Vidzemes rajona tiesa (Alūksnē)

Lietu sadales plāns Vidzemes rajona tiesā 2020.gadā

 

Pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 28.1 un 33. pantu, noteikt lietu sadales plānu Vidzemes rajona tiesā 2020. gadā sekojošā redakcijā:

 

1.                        Vidzemes rajona tiesā tiek noteikti sekojoši tiesu sastāvi:

Sastāva numurs

Vārds un uzvārds

Sastāva numurs

Vārds un uzvārds

1.

Anita Bērziņa

18.

Kornēlija Poča

2.

Maija Bogdane

19.

Iveta Puriņa

3.

Sandra Dreija

20.

Gunta Rezgoriņa

4.

Anita Grīnberga

21.

Daina Ročāne

5.

Jānis Grīnbergs

22.

Ita Seisuma

6.

Daina Glinka

23.

Agrita Sīmane

7.

Antra Bušmane

24.

Līga Ašitoka

8.

Kārlis Jansons

25.

Antra Strupule

9.

Līga Karlsone

26.

Gunta Širaka

10.

Inna Lipša

27.

Lauris Šņepsts

11.

Ilze Lazdiņa

28.

Sanita Vilciņa

12.

Ingrīda Liepa

29.

Baiba Caunīte

13.

Didzis Līdacis

30.

Inese Čakša

14.

Rasma Medne

31.

Aija Grāve

15.

Alvis Melbergs

32.

Inese Kiršteine

16.

Aija Miķelsone

33.

Baiba Lielpētere

17.

Agita Papule

34.

Lolita Marovska

 

 

35.

Sandra Vītola

2.              Tiesā ienākošās krimināllietas skata tiesneši pēc sekojošas tiesas atrašanās vietas:

- Valmierā- Agrita Sīmane, Alvis Melbergs un Jānis Grīnbergs;

- Cēsīs- Agita Papule, Līga Ašitoka un Lauris Šņepsts;

- Madonā- Ilze Lazdiņa un Kornēlija Poča;

- Gulbenē- Maija Bogdane;

- Limbažos- Aija Miķelsone un Kārlis Jansons;

- Alūksnē- Sanita Vilciņa un Antra Strupule;

- Valkā- Jānis Grīnbergs.

3. Tiesā ienākošās civillietas skata tiesneši pēc sekojošas tiesas atrašanās vietas:

- Valmierā- Ita Seisuma, Didzis Līdacis, Ingrīda Liepa, Jānis Grīnbergs, Lolita Marovska un Antra Bušmane;

- Cēsīs- Līga Karlsone, Anita Bērziņa, Daina Ročāne, Baiba Lielpētere un Inese Kiršteine;

- Madonā- Gunta Rezgoriņa, Inna Lipša un Baiba Caunīte;

- Gulbenē- Rasma Medne, Gunta Širaka un Inese Čakša;

- Limbažos- Daina Glinka, Anita Grīnberga un Sandra Vītola;

- Alūksnē- Iveta Puriņa;

- Valkā- Sandra Dreija un Aija Grāve.

4. Tiesā ienākošās zemesgrāmatu lietas skata tiesneši Lolita Marovska, Antra Bušmane, Jānis Grīnbergs, Baiba Lielpētere, Inese Kiršteine, Baiba Caunīte, Inese Čakša, Sandra Vītola, Aija Grāve, Anita Grīnberga un Sanita Vilciņa.

 

5. Tiesā ienākošās administratīvo pārkāpumu lietas, sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās un lietas par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā skata visi tiesneši. Tiesas priekšsēdētājs, ņemot vērā noslodzi un specializāciju, var izslēgt noteiktus tiesnešus no šo lietu sadales.

6. Saskaņā ar Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas lēmumu un Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja rīkojumu, izmeklēšanas tiesneša pienākumus pilda tiesneši pēc sekojošas tiesas atrašanās vietas:

- Valmierā- Ingrīda Liepa;

- Cēsīs- Līga Karlsone;

- Madonā- Gunta Rezgoriņa;

- Limbažos- Anita Grīnberga;

- Alūksnē- Iveta Puriņa.

Izmeklēšanas tiesneša prombūtnes laikā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu par izmeklēšanas tiesnesi attiecīgajā tiesas atrašanās vietā nepieciešamības gadījumā var tikt norīkots cits tiesnesis, kas skata civillietas.

7.    Tiesā ienākušās lietas tiesnešiem tiek iedalītas izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas (turpmāk TIS) un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmas (turpmāk VVDZ) lietu sadales moduli (automātiskā lietu sadale). Lietu sistēmās tās ienākšanas secībā ievada kancelejas vadītājs (kancelejas vadītāja vietnieks) vai viņa norīkota persona. Lietu automatizēto sadali ne retāk kā reizi dienā veic tiesas priekšsēdētājs. Tiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā automātisko lietu sadali pēc priekšsēdētāja norādījuma ir tiesīgs veikt kancelejas vadītājs (kancelejas vadītāja vietnieks). Administratīvo pārkāpumu lietu automātisko sadali veic pēc lietas ienākšanas vietas kancelejas vadītājs vai kancelejas vadītāja vietnieks.

8.    Automātiskā lietu sadalē katram tiesnesim tiek noteikts kopējais lietu koeficients 100%. Šis koeficients atkarībā no darba pienākumu noslodzes tiek samazināts tiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam vai citu objektīvu apstākļu dēļ arī tiesnesim. Izmeklēšanas tiesnesim iedalāmo lietu koeficients tiek samazināts atkarībā no izmeklēšanas tiesneša darba pienākumu noslodzes apjoma. Tiesas priekšsēdētājam, nolūkā izlīdzināt starp tiesnešiem noslodzi, ir tiesības TIS  vai VVDZ noteikt tiesnesim individuālus lietu iedales griestus.

9.    Tiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs noteikt tiesnešu specializāciju noteiktā tiesību nozarē.

 Maksātnespējas lietu izskatīšanā specializējas un šīs lietas automātiskā lietu sadalē tiek iedalītas tiesnešiem: Didzim Līdacim, Dainai Ročānei, Rasmai Mednei, Anitai Grīnbergai, Ivetai Puriņai, Sandrai Dreijai, Līgai Karlsonei, Innai Lipšai un Anitai Bērziņai.

Saistību izpildē bezstrīdus kārtībā un izsoles aktu apstiprināšanā specializējas un šīs lietas automātiskā lietu sadalē tiek iedalītas tiesnešiem: Lolitai Marovskai, Antrai Bušmanei, Baibai Lielpēterei, Inesei Kiršteinei, Baibai Caunītei, Inesei Čakšai, Sandrai Vītolai un Aijai Grāvei.

10.     Tiesā ienākošās civillietas automātiskā lietu sadalē tiek nodotas sadalei starp visiem attiecīgas specializācijas tiesnešiem visā tiesā, izņemot tālāk uzskaitītās lietas, kuras tiek nodotas sadalei starp tiesnešiem tiesas atrašanās vietā pēc procesuālajos likumos noteiktā teritoriālā piekritības principa:

-   prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām;

-   prasības par paternitātes noteikšanu;

-   adopcijas lietas;

-   prasības par aizgādības tiesību atņemšanu vai atjaunošanu;

-   lietas par rīcībspējas ierobežošanu vai ierobežojumu pārskatīšanu;

-   darbinieku prasības, kas izriet no darba tiesiskām attiecībām;

-   pieteikumi par prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas tiesā;

-   pieteikumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pirms prasības celšanas tiesā.

Ņemot vērā lietas raksturu, lietas dalībniekus, ja lieta skar bērna intereses, ja prasītājs saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību vai citos gadījumos, lai nodrošinātu piekļuvi tiesai, tiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs arī citu kategoriju lietu nodot automātiskai sadalei pēc teritoriālā piekritības principa. Ja tiesas atrašanās ēkā, kurā pēc teritoriālā sadales principa būtu jāsadala lieta, tobrīd nestrādā neviens attiecīgās specializācijas tiesnesis, tiesas priekšsēdētājs nodod lietu automātiskā sadalē tuvākajās tiesas ēkās.

11.     Tiesā ienākošās krimināllietas automātiskā lietu sadalē tiek nodotas sadalei starp visiem attiecīgas specializācijas tiesnešiem visā tiesā, izņemot tālāk uzskaitītās lietas, kuras tiek nodotas sadalei starp tiesnešiem tiesas atrašanās vietā pēc procesuālajos likumos noteiktā teritoriālā piekritības principa:

-   lietas, kurās noslēdzot pirmstiesas izmeklēšanu, apsūdzētais nav piekritis lietas izskatīšanai tiesā bez pierādījumu pārbaudes;

-   lietas par audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu;

-   soda izpildes lietas, kas saistītas ar pamatlietu, kura izskatīta tiesas atrašanās vietā.

Ņemot vērā lietas raksturu, iesaistītos procesa dalībniekus, ja lieta skar bērna intereses, vai citos gadījumos, lai nodrošinātu piekļuvi tiesai vai lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, tiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs arī citu kategoriju lietu nodot automātiskai sadalei pēc teritoriālā piekritības principa vai noteikt vairāku tiesu ēku atrašanās teritoriju, kurā lieta tiek nodota automātiskā lietu sadalē. Ja tiesas atrašanās ēkā, kurā būtu jāsadala lieta, tobrīd nestrādā neviens attiecīgās specializācijas tiesnesis, tiesas priekšsēdētājs nodod lietu automātiskā sadalē tuvākajās tiesas ēkās.

12.Tiesā ienākošās administratīvo pārkāpumu lietas (administratīvo pārkāpumu protokolus un iesniegumus par apskates veikšanu) automātiskā proporcionālā lietu sadalē tiek nodotas sadalei starp visiem tiesnešiem tiesas atrašanās vietā pēc procesuālajos likumos noteiktā teritoriālā piekritības principa. Tiesā ienākošās sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās automātiskā proporcionālā lietu sadalē tiek nodotas sadalei starp visiem tiesas tiesnešiem.

13.Teritoriālais piekritības princips, kas norādīts lietu sadales plāna 8., 9. un 10. punktā ietver sevī sekojošu teritoriālo piekritību Vidzemes rajona tiesas ēkai:

-   Valmierā- Valmieras pilsēta, Beverīnas novads, Burtnieku novads, Kocēnu novads, Mazsalacas novads, Naukšēnu novads, Rūjienas novads;

-   Alūksnē- Alūksnes pilsēta, Alūksnes novads, Apes novads;

-   Cēsīs- Cēsu pilsēta, Amatas novads, Cēsu novads, Jaunpiebalgas novads, Līgatnes novads, Pārgaujas novads, Priekuļu novads, Raunas novads, Vecpiebalgas novads;

-   Gulbenē- Gulbenes pilsēta, Gulbenes novads;

-   Limbažos- Limbažu pilsēta, Alojas novads, Limbažu novads, Salacgrīvas novads;

-   Madonā- Madonas pilsēta, Cesvaines novads, Ērgļu novads, Lubānas novads, Madonas novads, Varakļānu novads;

-   Valkā- Valkas pilsēta, Smiltenes novads, Strenču novads, Valkas novads.

14.Izņēmuma gadījumos, ņemot vērā procesuālo tiesību normu regulējumu (neatliekamības kārtībā skatāma lieta, lemjams jautājums par lietu apvienošanu un citi gadījumi) ienākošās lietas raksturu, tiesnešu noslogotību vai citus objektīvus apstākļus, lietu sadale var notikt ar tiesas priekšsēdētāja rezolūciju (manuāla lietu sadale). Tiesas priekšsēdētāja īslaicīgas prombūtnes laikā vai saskaņā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu par amata pienākumu noteikšanu priekšsēdētāja vietniekiem šādu rezolūciju ir tiesīgs dot priekšsēdētāja vietnieks.

15.Procesuālie pieteikumi un iesniegumi lietā tiek nodoti izskatīšanai tiesnesim, kurš skata vai izskatījis lietu. Ja tiesnesis atrodas ilgstošā prombūtnē vai beidzis pildīt tiesneša amata pienākumus, tie ar priekšsēdētāja rezolūciju tiek nodoti izskatīšanai citam tiesnesim. Citu iesniegumu, sūdzību un pieteikumu izskatīšana tiesnešiem tiek nodota ar tiesas priekšsēdētāja rezolūciju. Tiesas priekšsēdētāja īslaicīgas prombūtnes laikā vai saskaņā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu par amata pienākumu noteikšanu priekšsēdētāja vietniekiem šādu rezolūciju ir tiesīgs dot priekšsēdētāja vietnieks.

 

2020.gada 5.maijā

 

Tiesas priekšsēdētājs                                                                                 J.Grīnbergs