Zemgales rajona tiesa (Ogrē)

Jelgavā

Zemgales rajona tiesas

LIETU SADALES PLĀNS

2019.gadam

 

Apstiprināts saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 28.1pantu

2019.gada 3.jūnijā

1.      Vispārīgie noteikumi

1.1.     Zemgales rajona tiesā ienākošās krimināllietas, civillietas, administratīvo pārkāpumu lietas APK 279.pantā noteiktās sūdzības tiek reģistrētas ienākšanas secībā Tiesu informācijas sistēmā (TIS) un sadalītas elektroniski, izmantojot TIS lietu elektroniskās sadales programmu, ievērojot noteikto tiesnešu specializāciju.

1.2.      Nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumi (turpmāk - nostiprinājuma lūgumi) tiek reģistrēti ienākšanas secībā Vienotajā Valsts Datorizētajā zemesgrāmatā (VVDZ) un sadalīti elektroniski, izmantojot VVDZ elektroniskās sadales programmu, ievērojot noteikto tiesnešu specializāciju.

1.3.       Ja TIS vai VVDZ programma pilnībā nenodrošina lietu, pieteikumu (materiālu), nostiprinājuma lūgumu sadali vai pastāv objektīvi apstākļi, kas liedz izmantot datorizēto lietu sadali (elektrības padeves traucējumi; sistēma nenodrošina attiecīga veida lietu sadali u.c. gadījumi), vai ir cita objektīvi pamatota nepieciešamība (slodzes izlīdzināšana, tiesneša pāriešana darba citā tiesā u.c. gadījumi), lietu un nostiprinājuma lūgumu sadali veic tiesas priekšsēdētājs.

1.4.       Tiesnešu pārslodzes vai tiesneša prombūtnes (saslimšana, atvaļinājums, prombūtne sakarā ar pagaidu norīkošanu citā tiesā vai institūcijā u.c.) gadījumā, ja nevar atlikt lietas izskatīšanu, vai, lai nodrošinātu lietu un nostiprinājuma lūgumu izskatīšanu procesuālajos termiņos, lai nodrošinātu saprātīgu lietu izskatīšanas termiņu ievērošanu, pieteikuma, materiāla, iesnieguma vai atsevišķa jautājuma izskatīšanu tiesas priekšsēdētājam ir tiesības nodot izskatīšanai citam tiesas sastāvam vai likumā “Par tiesu varu” noteiktajos gadījumos izņemt lietu no tiesneša lietvedības un nodot citam tiesas sastāvam.

1.5.     Citus tiesā ienākošos materiālus un pieteikumus, kas netiek reģistrēti TIS vai VVDZ, ienākšanas secībā, ievērojot tiesnešu specializāciju, kvalifikāciju, slodzi un pēc izskatīšanas piederības sadala tiesas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā viens no tiesas priekšsēdētāja vietniekiem vai tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks.

1.6.     Sūdzības vai pieteikumus, kas iesniegti jau ierosinātā maksātnespējas procesa lietā, tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa lietās nodod izskatīšanai tiesnesim, kura tiesvedībā ir maksātnespējas lieta. Izņēmuma gadījumos (tiesneša prombūtne u.c.), ievērojot tiesnešu specializāciju, kvalifikāciju, slodzi un pēc izskatīšanas piederības sadala tiesas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā viens no tiesas priekšsēdētāja vietniekiem.

1.7.     Elektronisko lietu un nostiprinājuma lūgumu sadali veic tiesas priekšsēdētājs vai tiesas priekšsēdētāja norīkoti darbinieki: civillietas sadala tiesas priekšsēdētāja norīkota tiesneša palīdze, viņas prombūtnes gadījumos- Civillietu kancelejas vadītāja, krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas- Krimināllietu kancelejas vadītāja, bet viņas prombūtnes gadījumos- tiesas sekretāre, nostiprinājuma lūgumus –tiesas priekšsēdētāja vietnieks zemesgrāmatu jautājumos, viņa prombūtnes gadījumos –kancelejas vadītāja (zemesgrāmatu lietās). Tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu pārdali likumā paredzētos gadījumos.

1.8. Civillietu, krimināllietu, administratīvo pārkāpumu lietu un sūdzību par iestāžu lēmumiem elektronisko sadali veic divas reizes dienā - plkst.12.00 un vienu stundu pirms darba dienas beigām.

1.9.Nostiprinājuma lūgumu sadali veic vienu reizi dienā – plkst.10.00, sadalot iepriekšējā darba dienā iesniegtos nostiprinājuma lūgumus.

1.10. Atsevišķos gadījumos pēc tiesas priekšsēdētājas rīkojuma iespējams veikt lietu elektronisko sadali vairākas reizes dienā.

 

2.           Zemgales rajona tiesas tiesnešu specializācija

2.1.Tiesā strādājošie tiesneši, tai skaitā tiesas priekšsēdētājs un viņa vietnieki, tiek noteikti atsevišķos tiesas sastāvos ar šādu kārtas numuru:

1.      tiesnese Laura France skata visu kategoriju krimināllietas

2.                       tiesnese Iveta Salaka skata visu kategoriju krimināllietas, administratīvo            pārkāpumu lietas, sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās

3.      tiesnese Dace Ruško skata visu kategoriju civillietas

4.      tiesnesis Andris Škutāns skata visu kategoriju krimināllietas

5.      tiesnese Irina Freimane skata visu kategoriju krimināllietas

6.      tiesnese Kristīne Konderko skata visu kategoriju civillietas

7.      tiesnese Iveta Kniploka skata visu kategoriju krimināllietas

8.      tiesnese Nellija Paņkiva skata visu kategoriju civillietas

9.      tiesnese Inita Dzerkale skata visu kategoriju civillietas

10.  tiesnese Daiga Danšina skata visu kategoriju krimināllietas

11.                   tiesnese Līga Ašmane skata visu kategoriju civillietas, izņemot maksātnespējas lietas

12.  tiesnese Maira Griķe skata visu kategoriju civillietas

13.                   tiesnese Laila Fogele pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus, skata administratīvo pārkāpumu lietas, sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās

14.                   tiesnese Laila Gulbe pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus, skata administratīvo pārkāpumu lietas, sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās

15.  tiesnese Kristīne Zaura skata visu kategoriju civillietas

16.  tiesnese Inga Zālīte skata visu kategoriju krimināllietas

17.                    tiesneša amata vakance                                 

18.                     tiesnese Jolanta Bebriša skata visu kategoriju krimināllietas, administratīvo  pārkāpumu lietas                                       

19.                   tiesnese Sarmīte Daukšte pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus, skata administratīvo pārkāpumu lietas un sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās, skata atsevišķu kategoriju civillietas (lietas par adopcijas apstiprināšanu /atcelšanu, lietas par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu, maksātnespējas lietas, lietas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību)

20.                   tiesnese  Sallija Vikentjeva skata visu kategoriju civillietas, pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus izmeklēšanas tiesneša prombūtnē

21.                   tiesnese Iveta Andžāne skata visu kategoriju civillietas, izņemot maksātnespējas lietas

22.                   tiesnese Marina Ribina skata visu kategoriju krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas

23.                   tiesnese Lilita Kosoja skata visu kategoriju krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas

24.                   tiesnese Indra Tikuma skata visu kategoriju civillietas un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

25.                   tiesnese Irina Bogdanova skata visu kategoriju civillietas un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

26.  tiesnese Agnese Skulme skata visu kategoriju civillietas

27.                   tiesnese Renāte Krasovska skata visu kategoriju civillietas

28.                   tiesnese Ārija Ulaseviča skata visu kategoriju krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas

29.                   tiesnese Iluta Kovaļova skata visu kategoriju civillietas un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

30.                   tiesnese Nora Pakule skata visu kategoriju civillietas, pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus izmeklēšanas tiesneša prombūtnē

31.                   tiesnese Inga Putra skata visu kategoriju krimināllietas, administratīvo       pārkāpumu lietas, sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās

32.                   tiesnesis Valdis Muižnieks skata visu kategoriju civillietas, pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus izmeklēšanas tiesneša prombūtnē

33.                   tiesnese Lilita Bārbale skata visu kategoriju krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas

34.                   tiesnese Inese Tumanova skata visu kategoriju civillietas

35.  tiesnesis Viktors Trušels skata visu kategoriju civillietas un pilda izmeklēšanas        tiesneša pienākumus

36.                   tiesnesis Ramiro Grandāns skata visu kategoriju krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas

37.                   tiesnese Līga Baltmane-Zepa skata visu kategoriju krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas

38.                   tiesnesis Arnis Naglis skata visu kategoriju civillietas

39.                   tiesnese Zeltīte Kusiņa skata visu kategoriju krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas

40.                   tiesnese Natālija Zavadska skata visu kategoriju civillietas

41.                   tiesnese Inese Punte skata visu kategoriju krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas

42.                   tiesnese Inta Naruška skata visu kategoriju krimināllietas un administratīvo          pārkāpumu lietas

43.                   tiesnesis Dainis Plaudis skata visu kategoriju civillietas un pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

44.                   tiesnesis Dzintars Melbārdis skata visu kategoriju civillietas, pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus izmeklēšanas tiesneša prombūtnē

45.                   tiesnese Adrija Kasakovska skata visu kategoriju krimināllietas, administratīvo pārkāpumu lietas

46.                   tiesnese Kristīne Vanaga skata visu kategoriju civillietas

47.                   tiesnese Rita Bruce skata visu kategoriju krimināllietas, administratīvo       pārkāpumu lietas

48.                   tiesnese Aelita Vancāne skata visu kategoriju civillietas, pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

49.                   tiesnese Inese Mudele skata visu kategoriju civillietas, pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus

50.                   tiesnese Ligita Sprigule skata visu kategoriju krimināllietas, administratīvo pārkāpumu lietas

51.                   tiesnese Inese Trēde skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

52.                   tiesnese Inese Ziediņa skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

53.                   tiesnese Teiksma Cīrule skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

54.                   tiesnese Evita Sietniece skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

55.                   tiesnese Gita Zenfa skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

56.                   tiesnese Lauma Aina Keidena skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

57.                   tiesnese Ligita Birkhāne skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

58.                   tiesnese Asja Bisāne skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

59.                   tiesnese Līga Ieleja skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

60.                   tiesnese Ligita Ertmane skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

61.                   tiesnese Sandra Breča skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

62.                   tiesnese Glorija Sorokina skata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumus un pieteikumus par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās)

63.                   tiesneša amata vakance.

 

2.2.     Tiesneši, kuriem pēc 2018.gada 1.marta mainījās specializācija, pabeidz izskatīt tiesneša tiesvedībā esošās un neizskatītās lietas, kas iedalītas saskaņā ar lietu sadales plānu, kas bija spēkā līdz 2018.gada 1.martam.

2.3.     Civilprocesa likuma 30.4nodaļā noteiktās civillietas skata tiesas 3., 6., 8., 9., 11., 12., 15. sastāva tiesneši.

2.4.     Prasības pieteikumi vienkāršotajā procesā, juridiskās personas maksātnespējas pieteikumi, fiziskās personas maksātnespējas pieteikumi, pieteikumi par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē, pieteikumi šķīrējtiesu nolēmumu piespiedu izpildei un sūdzības par iestāžu lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās tiek sadalītas starp visiem Zemgales rajona tiesas tiesnešiem, kas specializējušies attiecīgo lietu izskatīšanā. Pieteikumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumi par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, nostiprinājuma lūgumi un pieteikumi par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu (izņemot maksātnespējas lietās) tiek sadalīti starp visiem Zemgales rajona tiesas tiesnešiem, kas specializējušies attiecīgo lietu izskatīšanā.

2.5.     Punktā 2.4. neminētie prasības pieteikumi, pieteikumi, krimināllietas, administratīvo pārkāpumu lietas tiek sadalītas pēc procesuālajos likumos noteiktā teritoriālā principa attiecīgajā Zemgales rajona tiesas atrašanās vietā strādājošiem tiesnešiem ar atbilstošu specializāciju, ņemot vērā šādu teritoriālo piekritību:

-    Zemgales rajona tiesai Jelgavā – Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, Ozolnieku novads;

-    Zemgales rajona tiesai Aizkrauklē – Aizkraukles novads, Jaunjelgavas novads, Kokneses novads, Neretas novads, Pļaviņu novads, Skrīveru novads;

-    Zemgales rajona tiesai Bauskā –Bauskas novads, Iecavas novads, Rundāles novads, Vecumnieku novads;

-    Zemgales rajona tiesai Dobelē – Auces novads, Dobeles novads, Tērvetes novads;

-    Zemgales rajona tiesai Jēkabpilī – Aknīstes novads, Jēkabpils novads, Jēkabpils pilsēta, Krustpils novads, Salas novads, Viesītes novads;

-    Zemgales rajona tiesai Ogrē – Ikšķiles novads, Ķeguma novads, Lielvārdes novads, Ogres novads;

-    Zemgales rajona tiesai Tukumā – Engures novads, Jaunpils novads, Kandavas novads, Tukuma novads.

 

Noslodzes izlīdzināšanai vai citos objektīvos gadījumos iespējama lietu pārdale.

2.6.Tiesneši, kuri pilda izmeklēšanas tiesneša pienākumus, izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 256.1 panta piektajā daļā noteiktos pieteikumus un izlemj 256.1 panta astotajā daļā noteiktos jautājumus.

 

3.Īpašie noteikumi

3.1. Atkāpšanās no iepriekš minētajiem sadales principiem pieļaujama liela  apjoma vai (un) īpaši sarežģītu lietu saņemšanas gadījumā, vairāku tiesnešu vienlaicīgas atrašanās atvaļinājumā gadījumā, ievērojama un neprognozēta vienas kategorijas vai viena veida lietu skaita saņemšanas gadījumos, kā arī citu objektīvu apstākļu dēļ, pēc iespējas ievērojot tiesnešu specializāciju un slodzi.

3.2. Tiesnešu izslēgšana no lietu sadales pieļaujama uz noteiktu laiku un šādos gadījumos:

        3.2.1.  uz laiku, kamēr tiesnesis atrodas pagaidu prombūtnē;

        3.2.2. uz laiku, kamēr tiesnesis atrodas mācībās vai piedalās semināros,  sanāksmēs, kas ilgākas par vienu dienu;

        3.2.3. trīs darba dienas pirms piešķirtā ikgadējā atvaļinājuma

        3.2.4. piecas darba dienas pirms piešķirtā ikgadējā atvaļinājuma tiesnešiem netiek dalīti nostiprinājuma lūgumi.

3.3. Izmeklēšanas tiesnešu dežūru grafiku svētku dienām un brīvdienām nosaka Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja.

3.4. Tiesā saņemto pieteikumu izlemšana civillietās, krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās, kurās nolēmumi stājušies likumīgā spēkā, nododami izlemšanai tiesnesim, kurš izskatījis pamatlietu, gadījumos, kad tas nav iespējams (tiesneša prombūtne, tiesneša specializācijas maiņa u.c.) pieteikumi iekļaujami elektroniskajā lietu sadalē vai to sadali veic tiesas priekšsēdētājs.

3.5. Paātrinātā procesa kārtībā iztiesājamās krimināllietas tiek sadalītas atbilstoši tiesas priekšsēdētāja apstiprinātam šo lietu izskatīšanas grafikam.

3.6. Pieteikumi Kriminālprocesa likuma 61.nodaļā noteikto jautājumu izskatīšanai par spriedumu un lēmumu izpildi tiek iedalīti tiesas sastāviem pēc izskatīto lietu piederības. Ja pamatlieta neatrodas tiesas arhīvā vai pamatlietu izskatījušais tiesnesis atrodas prombūtnē, vairs nestrādā konkrētajā tiesā, tiesnesim mainīta specializācija, tad pieteikumi tiek sadalīti atbilstoši tiesas priekšsēdētāja apstiprinātam šo lietu izskatīšanas grafikam.

3.7. Lietas, kurās atcelti tiesas nolēmumi, tiek sadalītas vispārējā kārtībā, izņemot gadījumus, kad tiesnesim jāturpina lietas izskatīšana.

3.8. Lietu sadales plāna grozījumi pieļaujami gadījumos, ja mainās tiesnešu specializācija, tiesnešu skaits vai tiesneši, notikušas izmaiņas normatīvajos aktos.

 

Tiesas priekšsēdētāja                                                                   L.Ašmane