kalendārā gada laikā. Sadalījumu izsaka procentpunktos, atsevišķi administratīvo pārkāpumu lietās, krimināllietās, civillietās un zemesgrāmatu lietās, veidojot kopējo summu 100%.

N.p.k.

Tiesnesis

Krimināllietas

(t.sk.soda izpildes lietas)

Civillietas

Administratīvo pārkāpumu lietas

Zemesgrāmatu lietas

1.

V. Isajevs

90%

0%

10%

0%

2.

R. Paipale

0%

95%

5%

0%

3.

I. Beitāne

0%

90%

10%

0%

4.

I. Šteine

0%

95%

5%

0%

5.

J. Zīle

90%

0%

10%

0%

6.

I. Kromāne

0%

0%

0%

0%

7.

I. Vaivode

0%

95%

5%

0%

8.

J. Kokins

0%

0%

0%

0%

9.

J. Baufale

90%

0%

10%

0%

10.

J. Šauša

0%

70%

0%

0%

11.

V.Lāčplēse

0%

95%

5%

0%

12.

A. Ozerskis

90%

0%

10%

0%

13.

K. Rinčs

90%

0%

10%

0%

14.

G. Simoņuka

90%

0%

10%

0%

15.

Ģ. Aizsils

90%

0%

10%

0%

16.

G. Kusiņa

0%

90%

10%

0%

17.

I. Galeja

0%

90%

10%

0%

18.

I. Stivriņa

0%

90%

10%

0%

19.

A.Stikāne

0%

90%

10%

0%

20.

R. Krēsliņa

0%

90%

10%

0%

21.

J.Taukuls

0%

10%

0%

90%

22.

T.Ivanova

0%

10%

0%

90%

23.

L.Multiņa

0%

10%

0%

90%

24.

Z.Zdanoviča

0%

10%

0%

90%

25.

L.Mičule

0%

10%

0%

90%


3.4 Tiesas priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekiem ienākošās lietas, pieteikumus (materiālus) iesniegumus iedala, ievērojot aizņemtību tiesas darba organizēšanā.

4. Īpašie noteikumi:

4.1 Ierosinājumus par procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu kriminālprocesā, lietas par imigrantu un patvēruma meklētāju aizturēšanu un materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu psihiatriskajā ārstniecības iestādē bez pacienta piekrišanas izskata Daugavpils tiesas izmeklēšanas tiesneši, atbilstoši tiesas priekšsēdētāja apstiprinātajam grafikam.

4.2 Ierosinājumus par procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu kriminālprocesā brīvdienās un svētku dienās izskata Daugavpils tiesas izmeklēšanas tiesneši, atbilstoši Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja apstiprinātajam grafikam.

4.3 Lietas, kurās atcelts tiesas nolēmums, tiek nodotas elektroniskai sadalei vispārējā kārtībā, izņemot gadījumus, kad tiesnesim jāturpina lietas izskatīšana.

4.4 Tiesas darba optimizācijas nolūkā, tiesneša prombūtnes, atstatīšanas un noraidījuma gadījumā un citu apstākļu dēļ var tikt veikta lietu pārdale, atkāpjoties no sadales plāna, ievērojot tiesnešu specializāciju un slodzi.

4.5 Tiesnešu noslodzes izlīdzināšanai vai tiesneša prombūtnes laikā ar tiesas priekšsēdētāja/priekšsēdētāja vietnieka rezolūciju lieta izskatīšanai vai konkrēta jautājuma izlemšanai var tikt nodota citam tiesnesim.

4.6 Lietu pārdalīšana pieļaujama, ja notikusi sistēmas kļūda, sadale notikusi, pārkāpjot specializāciju, lieta nav iedalīta nevienam tiesnesim, lieta kļūdaini nodota datorizētai sadalei vai citos programmā neparedzētos gadījumos.

4.7 Tiesnešu izslēgšana no lietu sadales pieļaujama: uz laiku, kamēr tiesnesis atrodas pagaidu prombūtnē - trīs dienas pirms ikgadējā, mācību u.c. atvaļinājuma; maksātnespējas lietās un sūdzībās par tiesu izpildītāju rīcību - 15 dienas pirms prombūtnes; krimināllietās, soda izpildes lietās, zemesgrāmatu lietās un lietās par nekustamo īpašumu izsoļu aktu apstiprināšanu – 10 dienas pirms paredzētās prombūtnes.

5.8. Lietu sadales plāna grozījumi pieļaujami gadījumos, ja mainās tiesnešu specializācija, tiesnešu skaits vai tiesneši, notikušas izmaiņas normatīvajos aktos.