Valsts nodevas un tiesu konti

Pirms maksājuma veikšanas ir iespējams aprēķināt ar tiesvedības gaitu saistītos izdevumus. Nodevu kalkulators ir atrodams šeit.

Civilprocess

Valsts nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs (Civilprocesa likuma 34.pants, izņemot sesto daļu (par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei)): 

Nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādē (valsts nodeva):

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta Nr. LV55TREL1060190911200
Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22
Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Valsts nodeva par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei (Civilprocesa likuma 34.panta sestā daļa): 

Pirms izpildu dokumentu iesniegšanas izpildei, lūgums piedzinējam Elektronisko izsoļu vietnē sadaļā “Citi pakalpojumi” - https://izsoles.ta.gov.lv/citi-pakalpojumi  ģenerēt un apmaksāt rēķinu par valsts nodevu par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei.

Iemaksas mērķis: Norāda rēķina numuru un izpildu dokumenta numuru.

Kancelejas nodeva (Civilprocesa likuma 38.pants):

Kancelejas nodeva tiesu iestādē:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta Nr. LV39TREL1060190911100
Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22
Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja kancelejas nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta kancelejas nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi (Civilprocesa likuma 39.pants); ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistītie izdevumi (Civilprocesa likuma 406.3pants): 

Rajona (pilsētas) tiesām un apgabaltiesām:

Saņēmējs: Tiesu administrācija
Reģistrācijas nr. 90001672316
Konta Nr. LV51TREL2190458019000
Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: 21499, kā arī norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi tiek maksāti citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāti ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Drošības nauda par blakus sūdzību (Civilprocesa likuma 444.1 pants), kas saskaņā ar Civilprocesa likuma 443. panta pirmo daļu adresēta apgabaltiesai:

Saņēmējs: Tiesu administrācija

Nodokļu maksātāja nr. 90001672316

Konta nr.: LV37TREL819045808400B

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja maksājums tiek veikts citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek veikts maksājums, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

 

Drošības nauda par blakus sūdzību (Civilprocesa likuma 444.1 pants), kas saskaņā ar Civilprocesa likuma 443. panta pirmo daļu vai 449. panta otro vai trešo daļu, vai 641. panta pirmo daļu adresēta Augstākajai tiesai:

Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Nodokļu maksātāja nr.90000068892

Konta nr.: LV83TREL8280010000000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja maksājums tiek veikts citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek veikts maksājums, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

 

Drošības nauda par kasācijas sūdzību (Civilprocesa likuma 458.pants):

Augstākās tiesas depozītu konts:

Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Reģistrācijas nr.90000068892

Konta Nr. LV83TREL8280010000000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Klasifikācijas kods: F22010010

 

Izpirkuma maksa (Civilprocesa likuma 45.nodaļa), iemaksa kopīpašuma dalīšanai (Civillikuma 1075. pants) un drošības nauda (Civilprocesa likuma 478.panta septītā daļa – iesniedzot pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem):

Saņēmējs: Tiesu administrācija
Reģistrācijas nr. 90001672316

Konta Nr. LV96TREL8190050000000 (Rīgas apgabaltiesa)

Konta Nr. LV04TREL8190370000000 (pārējās apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesām)

Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja maksājums tiek veikts citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek veikts maksājums, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par tiesas izdevumiem (CPL 43.pants)

Ar lietas vešanu saistītie izdevumi un to atlīdzināšana (CPL 44.pants)

Ar tiesas nolēmumu piedzītie ar lietas vešanu saistītie izdevumi par valsts nodrošināto juridisko palīdzību (Civilprocesa likuma 33.panta trešās daļas 4.punkts, 44. 1 pants)

Saņēmējs:     

Valsts kase

Reģistrācijas Nr.:

90000050138

Konta numurs:

LV68TREL1060001239300

BIC kods:

TRELLV22

Iemaksas mērķis:

Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja maksājums tiek veikts citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek veikts maksājums, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Administratīvais process 

Tiesas uzliktā piespiedu nauda (Administratīvā procesa likuma 143. pants)

Saņēmējs: Valsts kase

Reģ.Nr. 90000050138

Konta Nr. LV34TREL1060191011100

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Mērķis: Piespiedu nauda Administratīvajai rajona tiesai

Valsts nodeva par pieteikumu, pretpieteikumu, trešās personas ar patstāvīgiem prasījumiem pieteikumu, apelācijas un pretapelācijas sūdzību (Administratīvā procesa likuma 124.panta pirmā un otrā daļa):

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr. 90000050138

Konta Nr. LV87TREL1060190911400

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Drošības naudu par BLAKUS SŪDZĪBU*, LŪGUMU PAR PAGAIDU AIZSARDZĪBU, PIETEIKUMU PAR LIETAS JAUNU IZSKATĪŠANU SAKARĀ AR JAUNATKLĀTIEM APSTĀKĻIEM (Administratīvā procesa likuma 124. panta trešā, piektā un sestā daļa) persona iemaksā:

Tiesu administrācijas deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē, ja attiecīgo lēmumu pieņem Administratīvā rajona tiesa vai Administratīvā apgabaltiesa:

Saņēmējs: Tiesu administrācija

Reģistrācijas nr.: 90001672316

Konta Nr.: LV10TREL8190458053000

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja drošības naudas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta drošības nauda, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Augstākās tiesas norādītajā kontā (skatīt šeit) Valsts kasē, ja attiecīgo lēmumu pieņem Augstākā tiesa:

Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Reģistrācijas nr. 90000068892

Konta numurs: LV83TREL8280010000000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Klasifikācijas kods: F22010010

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja drošības naudas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta drošības nauda, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Drošības naudu par KASĀCIJAS SŪDZĪBU (Administratīvā procesa likuma 124. panta ceturtā daļa) persona iemaksā Augstākās tiesas deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē:

Augstākās tiesas depozītu konts

Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Reģistrācijas nr. 90000068892

Konta numurs: LV83TREL8280010000000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Klasifikācijas kods: F22010010

* par BLAKUS SŪDZĪBU, kas ietverta apelācijas vai kasācijas sūdzībā (Administratīvā procesa likuma 292. panta 1.1 daļa un 307. panta 4.1 daļa) drošības naudu nemaksā.

 

Kriminālprocess

Kriminālprocesa likuma 368.panta kārtībā piedzītie Kriminālprocesa likuma 367.panta pirmajā daļā noteiktie procesuālie izdevumi, izņemot šī likuma 367.panta pirmās daļas 4.punktā paredzētā samaksa advokātam:

Saņēmējs: Tiesu administrācija

Reģistrācijas nr.: 90001672316

Konta Nr.: LV51TREL2190458019000

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja maksājums tiek veikts citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek veikts maksājums, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Kriminālprocesa likuma 368.panta kārtībā piedzītie procesuālie izdevumi, kas saistīti ar advokāta piedalīšanos kriminālprocesā pēc norīkojuma:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr.: LV68TREL1060001239300

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja maksājums tiek veikts citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek veikts maksājums, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

 

Konfiscētie līdzekļi (Kriminālprocesa likuma 358.pants):

 

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr.: 90000050138

Konta Nr.: LV58TREL1060001216200 - ieņēmumi no papildsoda - mantas konfiskācijas realizācija

Konta Nr.: LV73TREL1060001216900 - ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, ko budžetā ieskaita citas institūcijas

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: norāda datus lietas identificēšanai

 

Drošības nauda (Kriminālprocesa likuma 257.pants):

 

Saņēmējs: Tiesu administrācija
Reģistrācijas nr. 90001672316

Konta Nr. LV96TREL8190050000000 (Rīgas apgabaltiesa)

Konta Nr. LV04TREL8190370000000 (pārējās apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas)

Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja maksājums tiek veikts citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek veikts maksājums, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes (Civilprocesa likuma 68.pants; Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.pants; Administratīvā procesa likuma 143.pants; Kriminālprocesa likuma 290.pants, sodi, ko uzliek tiesu iestādes, arī Krimināllikumā paredzētie naudas sodi):

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr. 90000050138

Konta Nr. LV34TREL1060191011100

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja naudas soda samaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāts naudas sods, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Tiesas sniegtie maksas pakalpojumi (Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumi Nr.96 “Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Maksa par tiesas maksas pakalpojumiem rajona (pilsētas) tiesā, apgabaltiesā, administratīvā rajona tiesā un administratīvajā apgabaltiesā jāieskaita šādā kontā: 

Saņēmējs: Tiesu administrācija
Reģistrācijas nr. 90001672316

Konta Nr. LV51TREL2190458019000
Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: 21379 maksas pakalpojumi

 

Maksa par tiesas maksas pakalpojumiem AUGSTĀKAJĀ TIESĀ jāieskaita šādā kontā:

 

Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Reģistrācijas nr. 90000068892
Konta numurs: LV57TREL2280561005000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

 

Lai atvērtu "eirokalkulatoru" un norādīto maksājumu no LVL pārveidotu uz EUR spiediet šeit.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Informācija par zemesgrāmatu kontiem ir pieejama šeit.