Tiesu sistēma

Latvijas Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara. Tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai. Latvijā tiesu spriež tikai tiesa.

Civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas Latvijā izskata 17 tiesās, kuras sadalītas trīs līmeņos – deviņas rajonu (pilsētu) tiesas, sešas apgabaltiesas un Augstākā tiesa.

Satversmes tiesa Latvijas Republikas Satversmē un Satversmes tiesas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas.

Tiesu hierarhija:

Tiesas ir izkārtotas un darbojas noteiktā hierarhijā, lai lietas, kas izskatītas zemākas instances tiesā, likumā noteiktajos gadījumos varētu tikt pārskatītas augstākas instances tiesā.

Institūcijas un personas:

Šajā sadaļā lasiet vairāk par tiesu amatpersonām, kā arī par tiesu sistēmai ir piederīgajām iestādēm un personām.

Tiesu darbības principi:

Tiesas darbojas saskaņā ar noteiktiem, likumā nostiprinātiem principiem. Ir gan kopēji principi, kas attiecas uz visām tiesām, gan arī sevišķi principi, kas attiecas uz noteiktu lietu izskatīšanu.