Rēzeknes tiesa Balvos

Pielikums Nr.1

3.02.2020. Rīkojumam Nr.1.23/9

                                            

Rēzeknes tiesā

saņemto lietu, pieteikumu un iesniegumu sadales kārtība 2020.gadā.

 

1.      Rēzeknes tiesas tiesnešu sastāvi un to specializācija.

1.1. Rēzeknes tiesā strādā 18 tieneši, kuri ir sadalīti 18 tiesas sastāvos un tiem noteikta šāda specializācija:

1.sastāvs - tiesnesis Andris Zutis (specializācija krimināllietās)

2.sastāvs - tiesnesis Ivars Dzindzuks (specializācija krimināllietās)

3.sastāvs - tiesnese Aija Jermacāne (izmeklēšanas tiesnesis)

4.sastāvs - tiesnese Sanita Rūtena-Laizāne (specializācija civillietās)

5.sastāvs - tiesnese Tatjana Maļinovska (specializācija civillietās)

6.sastāvs – tiesnesis G.Strucinskis (specializācija krimināllietās)

7.sastāvs - tiesnesis Andris Jonikāns (specializācija civillietās)

8.sastāvs - tiesnesis Dimitrijs Zamjatins (specializācija civillietās)

9.sastāvs - tiesnesis Pēteris Novičenoks (specializācija krimināllietās)

10.sastāvs – tiesneša vakance (specializācija krimināllietās)

11.sastāvs - tiesnese Inta Marnauza (specializācija civillietās)

12.sastāvs - tiesnese Silvija Saleniece (specializācija krimināllietās)

13.sastāvs – tiesnese Jūlija Kamiševa (specializācija civillietās)

14.sastāvs -  tiesnese Simona Gmireka (specializācija krimināllietās)

15.sastāvs – tiesnesis Gunārs Siliņš (specializācija zemesgrāmatu jautājumos)

16.sastāvs – tiesnese Elīna Volika (specializācija zemesgrāmatu jautājumos)

17.sastāvs – tiesnese Diāna Koroševska (specializācija zemesgrāmatu jautājumos)

18.sastāvs – tiesnese Vija Pužule (specializācija zemesgrāmatu jautājumos).

 

2. Lietu sadales vispārīgie principi.

2.1.   Visiem tiesas sastāviem lietas, pieteikumi, iesniegumi (materiāli) un sūdzības tiek iedalītas, ievērojot noteikto tiesas sastāva specializāciju.

2.2.   Lietu sadale tiesā notiek, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas datorizētās lietu sadales moduli. Lietu sadalē tiek piemērots nejaušas sadales princips starp visiem tiesas sastāviem atbilstoši noteiktajai specializācijai, izņemot gadījumus, kad  šie noteikumi neparedz citu kārtību.

2.3.   Tiesā reģistrēto saņemto lietu un pieteikumu automatizētā sadale tiesā tiek veikta ne retāk kā reizi dienā.

2.4.   Civilprocesa kārtībā izskatāmo pieteikumu un iesniegumu elektronisko sadali un nodošanu tiesas sastāviem veic Civillietu kancelejas vadītājs, bet viņa prombūtnē – Krimināllietu kancelejas vadītājs.

2.5.   Kriminālprocesa likuma kārtībā skatāmo lietu un materiālu, materiālu par audzinoša un medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, administratīvo pārkāpumu lietu un sūdzību par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu elektronisko sadali un nodošanu tiesas sastāviem veic tiesas priekšsēdētāja palīgs, bet viņa prombūtnē – Krimināllietu kancelejas vadītājs.

2.6.   Nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumi tiek reģistrēti ienākšanas secībā un sadalīti elektroniski, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmas lietu sadales moduli un ievērojot noteikto tiesnešu specializāciju. Sadali veic tiesas priekšsēdētāja vietnieks zemesgrāmatu jautājumos, bet viņa prombūtnē – viņa norīkotais tiesnesis.

2.7.   Automatizētā lietu sadalē katram tiesnesim tiek noteikts kopējais attiecīgās specializācijas lietu sadales koeficients - 100%. Lietu sadales koeficients ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu atkarībā no administratīvā darba slodzes var tikt samazināts tiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam vai tiesnesim, kurš pilda pienākumus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, vai citu objektīvu apstākļu dēļ arī tiesnesim, kura tiesvedībā ir apjomīga vai īpaši sarežģīta lieta. Izmeklēšanas tiesnesim iedalāmo lietu koeficients tiek samazināts atkarībā no izmeklēšanas tiesneša darba pienākumu noslodzes apjoma. Tiesnešu noslodzes izlīdzināšanas nolūkā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu atsevišķam tiesnesim var samazināt lietu sadales koeficientu vai uz noteiktu laika periodu apturēt noteiktas kategorijas lietu sadali. Tiesnešu noslodzes izvērtējumā tiek ņemts vērā kopējais iedalīto lietu skaits kārtējā un iepriekšējā kalendārajā  gadā.

 

3.         Atsevišķu lietu kategoriju sadales kārtība.

3.1. Kriminālprocesa kārtībā izskatāmās lietas, materiālus par audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu sadala tiesnešiem Andrim Zutim, Ivaram Dzindzukam, Pēterim Novičenokam, Gunāram Strucinskim, Silvijai Saleniecei un Simonai Gmirekai.

3.1.1.Tiesā ienākošās krimināllietas automatizētā lietu sadalē tiek nodotas sadalei starp visiem attiecīgas specializācijas tiesnešiem visā tiesā, izņemot  lietas par audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, kuras tiek nodotas sadalei starp tiesnešiem lietas saņemšanas vietā.

3.1.2. krimināllietas paātrinātā procesa kārtībā, iedala pēc teritoriālās piekritības, ievērojot tiesnešu noslodzi;

3.1.3. Kriminālprocesa likuma 61.nodaļas kārtībā skatāmie pieteikumi, kas saistīti ar tiesā pieņemto nolēmumu izpildi, tiek iedalīti tam tiesas sastāvam, kurš ir taisījis pēdējo galīgo nolēmumu lietā un kontrolē šā nolēmuma izpildi. Ja pamatlieta neatrodas tiesas arhīvā (lietā ir pieņemts prokurora priekšraksts par sodu vai nolēmumu ir pieņēmusi cita tiesa) vai attiecīgā sastāva tiesnesis ir mainījis specializāciju, atrodas ilgstošā prombūtnē vai ir beidzis pildīt amata pienākumus, ar nolēmumu izpildi saistītos pieteikumus sadala manuāli starp krimināllietu specializācijas tiesnešiem rindas kārtībā pēc attiecīgās lietas atrašanās vietas.

3.2. Civilprocesa kārtībā izskatāmās prasības, pieteikumus un materiālus sadala tiesnešiem Tatjanai Maļinovskai, Sanitai Rūtenai-Laizānei, Dimitrijam Zamjatinam, Andrim Jonikānam, Intai Marnauzai un Jūlijai Kamiševai. 

3.2.1. Tiesā ienākošās civillietas tiek nodotas automatizētai sadalei starp visiem attiecīgas specializācijas tiesnešiem visā tiesā, izņemot tālāk uzskaitītās lietas, kuras tiek nodotas sadalei starp tiesnešiem pēc teritoriālās piekritības:

- lietas par rīcībspējas ierobežošanu vai ierobežojumu pārskatīšanu;

- pieteikumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pirms prasības celšanas tiesā.

3.2.2. Ārvalstu adopcijas lietas izskata Rēzeknes tiesā Rēzeknē un tās datorizēti iedala tiesnešiem Tatjanai Maļinovskai, Sanitai Rūtenai-Laizānei, Dimitrijam Zamjatinam un Andrim Jonikānam.

3.2.3. Ja tiesā ir izskatīts pieteikums par pagaidu regulējumu vai prasības nodrošināšanu un ir pieņemts lēmums par pagaidu noregulējuma noteikšanu vai prasības nodrošināšanu pirms prasības iesniegšanas un vēlāk tiesā tiek iesniegta ar šiem prasījumiem  saistītā prasība vai pieteikums, tas tiek nodots tiesnesim, kurš ir pieņēmis lēmumu par pagaidu noregulējumu vai prasības nodrošināšanu.

3.2.4. Ja tiesā jau ir iesniegts prasības pieteikums vai ierosināta civillieta, visus pieteikumus par pagaidu noregulējuma noteikšanu, atcelšanu vai grozīšanu, prasības nodrošinājuma noteikšanu, atcelšanu vai nodrošinājuma līdzekļa maiņu nodod tam tiesas sastāvam, kuram ir iedalīts attiecīgais prasības pieteikums vai kura tiesvedībā ir attiecīgā civillieta.

3.3. Ņemot vērā lietas raksturu, iesaistīto procesa dalībnieku vairākuma dzīves vietu, ja procesa dalībnieki ir nepilngadīgi vai citos gadījumos, lai nodrošinātu piekļuvi tiesai vai veicinātu lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, tiesas priekšsēdētājs var nodot lietu sadalei pēc teritoriālās piekritības.

            3.4. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.pantā noteiktos tiesai piekritīgos administratīvā pārkāpuma materiālus sadala tiesnešiem pēc materiālu saņemšanas vietas:

3.4.1. Rēzeknes tiesā Balvos iesniegtos materiālus – tiesnesei Simonai Gmirekai;

3.4.2. Rēzeknes tiesā Ludzā iesniegtos materiālus – tiesnesei Silvijai Saleniecei;

3.4.3. Rēzeknes tiesā Rēzeknē iesniegtos materiālus – tiesnešiem Andrim Zutim, Ivaram Dzindzukam, Aijai Jermacānei, Gunāram Strucinskim un Pēterim Novičenokam;

3.4.4. Atsevišķos gadījumos, kad Rēzeknes tiesā Ludzā un Balvos krimināllietu specializācijas tiesneši ir prombūtnē, Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.panta kārtībā izskatāmās lietas var tikt nodotas arī civillietu specializācijas tiesnešiem;

3.4.5. Sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu iedala tiesnešiem Andrim Zutim, Ivaram Dzindzukam, Pēterim Novičenokam, Gunāram Strucinskim, Silvijai Saleniecei, Aijai Jermacānei un Simonai Gmirekai.

            3.5. Tiesā ienākušās lietas, kuras ir apvienojamas vienā tiesvedībā, iepriekš izvērtējot apvienošanas lietderību un iespējamību, ar tiesas priekšsēdētāja rezolūciju tiek iedalītas manuāli tam tiesas sastāvam, kura tiesvedībā ir attiecīgā lieta, kurai pievienojama jaunā lieta.

           3.6. Ja tiesnesis ir sevi atstatījis no lietas izskatīšanas vai pieņēmis noraidījumu, kā arī tiesnešu prombūtnes gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt lietu teritoriālās sadales kārtību, lietas vai pieteikumi tiek nodoti automatizētai sadalei starp visiem attiecīgās specializācijas tiesnešiem, ievērojot vispārīgos lietu sadales principus.

3.7. starptautiskās tiesiskās palīdzības lūgumus un procesuālos uzdevumus sadala manuāli starp attiecīgās specializācijas tiesnešiem rindas kārtībā, nepieciešamības gadījumā ievērojot teritoriālo piekritību.

            3.8. Izmeklēšanas tiesneša pienākumus pilda tiesnese Aija Jermacāne. Tiesneses Aijas Jermacānes prombūtnes laikā izmeklēšanas tiesneša pienākumus pilda civillietu specializācijas tiesneši saskaņā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu.

3.9. Pieteikumus par operatīvo datu iegūšanu no elektronisko sakaru komersantiem Operatīvās darbības likuma 9.panta piektās daļas kārtībā izlemj tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvaroti tiesneši.

3.10. Tiesā saņemtās sūdzības par tiesnešu un tiesas darbinieku rīcību un izmeklēšanas tiesneša lēmumiem izskata tiesas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē – tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

 

Tiesas priekšsēdētājs                                                                   P.Novičenoks