Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Latvijas Republikas Satversmes 92. pantā noteikts, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Personai ir subjektīvas tiesības uz kvalificētas juridiskās palīdzības saņemšanu, proti, personai nolūkā aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā ir tiesības saņemt tai nepieciešamo juridisko palīdzību no personām, kas ir ieguvušas attiecīgās zināšanas un iemaņas.

Saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu tiesības pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību ir personām, kuras ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā persona ir atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu, vai tās atrodas īpašā situācijā, proti, tās pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (piemēram, stihiska nelaime, nepārvarama vara, u.c.), vai tās atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Lai veicinātu šo personu tiesību aizsardzību un nodrošinātu tiesības uz taisnīgu tiesu, Juridiskās palīdzības administrācija nodrošina valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā ietverto pakalpojumu sniegšanu.

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību strīdu risināšanai saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu persona var saņemt pārrobežu strīdos, civillietās, aizstāvības un pārstāvības nodrošināšanai – kriminālprocesā, kā arī administratīvajās lietās (apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros un lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros). Persona šajās lietās valsts nodrošināto juridisko palīdzību var pieprasīt līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

Personas, kurām saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 3.pantu ir tiesības pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā iesniegumu par juridisko palīdzību – aizpildītu juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu, kā arī, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina veidlapā minētās ziņas, proti, dokumentus, kas apliecina personas īpašo situāciju, vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdoto dokumentu (izziņu) par personas atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam.

Ar veidlapām un to paraugiem var iepazīties Juridiskās palīdzības mājas lapā www.jpa.gov.lv sadaļā „Pakalpojumi/Valsts nodrošināta juridiskā palīdzība/Pieprasījuma veidlapas”.

Arī Ārstniecības likumā noteiktos gadījumos pārstāvja (advokāta) sniegtā juridiskā palīdzība var tikt apmaksāta no šiem mērķiem paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem. Proti, ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus atlīdzina atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka samaksas apmēru par valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās, ņemot vērā tajos noteiktos ierobežojumus attiecībā uz valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidu apjomiem.

Plašāka informācija par Juridiskās palīdzības administrācijas piedāvātajiem pakalpojumiem pieejama administrācijas mājaslapā www.jpa.gov.lv un Publisko pakalpojumu katalogā www.latvija.lv. Konsultāciju par valsts juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu, kā arī pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas klientu pieņemšanas servisā pieņemšanas laikā vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 18 01, kas pieejams zvanot no fiksētās tālruņa līnijas.

 Pēdējo reizi aktualizēts: 23.03.2017