Kurzemes rajona tiesa (Ventspilī)

 

LIETU SADALES PLĀNS

Kurzemes rajona tiesā 2024.gadam

(izdots saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 28.1 panta pirmo daļu)

1. Kurzemes rajona tiesā ienākošās civillietas, krimināllietas, sūdzības par iestāžu lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās un materiāli tiek reģistrēti to ienākšanas secībā Tiesu informatīvajā sistēmā (turpmāk – TIS) un sadalīti starp tiesnešiem divas reizes dienā TIS, izmantojot lietu automatizētās sadales funkcionalitāti.

2. Nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumi (turpmāk – nostiprinājuma lūgumi) tiek reģistrēti ienākšanas secībā Vienotajā Valsts Datorizētajā zemesgrāmatā (VVDZ) un sadalīti elektroniski, izmantojot VVDZ lietu automatizētās sadales funkcionalitāti.

3. Citus tiesā ienākušos materiālus un pieteikumus, kas netiek reģistrēti TIS iesniegšanas secībā un ievērojot tiesnešu specializāciju, sadala manuāli tiesas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē tiesas priekšsēdētāja vietnieks, kurš pilda priekšsēdētāja pienākumus.

4. Ja TIS nenodrošina visu lietu sadali vai pastāv objektīvi apstākļi, kuru dēļ nevar izmantot TIS, tiesas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē vietnieks, kurš pilda priekšsēdētāja pienākumus, lietas sadala (pārdala) manuāli, atbilstoši šajā plānā noteiktajai kārtībai.

5. Lieta ar priekšsēdētāja vai viņa prombūtnē vietnieka, kurš pilda priekšsēdētāja pienākumus, rezolūciju tiek nodota atkārtotai automatizētai sadalei:

5.1. ja tiesnesis sevi atstatījis no lietas izskatīšanas vai pieņēmis noraidījumu;

5.2. ja tiesnesis atrodas ilgstošā prombūtnē, lai nodrošinātu lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā;

5.3. slodzes izlīdzināšanas nolūkā vai citā izņēmuma gadījumā ar priekšsēdētāja vai viņa prombūtnē vietnieka, kurš pilda priekšsēdētāja pienākumus, rezolūciju, norādot nodošanas pamatu un par to izdarot atbilstoši atzīmi TIS.

6. Lietu sadalē netiek iekļauti tiesneši:

6.1. kuri atrodas prombūtnē (atvaļinājums, komandējums, slimība u.tml.);

6.2. kuri iepriekš piedalījušies šīs lietas izskatīšanā, pieņemtais nolēmums atcelts, un/vai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma, Civilprocesa likuma un Administratīvās atbildības likuma noteikumiem, nav pieļaujama šo tiesnešu piedalīšanās lietas izskatīšanā.

7. Specializācijas datus, tiesnešu prombūtni, tiesnešu maiņu TIS un VVDZ reģistrē un automatizēto lietu sadali veic tiesas priekšsēdētāja norīkoti darbinieki.

8. Kurzemes rajona tiesā tiesneši strādā tiesas sastāvos ar sekojošu kārtas numuru, ar šādu specializāciju:

2. tiesnesis Jānis Bumbieris (specializējas krimināllietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā);

3. tiesnese Aija Pomerance (specializējas civillietu izskatīšanā);

4. tiesnesis Madars Plepis (specializējas krimināllietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā);

5. tiesnese Inta Pūce (specializējas civillietu izskatīšanā);

6. tiesnesis Arnis Lapiņš (specializējas civillietu izskatīšanā);

7. tiesnese Inga Kadeģe (specializējas civillietu izskatīšanā);

8. tiesnese Lolita Laure (specializējas civillietu izskatīšanā);

9. tiesnese Indra Pelnēna (specializējas civillietu izskatīšanā);

12. tiesnese Maija Jansone (specializējas civillietu izskatīšanā);

13. tiesnese Anita Eglija (specializējas krimināllietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā);

14. tiesnesis Renars Jūrmalis (specializējas sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus, izskata administratīvo pārkāpumu lietas par administratīvās pārkāpuma vietas apskates izdarīšanu, patvēruma meklētāju un ārzemnieku aizturēšanas lietas un materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas);

15. tiesnese Ligita Vīksna (specializējas civillietu izskatīšanā);

17. tiesnese Guna Troika (specializējas krimināllietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā);

18. tiesnese Inta Kalniņa (specializējas civillietu izskatīšanā);

19. tiesnese Ilze Apse (specializējas krimināllietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā);

20. tiesnese Selga Lapejeva (specializējas krimināllietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā);

21. tiesnesis Alvis Jēkabsons (specializējas krimināllietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā);

22. tiesnesis Kristaps Bresis (specializējas civillietu - prasību, kas izriet no saistību tiesībām, vienkāršotās procedūras lietu izskatīšanā, pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus, izskata administratīvo pārkāpumu lietas par administratīvās pārkāpuma vietas apskates izdarīšanu, patvēruma meklētāju un ārzemnieku aizturēšanas lietas);

23. tiesnese Ilze Valbaka (specializējas civillietu izskatīšanā);

24. tiesnesis Ainars Feldmanis (specializējas krimināllietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā);

25. tiesnese Anita Simsone (specializējas krimināllietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā);

26. tiesnese Daina Alksne (specializējas sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus, izskata administratīvo pārkāpumu lietas par administratīvās pārkāpuma vietas apskates izdarīšanu, patvēruma meklētāju un ārzemnieku aizturēšanas lietas);

27. tiesnese Anda Brīze (specializējas civillietu izskatīšanā);

28. tiesnese Inga Krūtaine (specializējas civillietu izskatīšanā);

29. tiesnese Ilze Fišere (specializējas civillietu izskatīšanā);

30. tiesnese Olga Macpane (specializējas krimināllietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā);

31. tiesnese Ilona Rudzīte (specializējas krimināllietu un sūdzību administratīvo pārkāpumu lietās izskatīšanā);

32. tiesnese Sandra Eglīte (specializējas civillietu izskatīšanā);

33. tiesnese Sarmīte Lucava  (specializējas civillietu izskatīšanā);

35. tiesnesis Igors Kligačs (specializējas civillietu izskatīšanā);

36. tiesnese Elga Guitāne (specializējas zemesgrāmatu lietu, pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoļu aktu apstiprināšanu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā jautājumos);

37. tiesnese Evika Klēpe (specializējas zemesgrāmatu lietu, pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoļu aktu apstiprināšanu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā jautājumos);

38. tiesnese Anželika Drekslere (specializējas zemesgrāmatu lietu, pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoļu aktu apstiprināšanu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā jautājumos);

39. tiesnese Anda Niedola (specializējas zemesgrāmatu lietu, pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoļu aktu apstiprināšanu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā jautājumos);

40. tiesnese Dace Riekstiņa (specializējas zemesgrāmatu lietu, pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoļu aktu apstiprināšanu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā jautājumos);

41. tiesnese Odeta Turka (specializējas zemesgrāmatu lietu, pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoļu aktu apstiprināšanu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā jautājumos);

42. tiesnese Dina Rīna (specializējas zemesgrāmatu lietu, pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoļu aktu apstiprināšanu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā jautājumos);

43. tiesnese Jolanta Āboliņa (specializējas zemesgrāmatu lietu, pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoļu aktu apstiprināšanu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā jautājumos);

44. tiesnese Baiba Volfa – Riekstiņa (specializējas zemesgrāmatu lietu, pieteikumu par nekustamā īpašuma izsoļu aktu apstiprināšanu, lietu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, lietu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā jautājumos);

9. Ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu atkarībā no darba slodzes var tikt samazināta noslodze tiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, kā arī tiesnesim, kurš pilda pienākumus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, tiesnesim, kurš uzsācis darbu tiesā pēc iecelšanas amatā, tiesnesim, kura tiesvedībā ir apjomīga vai īpaši sarežģīta lieta, kā arī citu objektīvu apstākļu dēļ.

10. Izmeklēšanas tiesneša pienākumus veic tiesas priekšsēdētāja nozīmēti trīs tiesneši, viens Kurzemes rajona tiesā Liepājā, viens Kurzemes rajona tiesā Kuldīgā un viens Kurzemes rajona tiesā Ventspilī.

11. Sekojošu kategoriju civillietas, kas saņemtas Kurzemes rajona tiesā Liepājā, tiek sadalītas starp civillietu specializācijas tiesnešiem Kurzemes rajona tiesā Liepājā:

11.1. pieteikumi par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu, pieteikumi par personas rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanu;

11.2. prasības, kas skar bērnu intereses.

12. Rīkojuma 11.punktā noteikto kategoriju civillietas, kas saņemtas Kurzemes rajona tiesā Saldū, Kuldīgā, Talsos, Ventspilī tiek sadalītas starp civillietu specializācijas tiesnešiem, kuri darba pienākumus veic Kurzemes rajona tiesā Saldū, Kuldīgā, Talsos, Ventspilī. 

13. Civillietas un pieteikumi, kas attiecas uz Jūras tiesībām, tiek sadalīti starp civillietu specializācijas tiesnešiem, kuri darba pienākumus veic Kurzemes rajona tiesā Liepājā un Ventspilī.

14. Sūdzības un pieteikumi, kas iesniegti maksātnespējas lietā tiek nodoti izskatīšanai tiesnesim, kura tiesvedībā ir attiecīgā maksātnespējas lieta.

15. Pieteikumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību tiek sadalīti saskaņā ar grafiku starp visiem Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem, kas specializējas civillietu izskatīšanā.

16. Pārējo kategoriju civillietas, kas saņemtas Kurzemes rajona tiesā tiek sadalītas starp visiem Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem, kas specializējas civillietu izskatīšanā.

17. Krimināllietas, krimināllietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu, kas tiek saņemtas Kurzemes rajona tiesā Liepājā, tiek sadalītas starp krimināllietu specializācijas tiesnešiem, kuri darba pienākumus veic Liepājā.

18. Krimināllietas, krimināllietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, kas tiek saņemtas Kurzemes rajona tiesā Ventspilī, tiek sadalītas starp krimināllietu specializācijas tiesnešiem, kuri darba pienākumus veic Ventspilī.

19. Krimināllietas, krimināllietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, kas tiek saņemtas Kurzemes rajona tiesā Saldū, Kuldīgā un Talsos, tiek sadalītas starp krimināllietu specializācijas tiesnešiem, kuri darba pienākumus veic Saldū, Kuldīgā un Talsos.

20. Krimināllietas, kas nodotas tiesai izskatīšanai paātrinātajā procesā, tiek sadalītas izskatīšanai starp krimināllietu specializācijas tiesnešiem saskaņā ar grafiku katrā Kurzemes rajona tiesas namā.

21. Krimināllietas, kurās iespējama Kriminālprocesa likuma 475.panta noteikumu (krimināllietu apvienošana) piemērošana, tiek nodotas tiesnesim, kuram izskatīšanā nodota agrāk ienākusī lieta.

22. Ar nolēmuma izpildi saistītie jautājumi tiek nodoti izskatīšanai tam tiesnesim, kurš izskatījis konkrēto lietu, vai, pastāvot objektīviem apstākļiem, jautājumu izlemšanai nodod citam tiesnesim, lietu sadalot TIS. Pārējās sodu izpildes lietas tiek sadalītas TIS starp visiem Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem, kas specializējas krimināllietu izskatīšanā.

23. Sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās tiek sadalītas starp visiem šīs specializācijas Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem.

24. Pieteikumi par ārvalstīs pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņas izpildi un pieteikumi par ārvalsts sprieduma atzīšanu un soda izpildīšanu tiek sadalīti starp visiem šīs specializācijas Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem.

25. Tiesas darba optimizācijas un tiesnešu noslodzes izlīdzināšanas nolūkā tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu pārdali, ievērojot tiesnešu specializāciju un slodzi, par to izdarot atzīmi TIS, kā arī veikt lietu sadali starp Kurzemes rajona tiesas tiesnešiem, atkāpjoties no sadales plāna 11.-20. punktos noteiktā.

26. Tiesas darba optimizācijas un tiesnešu noslodzes izlīdzināšanas nolūkā tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu sadali sadales plāna 11.-20. punktos noteiktajā kārtībā, neievērojot tiesnešu specializāciju, par to izdarot atzīmi TIS.

27. Lietu sadales plāna grozījumi kalendārā gada laikā pieļaujami likumā “Par tiesu varu” 28.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos, proti, lietu sadales plāns var tikt grozīts tiesneša pārslodzes dēļ, tiesneša nepietiekama noslogojuma dēļ, sakarā ar tiesneša maiņu, sakarā ar tiesneša nespēju veikt savus pienākumus, kā arī saistībā ar tiesību aktos notikušajām izmaiņām vai mainoties noteiktajai specializācijai.

28. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos spēku zaudē Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja 2024.gada 6.marta rīkojums Nr. 1-23/20 “Lietu sadales plāns Kurzemes rajona tiesai 2024.gadam”.

 Tiesas priekšsēdētājs                                                                            M. Plepis

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.