Rīgas apgabaltiesa

 

Dibināta 1918. gada 5. decembrī. 

Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas savu darbību atsāka 1995. gadā kā pirmās un apelācijas instances tiesa.

No 2015. gada izskata lietas tikai kā apelācijas instances tiesa.

Ir lielākā no piecām vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesām Latvijā.

Izskata vairāk nekā pusi no gada laikā vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesās izskatītajām civillietām, krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām. 

Rīgas apgabaltiesa ir apelācijas instances tiesa Rīgas pilsētas tiesai, Rīgas rajona tiesai un Ekonomisko lietu tiesai.

Rīgas apgabaltiesa izvietota divās ēkās – Krimināllietu tiesas kolēģija Abrenes ielā 8 un Civillietu tiesas kolēģija Brīvības bulvārī 34. 

Tiesā strādā 65 tiesneši – 39 Civillietu tiesas kolēģijā, 26 Krimināllietu tiesas kolēģijā – un 133 darbinieki. 

Lietas izskata trīs tiesnešu sastāvā rakstveida un mutvārdu procesā.

Tiesas sēdes notiek klātienē un attālināti, izmantojot videokonferenču iespējas. 

Pastāvīgi norit aktīvs tiesu dialogs un pētnieciskais darbs vienotas tiesu prakses izveidei Latvijā.

Rīgas apgabaltiesa sniedz ieguldījumu kopējās Eiropas tiesiskās telpas attīstībā un sadarbojas ar citu Eiropas valstu apelācijas instances tiesām, starptautiskajām tieslietu organizācijām un tīkliem.

Regulāri tiek piedāvātas prakses iespējas jurisprudences studentiem. 

Civillietu tiesas kolēģijā ir 13 tiesas sēžu zāles, Krimināllietu tiesas kolēģijā – 16 tiesas sēžu zāles, kā arī konferenču zāles.

Tiesā ir iekārtota bibliotēka un izveidota muzeja ekspozīcija. 

Rīgas apgabaltiesas vēsturiskā ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.