Tiesnešu ētikas komisija

Tiesnešu ētikas komisija saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 14.1 nodaļu ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidrot tiesnešu ētikas normas. Saskaņā ar Tiesnešu ētikas komisijas reglamentu komisija izskata konkrētu tiesnešu iespējamus ētikas normu pārkāpumus, kā arī pēc tiesneša lūguma vai tiesnešu ētikas komisijas dalībnieka priekšlikuma veic Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa normu skaidrojumu.

Tiesnešu ētikas komisijas sastāvā ir desmit locekļu, kurus, aizklāti balsojot, ievēlē Tiesnešu konference. Tiesnešu konference divus Tiesnešu ētikas komisijas locekļus ievēlē no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs – no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs – no apgabaltiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus un divus — no Augstākās tiesas izvirzīto kandidātu vidus. Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi. Tiesnešu ētikas komisijas locekli var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Tiesnešu ētikas komisijas locekļa statuss nav savienojams ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa, Disciplinārtiesas locekļa, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vai Tieslietu padomes locekļa pienākumu pildīšanu.

Tiesnešu ētikas komisija tika izveidota 2008.gada 11.aprīlī. Tiesnešu ētikas komisijas darbu nodrošina Tiesu administrācija.

Tiesnešu ētikas komisijas funkcijas:

1) pēc tās personas pieprasījuma, kurai ir tiesības ierosināt disciplinārlietu, kā arī pēc Tiesnešu disciplinārkolēģijas vai Disciplinārtiesas pieprasījuma sniegt atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem;

2) pēc savas iniciatīvas vai tiesnešu lūguma skaidrot un analizēt Tiesnešu ētikas kodeksa normas, kā arī konsultēt tiesnešus par tiesnešu ētikas jautājumiem;

3) apkopot un sagatavot publicēšanai atziņas un skaidrojumus par ētikas normu interpretāciju un piemērošanu;

4) apspriest ētikas normu pārkāpumus;

5) izstrādāt Tiesnešu ētikas kodeksa normas un iesniegt tās apstiprināšanai Tiesnešu konferencē;

6) lemt par disciplinārlietas ierosināšanu.

Tiesnešu ētikas komisija reizi gadā sniedz pārskatu par savu darbu Tiesnešu konferencei.

Tiesnešu ētikas komisija var pieaicināt piedalīties tās sēdē ar padomdevēja tiesībām Satversmes tiesas tiesnesi, tiesu varai piederīgo profesiju pārstāvi, ētikas speciālistu vai atzītu tieslietu ekspertu.

Citi saistītie tiesību akti:

1)      "Latvijas tiesnešu ētikas kodekss";

2)      "Tiesnešu ētikas Bangaloras principi".

Komisijas atziņas un skaidrojumi par ētikas normu interpretāciju un piemērošanu tiek publicēti sadaļā Skaidrojumi, atzinumi un lēmumi.

Tiesnešu ētikas komisijas darbu nodrošina Tiesu administrācija.  

Tiesnešu ētikas komisija tika izveidota 2008.gada 11.aprīlī.