Rēzeknes tiesa

                                                                                                                      Pielikums Nr.1

                                                                                      15.01.2019. Rīkojumam Nr.1.23/3

Rēzeknes tiesā

saņemto lietu, pieteikumu un iesniegumu sadales kārtība 2019.gadā.

1.         Lietu sadales pamatprincipi.

1.1. Rēzeknes tiesā strādā 14 tieneši, tai skaitā tiesas priekšsēdētājs, kuri ir sadalīti 14 tiesas sastāvos:

1.sastāvs - tiesnesis Andris Zutis;

2.sastāvs - tiesnesis Ivars Dzindzuks;

3.sastāvs - tiesnese Aija Jermacāne;

4.sastāvs - tiesnese Sanita Rūtena-Laizāne;

5.sastāvs - tiesnese Tatjana Maļinovska;

6.sastāvs - tiesnese Gaļina Aleksejeva;

7.sastāvs - tiesnesis Andris Jonikāns;

8.sastāvs - tiesnesis Dimitrijs Zamjatins;

9.sastāvs - tiesnesis Pēteris Novičenoks;

10.sastāvs - tiesnesis Gunārs Strucinskis;

11.sastāvs - tiesnese Inta Marnauza;

12.sastāvs - tiesnese Silvija Saleniece;

13.sastāvs - tiesnese Jūlija Kamiševa;

14.sastāvs - tiesnese Simona Gmireka.

1.2 Visiem tiesas sastāviem lietas, pieteikumi, iesniegumi (materiāli) un sūdzības tiek iedalītas, ievērojot tiesas sastāva specializāciju. Tiesas sastāva specializācija izriet no tiesas darba organizācijas un tiek noteikta vai mainīta likuma „Par tiesu varu” 281. pantā noteiktajos gadījumos.

1.3. Rēzeknes tiesā Rēzeknē, Balvos un Ludzā saņemtās lietas, pieteikumi, materiāli un iesniegumi pamatā tiek sadalīti starp  tiesas sastāviem, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) lietu sadales programmu.

1.4. Civilprocesa kārtībā izskatāmo pieteikumu un iesniegumu elektronisko sadali un nodošanu tiesas sastāviem veic Rēzeknes tiesas Civillietu kancelejas vadītājs, bet viņa prombūtnē – krimināllietu kancelejas vadītājs vai tiesas priekšsēdētaja palīgs.

1.5. Kriminālprocesa kārtībā skatāmo lietu un materiālu, materiālu par audzinoša un medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, administratīvo pārkāpumu materiālu un sūdzību par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu elektronisko sadali un nodošanu tiesas sastāviem veic Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja palīgs, bet viņa prombūtnē – krimināllietu kancelejas vadītājs.

1.6. Tiesas uzdevumi par ārvalstu spriedumu izpildi tiesnešiem tiek sadalīti manuāli rindas kārtībā.

1.7. Tiesas priekšsēdētājam un viņa vietniekam ienākušās lietas, pieteikumus (materiālus), iesniegumus, iedala, ievērojot aizņemtību iestādes vadītāja pienākumu pildīšanā.

1.8. Ja nepieciešama lietu apvienošana, lieta izskatāma paātrinātā procesa kārtībā, tiesnesis ir sevi atstatījis no lietas izskatīšanas, pieņēmis noraidījumu vai citos īpašos gadījumos, iespējamas atkāpes no iepriekš norādītās lietu sadales kārtības. Šādos gadījumos lietas sadala manuāli tiesas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

1.9. Lietu sadales kārtība tiek mainīta, ja mainās tiesneši, tiesneša atvaļinājuma vai ilgstošas slimības laikā, kā arī ņemot vērā tiesneša noslogojumu vai prombūtni.

1.10. Tiesnesim lietas, pieteikumus, iesniegumus vai administratīvā pārkāpuma materiālus neiedala atvaļinājuma, darbnespējas vai cita veida pagaidu prombūtnes laikā. Tiesnešiem, kuri skata krimināllietas, lietas neiedala laikā, kad tiesnesis atrodas spriedumā, ja sprieduma sastādīšanas laika ir garāk par divām darba dienām.

2.Lietu sadales kārtība.

2.1. Kriminālprocesa kārtībā izskatāmās lietas un materiālus, materiālus par audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, administratīvo pārkāpumu lietas un sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu, sadala tiesnešiem Andrim Zutim, Ivaram Dzindzukam, Aijai Jermacānei, Pēterim Novičenokam, Gunāram Strucinskim, Silvijai Saleniecei un Simonai Gmirekai.

2.2. Tiesā ienākošās krimināllietas automātiskā lietu sadalē tiek nodotas sadalei starp visiem attiecīgas specializācijas tiesnešiem visā tiesā, izņemot lietas par audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, kuras sadala pēc teritoriālās piekritības principa.

Ņemot vērā lietas raksturu, iesaistītos procesa dalībniekus, ja lieta skar bērna intereses, vai citos gadījumos, lai nodrošinātu piekļuvi tiesai vai lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, tiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs arī citu kategoriju lietu nodot automātiskai sadalei pēc teritoriālā piekritības principa.

2.3. Kriminālprocesa likuma 61.nodaļas kārtībā skatāmie pieteikumi, kas saistīti ar tiesā pieņemto spriedumu un lēmumu izpildi, tiek iedalīti tiesas sastāviem pēc izskatīto lietu piederības. Ja pamatlieta neatrodas tiesas arhīvā (krimināllieta ir izskatīta prokuratūrā vai citā tiesā) vai attiecīgā sastāva tiesnesis beidzis pildīt amata pienākumus, vai atrodas pagaidu prombūtnē, pieteikumus sadala manuāli rindas kārtībā.

2.4. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pantā noteiktos tiesai piekritīgos administratīvā pārkāpuma materiālus sadala tiesnešiem pēc materiālu saņemšanas vietas:

2.4.1. Rēzeknes tiesā Balvos iesniegtos materiālus – tiesnesei Simonai Gmirekai;

2.4.2. Rēzeknes tiesā Ludzā iesniegtos materiālus – tiesnešiem Gunāram Strucinskim un Silvijai Saleniecei;

2.4.3. Rēzeknes tiesā Rēzeknē iesniegtos materiālus - tiesnešiem Andrim Zutim, Ivaram Dzindzukam, Aijai Jermacānei un Pēterim Novičenokam;

2.4.4. Administratīvo pārkāpumu lietas, kurās pie administratīvās atbildības saucamā persona dzīvo ārpus Rēzeknes tiesas jurisdikcijas teritorijas, elektroniski sadala visiem tiesnešiem, kuri skata administratīvo pārkāpumu lietas.

2.5. Civilprocesa kārtībā izskatāmos pieteikumus un materiālus sadala tiesnešiem Tatjanai Maļinovskai, Sanitai Rūtenai-Laizānei, Dimitrijam Zamjatinam, Andrim Jonikānam, Intai Marnauzai un Jūlijai Kamiševai. 

2.6.Tiesā ienākošās civillietas automātiskā lietu sadalē tiek nodotas sadalei starp visiem attiecīgas specializācijas tiesnešiem visā tiesā, izņemot tālāk uzskaitītās lietas, kuras tiek nodotas sadalei starp tiesnešiem lietas saņemšanas  vietā:

- prasības par aizgādības tiesību atņemšanu vai atjaunošanu;

- lietas par rīcībspējas ierobežošanu vai ierobežojumu pārskatīšanu.

Ņemot vērā lietas raksturu, lietas dalībniekus, ja lieta skar bērna intereses, ja prasītājs saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību vai citos gadījumos, lai nodrošinātu piekļuvi tiesai, tiesas priekšsēdētājs vai tiesas priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgs lietu nodot automātiskai sadalei pēc teritoriālā piekritības principa.

2.7. Ārvalstu adopcijas lietu izskatīšana notiek Rēzeknes tiesā Rēzeknē, tās skata tiesneši Tatjana Maļinovska, Sanita Rūtena-Laizāne, Dimitrijs Zamjatins, Andris Jonikāns.

2.8. Izmeklēšanas tiesneša pienākumus pilda tiesnese Gaļina Aleksejeva.

Izmeklēšanas tiesneses atvaļinājuma laikā viņas pienākumus, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētāja rīkojumu, pilda tiesneši, kuri specializējas civillietu izskatīšanā.

2.9. Tiesas uzdevumi par ārvalstu spriedumu izpildi tiek sadalīti, ievērojot teritoriālo piekritību.

2.10. Tiesā saņemtās sūdzības par tiesnešu un tiesas darbinieku rīcību un izmeklēšanas tiesneša lēmumiem izskata tiesas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē – tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

Tiesas priekšsēdētāja p.i.                                                              A.Jermacāne