Zemgales rajona tiesa (Dobelē)

Zemgales rajona tiesas

LIETU SADALES PLĀNS

2024.gadam

 

Apstiprināts saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 28.1pantu

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Zemgales rajona tiesā saņemtās  krimināllietas, civillietas, sūdzības par iestāžu lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās tiek reģistrētas to saņemšanas  secībā Tiesu informācijas sistēmā (turpmāk – TIS) un sadalītas elektroniski, izmantojot TIS lietu elektroniskās sadales programmu, ievērojot noteikto tiesnešu specializāciju.

1.2. Nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumi (turpmāk - nostiprinājuma lūgumi) tiek reģistrēti to saņemšanas  secībā Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (turpmāk – VVDZ) un sadalīti elektroniski, izmantojot VVDZ lietu elektroniskās sadales programmu, ievērojot noteikto tiesnešu specializāciju. 

1.3. Ja TIS vai VVDZ programmas pilnībā nenodrošina lietu, pieteikumu (materiālu), nostiprinājuma lūgumu sadali vai pastāv objektīvi apstākļi, kas liedz izmantot datorizēto lietu sadali (elektrības padeves traucējumi; sistēma nenodrošina attiecīga veida lietu sadali u.c. gadījumi), vai ir cita objektīvi pamatota nepieciešamība (slodzes izlīdzināšana, tiesneša pāriešana darbā citā tiesā u.c. gadījumi), lietu un nostiprinājuma lūgumu sadali veic manuāli ar rakstisku atļauju rezolūcijas formā tiesas priekšsēdētājs, viņa prombūtnē viens no tiesas priekšsēdētāja vietniekiem.

1.4. Tiesnešu pārslodzes vai tiesneša prombūtnes (saslimšana, atvaļinājums, prombūtne sakarā ar pagaidu norīkošanu citā tiesā vai institūcijā u.c.) gadījumā, ja nevar atlikt lietas izskatīšanu, vai, lai nodrošinātu lietu un nostiprinājuma lūgumu izskatīšanu procesuālajos termiņos, lai nodrošinātu saprātīgu lietu izskatīšanas termiņu ievērošanu, pieteikuma, materiāla, iesnieguma vai atsevišķa jautājuma izskatīšanu tiesas priekšsēdētājam ir tiesības nodot izskatīšanai citam tiesas sastāvam vai likumā “Par tiesu varu” noteiktajos gadījumos izņemt lietu no tiesneša lietvedības un nodot citam tiesas sastāvam.

1.5. Citus tiesā saņemtos materiālus, pieteikumus un iesniegumus, kas netiek reģistrēti TIS vai VVDZ, saņemšanas secībā, ievērojot tiesnešu specializāciju, kvalifikāciju, slodzi un pēc izskatīšanas piederības sadala manuāli ar rakstisku atļauju rezolūcijas formā tiesas priekšsēdētājs, viņa prombūtnē viens no tiesas priekšsēdētāja vietniekiem vai tiesas priekšsēdētāja norīkots tiesas darbinieks.

1.6. Sūdzības vai pieteikumus, kas iesniegti jau ierosinātā maksātnespējas procesa lietā, tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa lietās nodod izskatīšanai tiesnesim, kura tiesvedībā ir maksātnespējas lieta. Izņēmuma gadījumos (tiesneša prombūtne u.c.), ievērojot tiesnešu specializāciju, kvalifikāciju, slodzi un pēc izskatīšanas piederības sadala tiesas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā viens no tiesas priekšsēdētāja vietniekiem.

1.7. Elektronisko lietu un nostiprinājuma lūgumu sadali veic tiesas priekšsēdētājs vai tiesas priekšsēdētāja norīkoti darbinieki: civillietas sadala tiesas priekšsēdētāja norīkots Civillietu kancelejas vadītājs, krimināllietas un sūdzības par iestāžu lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās – Krimināllietu kancelejas vadītājs, bet viņu prombūtnes gadījumos – tiesas sekretārs, nostiprinājuma lūgumus – tiesas priekšsēdētāja vietnieks zemesgrāmatu jautājumos, viņa prombūtnes gadījumos – kancelejas vadītājs (zemesgrāmatu lietās). Tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu pārdali likumā paredzētos gadījumos.

1.8. Civillietu un  krimināllietu elektronisko sadali veic tiesas darba laikā, proti  katru darba dienu divas reizes dienā – plkst.12.00 un vienu stundu pirms darba dienas beigām. Sūdzību par iestāžu lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās elektronisko  sadali ģenerē TIS 2 sistēma divas reizes dienā – plkst. 11.00 un plkst. 15.00. 

1.9. Nostiprinājuma lūgumu elektronisko sadali veic tiesas darba laikā, proti vienu reizi dienā – plkst.10.00, sadalot iepriekšējā darba dienā saņemtos nostiprinājuma lūgumus.

1.10. Atsevišķos gadījumos pēc tiesas priekšsēdētājas rīkojuma iespējams veikt lietu elektronisko sadali vairākas reizes dienā.

2. Zemgales rajona tiesas tiesnešu specializācija

2.1. Tiesā strādājošie tiesneši, t.sk. tiesas priekšsēdētājs un tiesas priekšsēdētāja vietnieki, tiek noteikti atsevišķos tiesas sastāvos ar sekojošu kārtas numuru un specializāciju:  

1. tiesnese Laura France skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas

2. tiesnese Iveta Salaka skata visu kategoriju krimināllietas, soda izpildes lietas un sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās

3. tiesnese Dace Ruško skata visu kategoriju civillietas

4. tiesnesis Andris Škutāns skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

5. tiesnese Irina Freimane skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

6. tiesnese Kristīne Konderko skata visu kategoriju civillietas

7. tiesnese Iveta Kniploka skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

8. tiesnese Nellija Paņkiva skata visu kategoriju civillietas

9. tiesnese Inita Dzerkale skata visu kategoriju civillietas

10. tiesnese Daiga Danšina skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

11. tiesnese Līga Ašmane skata visu kategoriju civillietas, izņemot maksātnespējas lietas

12. tiesnese Maira Griķe skata visu kategoriju civillietas

13. tiesnese Laila Fogele pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus, skata sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās

14. tiesnese Laila Gulbe pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus, skata sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās

15.

16. tiesnese Evita Sietniece  skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

17. tiesnese Gita Zenfa skata visu kategoriju civillietas

18. tiesnese Jolanta Bebriša skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

19. tiesnese Sarmīte Daukšte pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus un skata sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās

20. tiesnese Sallija Vikentjeva skata visu kategoriju civillietas

21. tiesnese Iveta Andžāne skata visu kategoriju civillietas, izņemot maksātnespējas lietas

22. tiesnese Marina Ribina skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

23. tiesnese Lilita Kosoja skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

24. tiesnese Indra Tikuma skata visu kategoriju civillietas un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

25. tiesnese Irina Bogdanova skata visu kategoriju civillietas un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

26.

27. tiesnese Renāte Krasovska skata visu kategoriju civillietas, pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus izmeklēšanas tiesneša prombūtnē

28.

29. tiesnese Iluta Kovaļova skata visu kategoriju civillietas un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

30. tiesnese Nora Pakule skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

31. tiesnese Zita Studente skata visu kategoriju krimināllietas, soda izpildes lietas un sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās

32. tiesnesis Valdis Muižnieks skata visu kategoriju civillietas, pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus izmeklēšanas tiesneša prombūtnē

33. tiesnese Lilita Bārbale skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

34. tiesnese Inese Tumanova skata visu kategoriju civillietas

35. tiesnese Inna Lipša skata visu kategoriju civillietas un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus izmeklēšanas tiesneša prombūtnē

36. tiesnesis Ramiro Grandāns skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

37.

38.

39. tiesnese Zeltīte Kusiņa skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas   

40. tiesnese Natālija Zavadska skata visu kategoriju civillietas 

41. tiesnese Inese Punte skata visu kategoriju krimināllietas un soda izpildes lietas  

42. tiesnese Inta Naruška skata sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

43. tiesnese Liene Lāzare skata visu kategoriju civillietas un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus izmeklēšanas tiesneša prombūtnē 

44. tiesnesis Dzintars Melbārdis skata visu kategoriju civillietas 

45. tiesnese Adrija Kasakovska skata visu kategoriju krimināllietas 

46. tiesnese Kristīne Vanaga skata visu kategoriju civillietas

47. tiesnese Agnese Adgere skata visu kategoriju krimināllietas, soda izpildes lietas un sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās

48. tiesnese Aelita Vancāne skata visu kategoriju civillietas, pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

49. tiesnese Inese Mudele skata visu kategoriju civillietas, pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

50. tiesnese Ligita Sprigule skata visu kategoriju krimināllietas, soda izpildes lietas un sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās

51. tiesnese Inese Trēde skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās), pieteikumus par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā

52. tiesnese Inese Ziediņa skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās), pieteikumus par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā

53. tiesnese Kristīne Zaura skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās), pieteikumus par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā

54

55.

56. tiesnese Ligita Birkhāne skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās), pieteikumus par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā

57. tiesnese Aija Bisāne skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās), pieteikumus par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā

58. tiesnese Līga Ieleja skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās), pieteikumus par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā

59. tiesnese Ligita Ertmane skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās), pieteikumus par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā

60. tiesnesis Dainis Plaudis skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās), pieteikumus par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā

61. tiesnese Glorija Sorokina skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās), pieteikumus par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā.

2.2. Tiesneši, kuriem pēc 2018.gada 1.marta mainījās specializācija, pabeidz izskatīt tiesneša tiesvedībā esošās un neizskatītās lietas, kas iedalītas saskaņā ar lietu sadales plānu, kas bija spēkā līdz 2018.gada 1.martam.

2.3. Prasības pieteikumi vienkāršotajā procesā, juridiskās personas maksātnespējas pieteikumi, fiziskās personas maksātnespējas pieteikumi, pieteikumi par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē, pieteikumi šķīrējtiesu nolēmumu piespiedu izpildei, soda izpildes lietas par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda un sūdzības par iestāžu lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās tiek sadalītas starp visiem Zemgales rajona tiesas tiesnešiem, kas specializējušies attiecīgo lietu izskatīšanā. Pieteikumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumi par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumi, pieteikumi par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās) un pieteikumi par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā tiek sadalīti starp visiem Zemgales rajona tiesas tiesnešiem, kuri specializējušies attiecīgo lietu izskatīšanā.

2.4. Punktā 2.3. neminētie prasības pieteikumi, sūdzības, pieteikumi, pieteikumi par publiski nepieejamas administratīvā pārkāpuma vietas apskati tiek sadalīti pēc procesuālajos likumos noteiktā teritoriālā principa attiecīgajā Zemgales rajona tiesas atrašanās vietā strādājošiem tiesnešiem ar atbilstošu specializāciju, ņemot vērā šādu teritoriālo piekritību:

             Zemgales rajona tiesai Jelgavā – Jelgavas valstspilsēta, Jelgavas novads;

             Zemgales rajona tiesai Aizkrauklē – Aizkraukles novads;

             Zemgales rajona tiesai Bauskā – Bauskas novads;

             Zemgales rajona tiesai Dobelē – Dobeles novads;

             Zemgales rajona tiesai Jēkabpilī – Jēkabpils novads;

             Zemgales rajona tiesai Ogrē – Ogres novads;

             Zemgales rajona tiesai Tukumā – Tukuma novads.

2.5. Zemgales rajona tiesā saņemto krimināllietu un  soda izpildes lietu sadales kārtība:

2.5.1. Zemgales rajona tiesā Jelgavā, Bauskā, Dobelē, Ogrē un Tukumā saņemtās    krimināllietas un soda izpildes lietas tiek sadalītas pēc procesuālajos likumos noteiktā teritoriālā principa attiecīgajā Zemgales rajona tiesas atrašanās vietā strādājošiem tiesnešiem ar atbilstošu specializāciju, ņemot vērā šādu teritoriālo piekritību:

           Zemgales rajona tiesai Jelgavā – Jelgavas valstspilsēta, Jelgavas novads;

           Zemgales rajona tiesai Bauskā –Bauskas novads;

           Zemgales rajona tiesai Dobelē – Dobeles novads;

           Zemgales rajona tiesai Ogrē –Ogres novads;

           Zemgales rajona tiesai Tukumā –Tukuma novads.

2.5.2. Zemgales rajona tiesā Aizkrauklē un Jēkabpilī saņemtās krimināllietas tiek sadalītas starp Zemgales rajona tiesā Aizkrauklē un Jēkabpilī strādājošiem tiesnešiem ar atbilstošu specializāciju. Zemgales rajona tiesas Aizkrauklē un Jēkabpilī tiesnešu attaisnotas prombūtnes gadījumā, Aizkrauklei un Jēkabpilij teritoriāli piekritīgās krimināllietas sadalīt starp Zemgales rajona tiesā Aizkrauklē, Jēkabpilī, Ogrē un Bauskā strādājošiem tiesnešiem ar atbilstošu specializāciju. Šāda sadales kārtība attiecas arī uz paātrinātā procesa kārtībā ienākošām krimināllietām, ievērojot apstiprinātos tiesnešu dežūrgrafikus. 

2.5.3. Soda izpildes lietu sadalē Zemgales rajona tiesā Aizkrauklē un Jēkabpilī saglabāt teritoriālo piekritību:

         Zemgales rajona tiesai Aizkrauklē – Aizkraukles novads;

         Zemgales rajona tiesai Jēkabpilī – Jēkabpils novads.

Teritoriālās piekritības ievērošanas neiespējamības gadījumā (piemēram, attiecīgā tiesneša attaisnota prombūtne) soda izpildes lietas tiek sadalītas starp Zemgales rajona tiesā Aizkrauklē, Jēkabpilī, Ogrē un Bauskā  strādājošiem tiesnešiem ar atbilstošu specializāciju.

2.6. Noslodzes izlīdzināšanai vai citos objektīvos gadījumos iespējama lietu pārdale.

2.7. Tiesneši, kuri pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus, izskata Administratīvās atbildības likuma 110.panta otrajā daļā noteiktos pieteikumus un izlemj 110. panta ceturtajā daļā noteiktos jautājumus.

2.8. Materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu psihiatriskajā ārstniecības iestādē bez pacienta piekrišanas Ārstniecības likuma 68.panta kārtībā izskata tiesneši, kuri pilda izmeklēšanas tiesneša  pienākumus Jelgavā un Aizkrauklē. 

2.9. Likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” pārkāpuma lietās un Administratīvās atbildības likuma 37.nodaļā (Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemta nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpilde Latvijā) TIS2 platformā noteikto jautājumu izlemšanu veic pēc teritoriālā principa tiesas 2., 13., 14., 16., 18., 19., 22., 23., 30., 31., 33., 39., 41., 42., 45., 47., 50. sastāva tiesneši.

3. Īpašie noteikumi

3.1. Atkāpšanās no iepriekš minētajiem sadales principiem pieļaujama liela apjoma vai/un īpaši sarežģītu lietu saņemšanas gadījumā, vairāku tiesnešu vienlaicīgas atrašanās atvaļinājumā gadījumā, ievērojama un neprognozēta vienas kategorijas vai viena veida lietu skaita saņemšanas gadījumos, kā arī citu objektīvu apstākļu dēļ, pēc iespējas ievērojot tiesnešu specializāciju un slodzi.

3.2. Tiesnešu izslēgšana no lietu sadales pieļaujama uz noteiktu laiku šādos gadījumos:

3.2.1. uz laiku, kamēr tiesnesis atrodas pagaidu prombūtnē;

3.2.2. uz laiku, kamēr tiesnesis atrodas mācībās vai piedalās semināros, sanāksmēs, kas ilgākas par vienu dienu;

3.2.3. uz laiku, kamēr tiesnesis atrodas atvaļinājumā:

3.2.3.1. vienu darba dienu pirms piešķirtā atvaļinājuma, kas mazāks par vienu kalendāro nedēļu;

3.2.3.2. trīs darba dienas pirms piešķirtā atvaļinājuma, kas ilgāks par vienu kalendāro nedēļu;

3.2.4. vienu darba dienu pirms komandējuma vai darba brauciena, kas ilgāks par trim dienām; 

3.2.5. piecas darba dienas pirms piešķirtā atvaļinājuma, kas ilgāks par vienu kalendāro nedēļu,  tiesnešiem netiek  dalīti nostiprinājuma lūgumi.

3.3. Izmeklēšanas tiesnešu dežūru grafiku svētku dienām un brīvdienām nosaka Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs.

3.4. Tiesā saņemto pieteikumu izlemšana civillietās, krimināllietās, administratīvo pārkāpumu lietās un sūdzībās par iestāžu lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās, kurās nolēmumi stājušies likumīgā spēkā, nododami izlemšanai tiesnesim, kurš izskatījis pamatlietu, gadījumos, kad tas nav iespējams (tiesneša prombūtne, tiesneša specializācijas maiņa u.c.) pieteikumi iekļaujami elektroniskajā lietu sadalē vai to sadali veic tiesas priekšsēdētājs.

3.5. Paātrinātā procesa kārtībā iztiesājamās krimināllietas tiek sadalītas atbilstoši šo lietu izskatīšanas grafikam, kas apstiprināts ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu.  

3.6. Pieteikumi Kriminālprocesa likuma 61.nodaļā noteikto jautājumu izskatīšanai par spriedumu un lēmumu izpildi tiek iedalīti tiesas sastāviem pēc izskatīto lietu piederības. Ja pamatlieta neatrodas tiesas arhīvā vai pamatlietu izskatījušais tiesnesis atrodas prombūtnē, vairs nestrādā konkrētajā tiesā, tiesnesim mainīta specializācija, tad pieteikumi tiek sadalīti elektroniski, izmantojot TIS lietu elektroniskās sadales programmu, ievērojot noteikto tiesnešu specializāciju, ņemot vērā 2.4. punktā un 2.5. punktā noteikto teritoriālo piekritību un lietu sadales kārtību, izņemot 2.3. punktā iekļautās soda izpildes lietas par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda.  

3.7. Lietas, kurās atcelti tiesas nolēmumi, tiek sadalītas vispārējā kārtībā, izņemot gadījumus, kad tiesnesim jāturpina lietas izskatīšana.

3.8. Lietu sadales plāna grozījumi pieļaujami gadījumos, ja mainās tiesnešu specializācija, tiesnešu skaits vai tiesneši, notikušas izmaiņas normatīvajos aktos.

Tiesas priekšsēdētāja                        (paraksts)                      I.Salaka

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU