Rīgas rajona tiesa (Rīgā)

Rīgas rajona tiesā ienākušo civillietu, krimināllietu, administratīvo pārkāpumu lietu, tiesai piekritīgo sūdzību, pieteikumu, iesniegumu, ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu un nostiprinājuma lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

 

SADALES KĀRTĪBA no 2020. gada 1.jūlija

1.       Vispārīgie principi

1.1.Tiesā strādājošie tiesneši, tai skaitā tiesas priekšsēdētājs un viņa vietnieki, tiek noteikti atsevišķos tiesas sastāvos ar sekojošu kārtas numuru:

1. – tiesnese Elita STIVRIŅA

2. – tiesnese Santa BERNHARDE

3. – tiesnese Ieva ČUDINA

4. – tiesnese Ivonna ĀDAMSONE- STRUŽA

5. – tiesnese Aija BRIEDE

6. – tiesnese Kristīne EVERTOVSKA

7. – tiesnese Ieva BĀLIŅA

8. – tiesnese Kristiāna GROSFOGELE

9. – tiesnese Baiba ĀBELE

10.- tiesnese Inese SILIŅEVIČA

11.- tiesnese Ilona OZOLIŅA- KĻAVIŅA

12.- tiesnese Elīna SLIŠĀNE

13.- tiesnese Vita PUŠKUNDZE

14.- vakance

15.- tiesnese Inga LIPSKA

16.- neeksistē

17.- tiesnese  Maija DREIMANE

18. –tiesnese Vineta MAZURE

19. - tiesnese Ineta RIEKSTIŅA

20.- tiesnese  Aija ILSTERE

21.- tiesnese  Valija GREBEŽNIECE

22.-tiesnese   Ingrīda BITE

23.-tiesnese   Inguna GAILE

24.-tiesnese   Ilze FREIMANE

25.- tiesnesis Raimonds BULS

26.-tiesnese  Gundega LAPIŅA

27.- tiesnese Gunta VIĻUMSONE

28.-tiesnese  Baiba JAKOBSONE

29.-tiesnese  Olga ŽUKA

30.-tiesnese  Diāna LIEPIŅA

31.-tiesnese  Agnese MAĻINOVSKA

32.- tiesnese Jolanta LĪVENA

33.- tiesnese Inese BĒRZKALNE

34.- tiesnese Sandra ZEIRE

35.- tiesnese Dainida SARMA

36.- tiesnese Antra TILTIŅA- ZARIŅA

37.- tiesnese Indra KREICBERGA

38.- tiesnese Everita ANCĀNE

39.- tiesnesis Helmuts NAGLIS

40.- tiesnese Skaidrīte TEMĻAKOVA

41.- tiesnese Māra BALODE                                                                                                  .

42.- tiesnese Ināra ZARIŅA

43.- tiesnese Ināra KUZŅECOVA

44.- tiesnese Sarmīte STŪRMANE

1.2.             Visiem, iepriekšējā punktā minētajiem tiesas sastāviem lietas, pieteikumi, iesniegumi (materiāli), nostiprinājuma lūgumi par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un sūdzības tiek iedalītas, ievērojot tiesas sastāva specializāciju tiesību nozarēs un atsevišķās lietu kategorijās. Tiesas sastāva specializācija izriet no tiesas darba organizācijas, tiesneša darba prakses, viņa pieredzes un tiek noteikta vai mainīta likuma „Par tiesu varu” 281. panta kārtībā.

1.3 Rīgas rajona tiesā Rīgā (Aiviekstes ielā 6 un Ieriķu ielā 5), Siguldā un Jūrmalā saņemtās lietas, pieteikumi (materiāli) un iesniegumi tiek sadalīti starp  1.1. punktā minētajiem tiesas sastāviem, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas ( turpmāk tekstā TIS) lietu sadales programmu. Nostiprinājuma lūgumi tiek sadalīti elektroniski, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (turpmāk VVDZ) lietu sadales programmu .

1.4. Ja TIS programma vai VVDZ lietu sadales programma pilnībā nenodrošina lietu, pieteikumu (materiālu), iesniegumu un nostiprinājumu lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā sadali vai pastāv objektīvi apstākļi, kas liedz izmantot datorizēto lietu sadali (piem. elektrības padeves traucējumi; sistēma nenodrošina attiecīgā veida lietu sadali u.c. gadījumi), vai cita, objektīvi pamatota, nepieciešamība, t.sk. noslodzes izlīdzināšanai- lietu sadali veic manuāli, saskaņojot ar tiesas priekšsēdētāju.

1.5. Lietu sadali veic:

1.5.1.Lietu elektronisko sadali TIS programmā un nodošanu tiesas sastāviem (ar sastāva kārtas numuru no 1 līdz 31) veic Rīgas rajona tiesas Rīgā, Aiviekstes ielā 6 kancelejas vadītājs, bet viņa prombūtnē- minētās tiesas kancelejas vadītāja vietnieks vai tiesas priekšsēdētaja palīgs. Elektroniskās sadales rezultātus apstiprina tiesas priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu vienmērīgu ātri skatāmo pieteikumu sadali (ārvalsts tiesu uzdevumi, pieteikumi par vardarbību u.c.), pieteikumi tiek iedalīti manuāli rindas kārtībā vai pēc dežūru grafika  (administratīvo pārkāpumu lietas, kriminālprocesi paātrinātā kārtībā u.c.).

1.5.2. Rīgā Ieriķu ielā 5 saņemto un iereģistrēto lietu, t.sk.  nostiprinājuma lūgumu sadali tiesas sastāviem ( ar kārtas numuru no 32 līdz 44) veic  Rīgas rajona tiesas, Ieriķu ielā 6 kancelejas vadītājs vai  kancelejas vadītāja prombūtnes laikā- tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

        1.6. Lietu pārdale vai manuāla sadale  pieļaujama šādos gadījumos:

-nepieciešams izlīdzināt tiesnešu noslodzi (pārslodze vai nepietiekama noslodze);

-tiesneša prombūtne (slimība, komandējums, mācības u.tml.), lai nodrošinātu lietu savlaicīgu izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā;

- gadījumos, ja tiesnesis ir beidzis pildīt tiesneša pienākumus un palikušas neizskatītas lietas;

-ja automātiskā sadale notikusi neveiksmīgi - savstarpēji saistītas lietas ir sadalītas dažādiem tiesnešiem (lieta tiek pārdalīta tam tiesnesim, kuram ir iedalīta pirmā nostiprinājuma žurnālā reģistrētā saistītā lieta);

- var pārdalīt, ja  lietu, pieteikumu vai sūdzību nodod tiesnesim, kura lēmums ir atcelts par attiekšanos pieņemt pieteikumu un ierosināt lietu vai gadījumos, ja tiesnesis taisījis lēmumu par pieteikuma atstāšanu bez virzības un trūkumi nav novērsti un pieteikums tiek iesniegts no jauna;

- gadījumā, ja nevar atlikt lietas  (pieteikuma vai jautājuma) lemšanu;

- ja  automātiskās sadales rezultātā tiesnesim tiek iedalīta lieta, kurā ir atcelts minētā (konkrētā) tiesneša lēmums un lieta nodota atkārtotai izskatīšanai;

-ja ir apstākļi, kas varētu radīt šaubas par tiesneša objektivitāti (par šādu apstākļu esamību tiesnesim ir pienākums informēt priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku ar rakstisku iesniegumu):

-ja pastāv apstākļi, kas var būt pamats tiesneša atstatīšanai vai noraidīšanai (Civilprocesa likuma 19.pants);

 

1.7. Veicot lietu, pieteikumu, nostiprinājuma lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un sūdzību sadali ir pieļaujami izņēmumi:

-pirms kārtējā atvaļinājuma, kas ir garāks par vienu kalendāro nedēļu, attiecīgajam tiesnesim;

-pēc kārtējā atvaļinājuma attiecīgajam tiesnesim;

- 1-31.sastāva tiesnešiem pirms atvaļinājuma netiek iedalītas lietas, ievērojot sekojošo, ja atvaļinājums ir vienu nedēļu, tad vienu dienu pirms atvaļinājuma, ja divas nedēļas, tad divas dienas pirms atvaļinājuma un tādā progresijā uz priekšu…., ja sešas nedēļas, tad nedēļu pirms atvaļinājuma.

 

1.8. Tiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem ienākušās lietas, pieteikumus, iesniegumus, nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un sūdzības tiek iedalītas, ievērojot aizņemtību iestādes vadītāja pienākumu pildīšanā, tiesnesim- ievērojot aizņemtību pienākumu pildīšanā  pašpārvaldes institūcijās;

 

2.Lietu sadales kārtība.

2.1. Administratīvo pārkāpumu lietas un Latvijas APK 279. panta kārtībā saņemtās sūdzības Rīgas rajona tiesā, Rīgā Aiviekstes ielā 6 skata sekojoši tiesneši:

tiesnese Ivonna ĀDAMSONE-STRUŽA

tiesnese Ilona OZOLIŅA- KĻAVIŅA

tiesnese Aija BRIEDE

tiesnese Baiba ĀBELE

tiesnese Inese SILIŅEVIČA

tiesnese Kristīne EVERTOVSKA

 

Latvijas APK 279. panta kārtībā saņemtās sūdzības  Rīgas rajona tiesā Aiviekstes ielā 6 un  Siguldā, skata sekojoši tiesneši:

tiesnese Maija DREIMANE

tiesnese Valija GREBEŽNIECE

Rīgas rajona tiesā, Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospekts 1A,  Administratīvo pārkāpumu lietas un Latvijas APK 279. panta kārtībā saņemtās sūdzības  skata sekojoši tiesneši:

Gundega LAPIŅA

Ingrīda BITE

Baiba JAKOBSONE

 

2.1. punktā minētās administratīvo pārkāpumu lietas, ja tajās, saņemot tiesā, ir noteikts izskatīšanas datums, vai ja datums nav noteikts- nodod tiesnesim, ievērojot dežūrgrafiku.

Slodzes izlīdzināšanas gadījumā-  Latvijas APK 279.panta kārtībā saņemtās sūdzības, kurās, iesniedzot, nav lūgts mutvārdu process, var nodot izskatīšanai  jebkuram 2.1. punktā minētam tiesnesim.

 

2.2. Civillietu, krimināllietu, pieteikumu, iesniegumu, materiālu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšana Rīgā, Aiviekstes ielā 6:

1.sastāvs – tiesnese Elita STIVRIŅA- skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, specializējas adopcijas lietu izskatīšanā;

2.sastāvs - tiesnese Santa BERNHARDE - skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus; specializējas adopcijas lietu izskatīšanā;

3.sastāvs – tiesnese Ieva ČUDINA -  skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus, ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

4.sastāvs - tiesnese Ivonna ĀDAMSONE- STRUŽA - skata visu kategoriju krimināllietas; lietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu; lietas par noziedzīgi iegūtu mantu; audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem; pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

5.sastāvs – tiesnese Aija BRIEDE- skata visu kategoriju krimināllietas; lietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu; lietas par noziedzīgi iegūtu mantu; audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem; pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

6.sastāvs – tiesnese Kristīne EVERTOVSKA -  pilda Izmeklēšanas tiesneša pienākumus, skata administratīvo pārkāpumu lietas un  sūdzību lietas par iestāžu lēmumiem; skata civilprocesuālā kārtībā skatāmās vienkāršotā procesa lietas un pieteikumus par vardarbību.

7.sastāvs – tiesnese Ieva BĀLIŅA-  skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, specializējas adopcijas lietu izskatīšanā;

8.sastāvs – tiesnese Kristiāna GROSFOGELE- skatīt pie tiesas Z.Meirovica ielā 1.A, Jūrmala;

9.sastāvs – tiesnese Baiba ĀBELE- skata visu kategoriju krimināllietas; lietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu; lietas par noziedzīgi iegūtu mantu; audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem; pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

10.sastāvs - tiesnese Inese SILIŅEVIČA - skata visu kategoriju krimināllietas, skata pieteikumus, kas saistīti ar kriminālsoda izpildi;

11.sastāvs - tiesnese Ilona OZOLIŅA- KĻAVIŅA- skata visu kategoriju krimināllietas; lietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu; lietas par noziedzīgi iegūtu mantu; audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem; pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

12.sastāvs– tiesnese Elīna SLIŠĀNE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

13. sastāvs- tiesnese Vita PUŠKUNDZE veic Izmeklēšanas tiesneša pienākumus un skata likuma „Par tiesu varu” 32.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesu lietas (izņemot maksātnespējas un darba lietas), t.sk. ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

14. sastāvs-  vakance

15. sastāvs tiesnese- Inga LIPSKA- skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus.

 

Rīgas rajona tiesā, Siguldā, Šveices iela 27:

17. sastāvs- tiesnese Maija DREIMANE- skata visu kategoriju civillietas  (izņemot maksātnespējas lietas), skata civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

18.sastāvs Vineta MAZURE- skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

19.sastāvs- tiesnese Ineta RIEKSTIŅA- skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

20. sastāvs tiesnese Aija ILSTERE- skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

21. sastāvs- tiesnese Valija GREBEŽNIECE- skata visu kategoriju civillietas (izņemot maksātnespējas lietas), civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

 

Rīgas rajona tiesā, Jūrmalā, Z.Meierovica prospektā 1A:

8. sastāvs tiesnese Kristiāna GROSFOGELE skata visu kategoriju civillietas, skata civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

22. sastāvs tiesnese Ingrīda BITE- skata visu kategoriju krimināllietas, specializējas lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem; skata pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

23. sastāvs tiesnese Inguna GAILE veic Izmeklēšanas tiesneša pienākumus un skata likuma „Par tiesu varu” 32.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesu lietas (izņemot maksātnespējas un darba lietas), t.sk. ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

24.sastāvs tiesnese Ilze FREIMANE- skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

25. sastāvs tiesnesis Raimonds BULS - skata visu kategoriju civillietas (izņemot maksātnespējas lietas), civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

26. sastāvs tiesnese Gundega LAPIŅA- skata visu kategoriju krimināllietas, specializējas lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem; skata pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

27.sastāvs- Gunta VIĻUMSONE skata  visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

28. sastāvs tiesnese Baiba JAKOBSONE- skata visu kategoriju krimināllietas, specializējas lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem; skata pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

29. sastāvs- tiesnese Olga ŽUKA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus; Izmeklēšanas tiesneša prombūtnē var veikt Izmeklēšanas tiesneša pienākumus;

30.sastāvs – tiesnese Diāna LIEPIŅA veic Izmeklēšanas tiesneša pienākumus un skata likuma „Par tiesu varu” 32.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesu lietas (izņemot maksātnespējas un darba lietas), t.sk. ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

31.sastāvs – tiesnese Agnese MAĻINOVSKA skata visu kategoriju civillietas, skata civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

 

Civillietu, pieteikumu, nostiprinājuma lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un sūdzību izskatīšana Rīgas rajona tiesas, Rīgā, Ieriķu ielā 5:

32.sastāvs - tiesnese Jolanta LĪVENA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu;

33.sastāvs -  tiesnese Inese BĒRZKALNE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu;

34.sastāvs -  tiesnese Sandra ZEIRE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu;

35.sastāvs  - tiesnese Dainida SARMA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu;

36.sastāvs - tiesnese Antra TILTIŅA-ZARIŅA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu;

37.sastāvs - tiesnese Indra KREICBERGA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu;

38.sastāvs - tiesnese Everita ANCĀNE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu;

39.sastāvs -  tiesnesis Helmuts NAGLIS skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu;

40.sastāvs - tiesnese Skaidrīte TEMĻAKOVA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu;

41.sastāvs -  tiesnese Māra BALODE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu; .

42.sastāvs - tiesnese Ināra ZARIŅA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu;

43.sastāvs - tiesnese Ināra KUZŅECOVA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu; 

44.sastāvs – tiesnese Sarmīte STŪRMANE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus -par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta pastiprināšanu.

 

2.3. Adopcijas lietu izskatīšana notiek Rīgas rajona tiesā, Rīgā Aiviekstes ielā 6.

2.4. Sūdzību par Zvērinātu tiesu izpildītāju darbībām un Zvērinātu tiesu izpildītāju iesniegumu izskatīšana notiek Rīgas rajona tiesā, Siguldā.

2.5. Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu izskatīšanā notiek Rīgas rajona tiesā, Siguldā. Iesniegumi tiek dalīti saskaņā ar dežūru grafiku.

2.6. Tiesneši pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājam adresētu iesniegumu, nepiedalās tādu pieteikumu un lietu izskatīšanā, kurā kāds no dalībniekiem ir darījuma partneris likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

2.7. Kriminālprocesa likuma 61.nodaļas kārtībā skatāmie pieteikumi, kas saistīti ar tiesā pieņemto spriedumu un lēmumu izpildi, tiek iedalīti tiesas sastāviem pēc teritoriālās piekritības un pēc izskatīto lietu piederības un specializācijas ( izņemot Rīgas rajona tiesu, Jūrmalā).

Sadale Tiesu informācijas sistēmā vai manuāli rindas kārtībā notiek gadījumos, ja pamatlieta neatrodas tiesas arhīvā (piem. krimināllieta ir izskatīta citā tiesā, t.sk. Siguldas tiesā līdz 2015. gada 01. martam vai prokuratūrā) vai attiecīgā sastāva tiesnesis beidzis pildīt amata pienākumus vai atrodas pagaidu prombūtnē.

Tiesas priekšsēdētājam, lai nodrošinātu tiesas darba organizāciju un samērīgu tiesnešu noslodzi,  ir tiesības mainīt  2.1; 2.2; 2.3.,2.4.,2.5.,2.7.,2.8. punktā noteikto kārtību un slodzes koeficientu, kas pamatā tiek noteikts kopējā apmērā tiesnesim -100%, Izmeklēšanas tiesnesim- 50%.

Tiesas priekšsēdētājs minētā teksta nozīmē ir arī tiesas priekšsēdētaja vietnieks tiesas priekšsēdētāja prombūtnē.

 

Ar 2020. gada 1. jūliju zaudē spēku 2019.gada 30 decembrī izdotā Lietu sadales kārtība.

Pamats: Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas 2020. gada 19. jūnija Rīkojums Nr. 1-23/34.

 

2020. gada 19. jūnijā

 

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja                                                 I.Siliņeviča