Latgales apgabaltiesa

APSTIPRINU

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja

 

_____________________  A.Šilova

                                                                                                                                                                          Rēzeknē, 2023.gada 29.decembrī

 

LIETU SADALES PLĀNS

Latgales apgabaltiesā 2024.gadam

Izdots saskaņā ar likuma

“Par tiesu varu” 28.1 panta pirmo daļu

 I.  Vispārīgie noteikumi

 

1.Latgales apgabaltiesā kancelejas vadītāja vai viņas prombūtnes laikā kancelejas vadītājas vietniece tiesā ienākošās civillietas, krimināllietas, administratīvo pārkāpumu lietas, materiālus reģistrē Tiesu informācijas sistēmā un veic to datorizētu sadali.

2. Datorizēta lietu sadale Tiesu informācijas sistēmā tiek veikta vienu reizi dienā no plkst. 15.00. līdz plkst. 17.00.

3. Apgabaltiesas kancelejas vadītāja vai viņas vietniece pēc datorizētās lietu sadales Tiesu informācijas sistēmā lietu sadales rezultātus iesniedz apstiprināšanai tiesas priekšsēdētājai.

Apgabaltiesas priekšsēdētājas prombūtnes laikā lietu sadales rezultātus var apstiprināt apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieks vai tiesnesis, kurš pilda apgabaltiesas priekšsēdētājas pienākumus.

4. Pēc sadales rezultātu apstiprināšanas kancelejas vadītāja vai viņas vietniece nodod lietu tiesnesim, kuram tā iedalīta.

5. Saņemot lietu, kurā Latgales apgabaltiesas nolēmums atcelts, kancelejas vadītāja vai vadītājas vietniece izņem no lietu sadales tiesas sastāvu, kurš skatīja lietu un nodot to datorizētai sadalei starp pārējiem tiesnešiem. Nepieciešamības gadījumā, pastāvot objektīviem apstākļiem, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājas rezolūciju, lieta var tik nodota konkrētam tiesnesim vai tiesas sastāvam, sadalot to manuāli, norādot pamatojumu.

6. Saņemot lietas no pirmās instances tiesām, kurās lūgts noteikt piekritību citai pirmās instances tiesai, kancelejas vadītāja (kancelejas vadītājas vietniece) saņemtās lietas manuāli iedala apgabaltiesas priekšsēdētājai.

7. Tiesneša attaisnotas prombūtnes laikā, kas ilgst vairāk par 5 darba dienām, apgabaltiesas priekšsēdētāja izņem tiesnesi no datorizētās lietu sadales trīs darba dienas pirms ieplānotās prombūtnes, nekavējoties- darbnespējas gadījumā.

8. Lietu sadalē netiek iekļauti tiesneši, kuri iepriekš piedalījušies šīs lietas izskatīšanā un/vai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma, Civilprocesa likuma, Administratīvās atbildības likuma noteikumiem, nav pieļaujama šo tiesnešu piedalīšanās lietu izskatīšanā.

9. Saņemot sūdzības par tāda piespiedu līdzekļa piemērošanu, kas saistīts ar brīvības atņemšanu vai par atteikšanos to piemērot, kā arī sūdzības par izmeklēšanas tiesnešu lēmumiem, ar apgabaltiesas priekšsēdētājas rīkojumu (rezolūciju), pirms datorizētas lietu sadales, manuāli, no sadales tiek izslēgts tiesnesis, kuram paredzēta attaisnota prombūtne tuvāko 7 darba dienu laikā.

10. Pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājas rīkojumu (rezolūciju) tiek veikta atkārtota datorizētā lietu sadale, kad tiesnesis saskaņā ar procesuālajiem likumiem vai kādu citu īpašu apstākļu dēļ ir atstatījis sevi no saņemtās lietas izskatīšanas vai tiesnesim (tiesas sastāvam) pamatoti pieteikts noraidījums un noraidījums tiek pieņemts.

11. Tiesnesim datorizētās lietu sadales rezultātā iedalīto lietu, kas nosūtīta pirmās instances tiesai trūkumu novēršanai, pēc lietas atkārtotas saņemšanas apgabaltiesā nodod tiesnesim, kas pieņēmis lēmumu par lietas nosūtīšanu trūkumu novēršanai.                                                                                    

12. Pamatojoties uz apgabaltiesas kolēģijas priekšsēdētāja ierosinājumu, lai nodrošinātu procesuālo termiņu pārvaldību, panāktu ātrāku vai kvalitatīvāku lietas izskatīšanu, apgabaltiesā saņemto lietu, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājas rīkojumu (rezolūciju), manuāli var iedalīt konkrētam tiesnesim.

II.  Slodzes rādītāju noteikšana.

 

13. Tiesnešu slodzes rādītāju veido tiesnesim iedalīto lietu skaits kalendāra gada laikā.

14. Tiesas priekšsēdētāja vai viņas norīkots darbinieks Tiesu informācijas sistēmā atzīmē, cik lielā mērā tiesnesis piedalās civillietu, krimināllietu un administratīvo pārkāpumu lietu sadalē. Sadalījumu izsaka procentpunktos, veidojot kopējo summu 100.

15. Tiesnesim, pildot tiesas priekšsēdētājas, vietnieka un kolēģijas priekšsēdētāja pienākumus, kā arī pildot pienākumus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, piedaloties darba grupās, veicot lektora pienākumus u.c., slodzes rādītāju ar tiesas priekšsēdētājas rīkojumu var noteikt mazāku par 100.

III.  Īpašie noteikumi

16. Visus ar nolēmumu izpildi saistītos jautājumus civillietās, ar tiesas priekšsēdētājas vai viņas prombūtnē vietnieka, kurš pilda priekšsēdētājas pienākumus, rezolūciju, nodod izlemšanai tam tiesas sastāvam, kurš taisījis attiecīgo nolēmumu, vai, pastāvot objektīviem apstākļiem, jautājumu izlemšanai nodod citam tiesnesim.

17. Atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 28.1 panta otrajai daļai lietu sadales plānu priekšsēdētāja var grozīt kalendārā gada laikā tiesneša noslodzes dēļ, tiesneša nepietiekama noslogojuma dēļ, sakarā ar tiesnešu maiņu un sakarā ar tiesneša nespēju veikt savus pienākumus.

18. Kontroli par apgabaltiesas kancelejas darbu, kas saistīts ar datorizēto lietu sadali Tiesu informācijas sistēmā, lai nodrošinātu likuma „Par tiesu varu” 27.1 un 28.1 pantā paredzēto prasību ievērošanu, veic apgabaltiesas priekšsēdētāja, bet priekšsēdētājas prombūtnē- viens no priekšsēdētājas vietniekiem vai tiesnesis, kurš izpilda apgabaltiesas priekšsēdētājas pienākumus.